• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

OSNIVANJE UREDA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRADNJE

Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje podnosi se Komori.

Zahtjevu za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje obvezno se prilaže:

- dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Upisnik (ovjeren nalog o izvršenoj uplati) 

                            iznos: 250,00 kn

                            primatelj: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

                            broj računa primatelja: HR4623600001500184955

                            model i poziv na broj odobrenja:  00 505-02

                            opis plaćanja: PREZIME, IME (podnositelja zahtjeva) – Naknada za izdavanje rješenja o osnivanju samostalnog ureda HKA

Tumačenje Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vezano za obavljanje stručnih poslova uz radni odnos u pravnoj osobi

 

Po završetku postupka izdaje se rješenje o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta, isto se dostavlja podnositelju zahtjeva i prema službenoj dužnosti HKA dostavlja rješenje u HZMO, HZZO i u Poreznu upravu.

Podnositelj zahtjeva po primitku Rješenja isto sam dostavlja u  HZMO, HZZO i Poreznu upravu

 

OSNIVANJE ZAJEDNIČKOG UREDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRADNJE

Više ovlaštenih arhitekata može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje obavljati u zajedničkom uredu za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora gradnje (u daljnjem tekstu: zajednički ured).

Zajednički ured se osniva na temelju ugovora te podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih ureda Komore.

Zahtjevu za upis u Upisnik zajedničkih ureda Komore obvezno se prilaže:

- rješenje o upisu u odgovarajući Imenik, za svakog člana Zajedničkog ureda

- ugovor o osnivanju zajedničkog ureda

- dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Upisnik (ovjeren nalog o izvršenoj uplati) 

                            iznos: 500,00 kn

                            primatelj: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

                            broj računa primatelja: HR4623600001500184955

                            model i poziv na broj odobrenja:  00 505-02

                            opis plaćanja: PREZIME, IME (podnositelja zahtjeva) – Naknada za izdavanje rješenja o osnivanju zajedničkog ureda HKA

 

Upis zajedničkog ureda u Upisnik zajedničkih ureda, Komora je dužna obaviti u roku od 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva za upis.

Komora koja je u svoj Upisnik upisala zajednički ured ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera građevinarstva ili ovlaštenih inženjera različitih struka, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti druge Komore.

Ugovor o osnivanju zajedničkog ureda razmatra Komora, koja je za taj slučaj ovlaštena pribaviti i pravno mišljenje istaknutih osoba izvan Komore.