• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata

Snimite Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata u .pdf. formatu

 

Na temelju članka 12. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) i članka 13. stavka (4.) Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 15/2021), Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 9. redovnoj sjednici, održanoj 15. prosinca 2023. godine, donosi

 

PRAVILNIK O IZBORIMA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o izborima Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak i način izbora za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1)Članovi Komore imaju pravo birati i biti birani u tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Komore.

(2)Pravo iz prethodnog stavka u skladu sa odredbama ovog Pravilnika imaju članovi Komore s prebivalištem ili boravištem na području jednog od područnih odbora iz članka 7. ovog Pravilnika, te koji ne podliježu niti jednom od ograničenja propisanih stavkom (3) ovog članka.

(3) Članovi Komore u statusu mirovanja, članovi Komore kojima je pravomoćnom presudom izrečena stegovna mjera, članovi Komore koji nisu do dana raspisivanja izbora podmirili članarine u cijelosti za godine koje prethode godini u kojoj se održavaju izbori, te počasni članovi Komore, ne mogu sudjelovati u postupku izbora.

(4) Pravo biranja je osobno i neprenosivo.

Članak 3.

(1) Na temelju odluke Skupštine Komore koja mora biti donesena unutar mandata članova Skupštine, raspisuju se izbori za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela u skladu s odredbama Statuta. Rok za početak izbornog postupka ne može biti dulji od 90 dana od dana donošenja odluke Skupštine.

(2) Odluka iz stavka 1. se objavljuje na mrežnim stranicama Komore.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka određuje rokove i druge uvjete provođenja pojedinih izbornih radnji.

Trajanje mandata članova tijela Komore

Članak 4.

(1) Mandat članova tijela, vijeća područnih odbora i stegovnih tijela Komore izabranih na redovitim izborima traje četiri godine, računajući od dana kada su izabrani i traje do izbora novih članova, a sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Mandat članova tijela Komore izabranih na prijevremenim izborima u skladu sa čl. 33 ovog Pravilnika traje do isteka tekućeg mandata članova tijela Komore izabranih na redovitim izborima.

Izborno povjerenstvo

Članak 5.

(1) Izbore za Skupštinu i tijela Komore te članove vijeća područnih odbora i stegovnih tijela provodi Izborno povjerenstvo.

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje iz redova članova Komore imenuje Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine.

(3) Izborno povjerenstvo provodi sljedeće zadatke:

 • nadzire pravilnost pripreme i provođenja izbora
 • daje obvezne upute za provođenje izbora
 • izrađuje popis birača po izbornim jedinicama
 • na temelju pravovaljanih prijava kandidata sastavlja i objavljuje liste kandidata
 • nadzire provođenje glasovanja i dostavu glasačkih listića odnosno nadzire provođenje glasovanja elektroničkim putem, te obavještava članstvo o početku izbora
 • provodi izbore
 • objavljuje rezultate izbora
 • obavlja i druge izborne poslove određene ovim Pravilnikom.

(4) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove tijela Komore, članove stegovnih tijela niti za članove vijeća područnih odbora.

Članak 6.

Kandidature za članove tijela Komore, vijeća područnih odbora i stegovna tijela predaju se pisanim putem ili elektroničkim putem.

Izbori se provode dopisnim putem (dopisno glasovanje), elektroničkim putem (elektroničko glasovanje) ili neposrednim glasovanjem.

Kod izbora i imenovanja članova tijela, vijeća područnih odbora i stegovnih tijela Komore po ovom Pravilniku potrebno je osigurati tajnost glasovanja.

Članak 7.

