Zakoni

 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  (NN 112/18)
  Vidi: čl.77. st.1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)
  Vidi:čl.35 Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
  (NN 25/18)
 • Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  (NN 56/13)

Pravilnici

 • Pravilnik o registru zgrada (NN 7/21) - pretraži NN

 • Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/18) - Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 • Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere
  (NN 59/20
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti  za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)
 • Pravilnik o geodetskim elaboratima
  (NN 59/18) - Pravilnik o geodetskim elaboratima stupa na snagu 1. rujna 2018. godine
 •  54/18)
 • Pravilnik o registru prostornih jedinica
  (NN 37/20)
 • Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova
  (NN 15/20)
 • Pravilnik o katastru zemljišta
  (NN 84/07, 148/09)
 • Pravilnik o katastru infrastrukture
  (NN 77/21)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina
  (NN 142/08, 148/09)
 • Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka
  (NN 15/20)
 • Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina
  (NN 59/18)
 • Pravilnik o kartografskim znakovima
  (15/20)
 • Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata
  (NN 15/20)
 • Pravilnik o katastarskoj izmjeri
  (NN 59/20)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  (NN 12/14, 56/14 )
 • Pravilnik o geodetskom projektu - pročišćeni tekst DGU
 • Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave
  (NN 59/16)
 • Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada
  (NN 30/90)
 • Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima
  (NN 4/90, 91/11)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu
  (NN 56/06)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti
  (NN 67/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
  (NN 90/18)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
  (NN 105/07, 116/07)

Poslovnik

 • Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NN 6/21

Uredbe

Odluke

 • Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske
  (NN 110/04, 117/04-ispravak)