• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zaštita na radu

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
  (NN 91/18, 1/21, 148/23)
 • Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
  (NN48/97)
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
  (NN 89/15, 94/16)
 • Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita
  (NN 101/09, 40/10)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu
  (NN 1/11)
  (Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima 
  (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16)
 • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
  (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 
  (NN 48/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta 
  (NN 49/86)
 • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uorabi radne opreme
  (NN 18/17)
  Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) kao i odredbe drugih propisa o uporabi radne opreme, koje su u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika.
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 
  (NN 5/84)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 
  (NN 148/23)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu (NN 148/23)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
  (NN 39/06, 106/07)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu 
  (NN 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina 
  (NN 10/86)
  Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala 
  (NN 49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura 
  (NN 10/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile 
  (NN 7/89)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama 
  (NN 11/84, 7/89)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 
  (NN 56/83)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
  (NN 126/19, 154/22)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika
  (NN 112/14)
 • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
  NN 142/21
  Napomene: Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 11. stavka. 1., članka 21., članka 23. stavka 4., članka 25. stavka 1., članka 34., članka 35. stavka 3., članka 36. stavka 1. do 4., članka 37. i članka 38. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 112/14), osim odredbi članka 12. stavka 1., 2. i 3., članka 22., članka 25. stavka 1., 2. i 3. te članka 34. toga Pravilnika koje se primjenjuju do uspostave Registra i elektroničke evidencije prema ovome Pravilniku RH)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
  Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
 • (NN 91/15, 9/24)
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
  (NN 16/16, 120/22)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
  (NN 16/16, 120/22)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  (NN 114/02, 131/02-ispravak i 126/03)
  Danom stupanja na snagu Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) prestaje važiti članak 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – RO.
  Danom stupanja na snagu Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) prestaju važiti članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.
 • Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
  (NN 3/84, 55/85)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do stupanja na snagu novih propisa.

 

Naputak

 • Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
  (NN 119/14)