(1) Izborne jedinice Komore određene su u skladu s člankom 28 Statuta Komore, i to:

1. Prva izborna jedinica Zagreb: obuhvaća područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

2. Druga izborna jedinica Karlovac: obuhvaća područje Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

3. Treća izborna jedinica Varaždin: obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

4. Četvrta izborna jedinica Osijek: obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije

5. Peta izborna jedinica Istra: obuhvaća područje Istarske županije

6. Šesta izborna jedinica Rijeka: obuhvaća područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

7. Sedma izborna jedinica Split: obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske županije

8. Osma izborna jedinica Zadar: obuhvaća područje Zadarske i Šibensko-kninske županije

9. Deveta izborna jedinica Dubrovnik: obuhvaća područje Dubrovačko-neretvanske županije.

(2) Izbornu jedinicu čine svi članovi Komore s cjelokupnog teritorija nadležnosti područnog odbora kojemu pripadaju prema prebivalištu odnosno boravištu i koji se na datum raspisivanja izbora u imenicima Komore vode u aktivnom statusu, osim članova iz čl. 2 st. 3 ovog Pravilnika.

PRVI KRUG IZBORA

Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore

Članak 8.

(1) Predstavnike u vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore izabiru članovi područnih odbora Komore glasovanjem na temelju izbora provedenih u izbornim jedinicama iz članka 7. ovog Pravilnika.

(2) Provodi se jedinstveni postupak izbora za članove vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore.

(3) Vijeće područnog odbora ima predsjednika i pet članova Komore s teritorija područnog odbora. Izabrani predsjednik područnog odbora je neposredno i član Skupštine Komore.

(4) Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana.

Članak 9.

(1) Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore obavlja se u Izbornim jedinicama putem kandidacijskih lista, u skladu s kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Datum početka kandidacijskog postupka za izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore u izbornim jedinicama određen je Odlukom o raspisivanju izbora za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Komore koju donosi Skupština Komore.

Članak 10.

(1) Za člana vijeća područnih odbora Komore i Skupštinu Komore član Komore se može kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora.

(2) Izborno povjerenstvo objavljuje poziv za podnošenje kandidature za izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore, na mrežnoj stranici Komore.

(3) Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana vijeća područnog odbora i Skupštinu Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje pet članova Komore s pravom glasa s područja područnog odbora za koje vijeće se kandidira.

(4) U slučaju iz stavka (3) ovog članka, potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana vijeća područnih odbora i Skupštine prikupljaju se na OBRASCU 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Pravovaljano prikupljenim potpisima smatrat će se vlastoručni potpisi i kvalificirani elektronički potpisi.

(5) Vijeće područnog odbora dostavlja listu kandidata, donesenu temeljem odluke što se konstatira Zapisnikom sa sjednice Vijeća područnog odbora.

Članak 11.

(1) U slučaju provođenja izbora dopisnim putem (dopisno glasovanje) kandidatura za članove vijeća područnih odbora i Skupštine Komore mora biti zaprimljena od Izbornog povjerenstva, najkasnije 30 (trideset) dana prije početka izbora, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(2) U slučaju provođenja izbora elektroničkim putem (elektroničko glasovanje) kandidatura za članove vijeća područnih odbora i Skupštine Komore mora biti zaprimljena od Izbornog povjerenstva, najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka izbora, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(3) Izborno povjerenstvo, na temelju pravodobno prispjelih pravovaljanih kandidatura iz stavka (1) odnosno stavka (2) ovog članka, utvrđuje liste kandidata. Na liste se kandidati unose prema abecednom redu (prvog) prezimena. Liste kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici Komore najkasnije 15 (petnaest) dana prije izbora u slučaju provođenja izbora dopisnim putem (dopisno glasovanje) odnosno najkasnije 7 (sedam) dana prije izbora u slučaju provođenja izbora elektroničkim putem (elektroničko glasovanje).

Članak 12.

Glasovanje u izbornoj jedinici provodi se pisanim putem na glasačkim listićima (neposredno ili dopisno glasovanje) ili elektroničkim putem na digitalnim glasačkim listićima (elektroničko glasovanje).

Glasački listić iz prethodnog stavka sadrži kandidacijske liste za članove vijeća područnih odbora i Skupštine Komore, a glasa se na temelju uputa o glasovanju s naznakom roka u kojem glasački listić odnosno elektronički glas treba dostaviti Izbornom povjerenstvu. Rok za dostavu glasačkog listića je najmanje 14 dana od dana početka izbora za provođenje izbora dopisnim glasovanjem i najmanje tri dana za provođenje izbora elektroničkim glasovanjem.

U slučaju provođenja izbora elektroničkim glasovanjem uz objavu na mrežnoj stranici iz čl. 10 st (2) ovog Pravilnika, tajništvo Komore obavijestit će članove o datumu početka izbora 14 dana prije početka izbora na njihove prethodno verificirane adrese elektroničke pošte.

Verificiranom adresom elektroničke pošte smatrat će se osobna adresa elektroničke pošte člana Komore navedena u sustavu elektroničkih imenika Komore.

Elektroničko glasovanje obavlja se kroz elektroničku aplikaciju za glasovanje, izbor koje je prethodno potvrdio Upravni odbor Komore.

Provođenje izbora dopisnim putem/neposredno ili dopisno glasovanje

Članak 13.

(1) Glasovanje se obavlja putem glasačkih listića.

(2) Glasački listić sadržava:

1. naznaku da se izbori odnose na vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore

2. broj članova koji se bira

3. listu kandidata s imenima i prezimenima kandidata i prebivalištem odnosno boravištem.

(3) Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

Provođenje izbora elektroničkim putem/elektroničko glasovanje

Članak 14.

(1) Glasovanje se obavlja putem digitalnog glasačkog listića.

(2) Digitalni glasački listić sadržava:

1. naznaku da se izbori odnose na vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore

2. broj članova koji se bira

3. listu kandidata s imenima i prezimenima kandidata i prebivalištem odnosno boravištem.

(3) Digitalni glasački listić se popunjava se tako da se označi polje ispred imena kandidata.

Članak 15.

(1) Važećim se smatra onaj glasački listić koji je popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi na koji način je birač glasovao, te koji je verificiran na način propisan ovim Pravilnikom odnosno obveznim uputama Izbornog povjerenstva.

(2) Način verifikacije glasačkog listića mora osigurati anonimnost glasača.

(3) Nepopunjeni glasački listić, neverificirani glasački listić, kao i glasački listić koji nije popunjen sukladno odredbama ovog Pravilnika i obveznim uputama Izbornog povjerenstva, smatrat će se nevažećim.

Članak 16.

(1) Nakon isteka roka za dostavu popunjenoga glasačkog listića odnosno za glasovanje putem elektroničke aplikacije, Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja u roku od 48 sati po isteku roka za dostavu popunjenih glasačkih listića.

(2) Pri utvrđivanju rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo uzet će u obzir samo glasačke listiće koji su zaprimljeni u propisanom roku, a naknadno prispjele glasačke listiće neće uzimati u obzir.

(3) Elektronička aplikacija za glasovanje neće dozvoliti glasovanje nakon propisanog roka.

Članak 17.

(1) Izborno povjerenstvo, na temelju rezultata izbora provedenih u izbornim jedinicama, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore te istu dostavlja predsjedniku Komore. Na listi izabranih članova Skupštine članovi se unose prema abecednom redu (prvog) prezimena. Utvrđena lista objavljuje se na mrežnoj stranici Komore.

(2) Članovi Skupštine su kandidati koji su u izbornim jedinicama dobili najveći broj glasova.

(3) Kandidat koji je na izborima dobio najveći broj glasova istovremeno je i izabrani predsjednik područnog odbora. Izabrani članovi vijeća područnog odbora su kandidati s prvim sljedećim najvećim brojem dobivenih glasova.

(4) Ako se izabrani predsjednik područnog odbora iz bilo kojeg razloga odrekne te dužnosti, položaj predsjednika ostvaruje prvi sljedeći član vijeća područnog odbora, s najvećim dobivenim brojem glasova.

(5) Na isti se način, opisan u stavku (4) ovog članka, određuju novi predsjednik i član vijeća područnog odbora, ako izabrani predsjednik ili član vijeća, iz bilo kojeg razloga ovu dužnost više ne može obavljati.

Članak 18.

Izborno povjerenstvo nakon provedenih izbora sastavlja zapisnik koji sadržava:

1. broj članova Komore s pravom glasa prema ovom Pravilniku

2. broj birača koji su glasovali

3. ime i prezime kandidata koji su izabrani

4. broj nevažećih glasačkih listića

5. broj naknadno prispjelih glasačkih listića, koji nisu uzeti u obzir, u slučaju provođenja izbora dopisnim putem/dopisno/neposredno glasovanje.

Ponovljeno glasovanje

Članak 19.

(1) Ako su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, a ne mogu svi biti izabrani, predsjedatelj Izbornog povjerenstva predlaže kandidatima dogovor.

(2) Ako se kandidati sa istim brojem glasova ne mogu dogovoriti, glasovanje se ponavlja.

(3) Ukoliko ni nakon ponovljenog glasovanja niti jedan kandidat nema većinu glasova, a dogovor se ne postigne, prijedlog za izbor kandidata uklanja se s liste kandidata, a za člana Vijeća područnog odbora i/ili Skupštine, izabire se prvi slijedeći kandidat s najvećim brojem dobivenih glasova.

Članak 20.

Izborno povjerenstvo dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore predsjedniku Komore. Predsjednik Komore potom saziva Izbornu/Konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore, koja se treba održati u roku od 60 dana od dana utvrđivanja liste izabranih članova Skupštine.

DRUGI KRUG IZBORA

Izbor predsjednika Komore

Članak 21.

Predsjednika Komore na izbornoj sjednici bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

 

Članak 22.

(1) Prijedlog kandidata za predsjednika Komore može dati:

 • Upravni odbor Komore
 • najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.

 

(2) Upravni odbor predlaže kandidata, temeljem donesene odluke što se konstatira Zapisnikom.

(3) Najmanje jedna trećina članova Skupštine može predložiti kandidata za predsjednika, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje jedne trećine članova Skupštine te prikupljena na OBRASCU 4 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(4) Član Skupštine može se i samostalno kandidirati za predsjednika Komore, u kojem slučaju njegova kandidatura mora biti podržana s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 50 (pedeset) članova Komore s pravom glasa na dan raspisivanja izbora.


(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za predsjednika Komore prikupljaju se na OBRASCU 3 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(6) Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore.

(7) U smislu odredbi ovog članka, pravovaljani potpis člana Komore je vlastoručni ili kvalificirani elektronički potpis.

Članak 23.

(1) Otvaranje postupka za izbor predsjednika Komore provodi Izborno povjerenstvo u skladu s odlukom o raspisivanju izbora za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Komore.

(2) Izborno povjerenstvo dostavlja svim izabranim članovima Skupštine Komore i Upravnom odboru Komore poziv s uputom za provedbu postupka kandidiranja za izbor predsjednika Komore.

(3) Prijedlozi kandidatura zaprimaju se u Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika, te s pravovaljano prikupljenim potpisima iz čl. 22., najkasnije do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice prije dana održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave, te se objavljuju na mrežnoj stranici Komore.

Članak 24.

(1) Svaki kandidat za predsjednika Komore uz prijavu kandidature prilaže svoj životopis i prijedlog programa rada Komore za razdoblje od 4 godine koji i usmeno predstavlja na Izbornoj sjednici Skupštine Komore. Prijedlog programa rada prethodno se objavljuje na mrežnoj stranici Komore.

(2) Glasovanje na sjednici Skupštine Komore je tajno.

(3) Ako se bira između dva kandidata za predsjednika Komore izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova članova Skupštine koju su glasovali.

(4) Ako se bira između više kandidata za predsjednika Komore, a niti jedan kandidat nije dobio većinu glasova članova Skupštine koji su glasovali, u drugi krug ulaze kandidat/kandidati s najvećim brojem glasova iz prvog kruga. U slučaju da kandidati imaju isti broj glasova za takve kandidate se glasovanje ponavlja.

(5) Ako u bilo kojem krugu glasovanja jedan od kandidata s istim najvećim brojem glasova odustane od kandidature za predsjednika, glasovanje se ponavlja za preostalog kandidata.

(6) Za predsjednika Komore izabran je i imenovan kandidat koji je dobio većinu glasova članova Skupštine koji su glasovali.

(7) Ako Skupština Komore ne izabere predsjednika Komore izbori za predsjednika Komore će se ponovno raspisati u roku od 90 dana od dana održavanja Izborne sjednice Skupštine.

(8) U slučaju iz stavka (7) ovoga članka predsjedniku Komore produžuje se mandat do izbora novog predsjednika Komore.

Izbor članova Upravnog odbora

Članak 25.

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i dvanaest (12) članova koje iz redova članova Skupštine na prijedlog predsjednika imenuje Skupština Komore na izbornoj sjednici.

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest (12) članova Upravnog odbora sukladno mandatom razdoblju iz članka 17. Statuta Hrvatske komore arhitekata, odnosno članka 4. ovog Pravilnika, predlaže/u kandidat/i za predsjednika Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to:

 • četiri člana iz PO-a Zagreb
 • jedan član iz PO-a Dubrovnik
 • jedan član iz PO-a Split
 • jedan član iz PO-a Zadar
 • jedan član iz PO-a Osijek
 • jedan član iz PO-a Karlovac
 • jedan član iz PO-a Varaždin
 • jedan član iz PO-a Rijeka i
 • jedan član iz PO-a Istra.

(3) Liste iz stavka 2. ovog članka zaprimaju se najkasnije do 15.00 sati trećeg dana prije dana održavanja Izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave. Kandidacijske liste sa životopisima kandidata objavljuju se na mrežnoj stranici Komore.

(4) Područni odbori su dužni u Tajništvo Komore dostaviti popis minimalno dva kandidata svog područnog odbora za članove Upravnog odbora, najkasnije do 15.00 sati, sedam dana prije datuma održavanja Izborne sjednice Skupštine. Popis se objavljuje na mrežnoj stranici Komore.

(5) Princip regionalne zastupljenosti iz stavka (2) ovoga članka smatra se zadovoljenim ukoliko je u Upravnom odboru zastupljeno minimalno sedam područnih odbora računajući i predsjednika Komore.

(6) Kandidat za predsjednika Komore će formirati kandidacijsku listu za Upravni odbor od članova koje su predložili područni odbori, a ukoliko pojedini područni odbor nije dostavio popis kandidata na način iz stavka 4. ovoga članka, predsjednik će sam odabrati nedostajućeg člana iz sastava Skupštine, do ukupnog broja dvanaest, u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

(7) Prijedlozi liste sa životopisima kandidata za članove Upravnog odbora zaprimaju se na OBRASCU 5 u Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika.

(8) Kandidat za člana Upravnog odbora ima pravo dati pisano očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Upravnog odbora na zatvorenoj kandidacijskoj listi više kandidata za predsjednika komore, bez obzira čiju kandidaturu za predsjednika Komore je podržao sukladno članku 22. stavak 6 ovog Pravilnika.

(9) Za članove Upravnog odbora imenovani su kandidati zatvorene kandidacijske liste, predložene od imenovanog predsjednika Komore, koja je izglasana većinom članova Skupštine Komore koji su glasali.

(10) U slučaju da Skupština Komore ne imenuje predloženi Upravni odbor, odnosno zatvorenu listu kandidata, predloženu od predsjednika Komore, izbori za članove Upravnog odbora će se ponovno provesti u roku od 30 dana, a Upravnom odboru produžuje se mandat do izbora novog Upravnog odbora.

(11) Ako Skupština i po drugi puta ne imenuje predloženu listu članova Upravnog odbora, na istoj sjednici se raspisuju novi izbori za predsjednika i članove Upravnog odbora.

(12) Izabrani predsjednik Komore ostaje vršitelj dužnosti do završetka novih izbora i može se ponovno kandidirati.

(13) Ponovljeni izbori za Upravni odbor, provest će se u roku od 30 dana od dana neimenovanja liste članova Upravnog odbora.

Izbor članova Nadzornog odbora

Članak 26.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i dva člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Za člana Nadzornog odbora Komore može biti biran član Komore koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore.

(3) Za člana Nadzornog odbora Komore član Komore može se kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora ili Upravni odbor. Datum početka kandidacijskog postupka za izbor članova Nadzornog odbora Komore određen je Odlukom o raspisivanju izbora za tijela vijeća područnih odbora i tijela koju donosi Skupština Komore.

(4) Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana Nadzornog odbora Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje deset članova Komore.

(5) Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za Nadzorni odbor Komore.

(6) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana Nadzornog odbora prikupljaju se na OBRASCU 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Pravovaljano prikupljenim potpisima smatrati će se vlastoručni potpisi i kvalificirani elektronički potpisi.

(7) Vijeće područnog odbora i Upravni odbor dostavljaju listu kandidata, donesenu temeljem odluka što se konstatira Zapisnikom sa sjednice Vijeća područnog odbora i Upravnog odbora.

(8) Prijedlozi i liste kandidatura zaprimaju se u Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika, te s pravovaljano prikupljenim potpisima iz stavka (4) ovog članka, najkasnije do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave, te se objavljuju na mrežnoj stranici Komore.

(9) Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sjednici Skupštine Komore dobili većinu glasova članova Skupštine koji su glasovali.

(10) Ako su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, predsjedatelj Izbornog povjerenstva predlaže kandidatima dogovor.

(11) Ako se kandidati sa istim brojem glasova ne mogu dogovoriti, glasovanje se ponavlja samo za kandidate s jednakim brojem glasova.

(12) Ukoliko ni nakon ponovljenog glasovanja niti jedan kandidat nema većinu glasova, a dogovor se ne postigne, prijedlog za izbor kandidata uklanja se s liste kandidata, a za člana Nadzornog odbora izabire se prvi slijedeći kandidat s najvećim brojem dobivenih glasova.

(13) U slučaju da Skupština Komore ne izabere sve članove Nadzornog odbora izbori za članove Nadzornog odbora će se ponovno provesti u roku od 60 dana.

(14) U slučaju da na Izbornoj Skupštini nisu izabrani novi članovi Nadzornog odbora dosadašnjim članovima Nadzornog odbora produžuje se mandat do izbora novih članova Nadzornog odbora.

Izbor članova stegovnih tijela

Članak 27.

(1) Stegovni tužitelj i zamjenici stegovnog tužitelja, članovi Stegovnog suda i članovi Višeg stegovnog suda, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

(2) Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova Stegovnog suda, imenovanje članova Višega stegovnog suda, te imenovanje Stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja predlaže Upravni odbor Komore. Postupak imenovanja za izbor članova stegovnih tijela Komore određen je Odlukom o raspisivanju izbora za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela koju donosi Skupština Komore.

(3) Odluka Upravnog odbora sa prijedlogom imenovanja zaprima se u Tajništvu Komore s naznakom: „Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom OBRASCU 2 koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika, najkasnije do 15.00 sati trećeg dana prije dana održavanja Izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave.

(4) Stegovna tijela iz stavka (2) imenuje Skupština Komore prihvaćanjem zatvorenih lista kandidata, većinom glasova članova Skupštine koji su glasovali.

(5) U slučaju da Skupština Komore ne imenuje predloženu zatvorenu listu kandidata, predloženu od Upravnog odbora Komore, postupak imenovanja će se ponoviti za to tijelo, u roku od 60 dana.

(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka dosadašnjim članovima stegovnih tijela produžuje se mandat do imenovanja novih članova stegovnih tijela.

PRIGOVOR

Članak 28.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti svaki član Komore iz članka 2 stavka (2) ovog Pravilnika.

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti svaki član Komore koji je glasovao.

(3) Prigovor iz stavka (1) odnosno prigovor iz stavka (2) ovog članka podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.

(4) Prigovor iz stavka (1) odnosno prigovor iz stavka (2) ovog članka podnosi se u pisanom obliku, te isti mora biti obrazložen, potkrijepljen izbornim materijalima na koje se odnosi prigovor (ukoliko je isto primjenjivo) i utemeljen na aktima Komore.

(4) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana dostavljanja prigovora, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

(5) Protiv rješenja iz stavka (3) ovoga članka nema žalbe.

Članak 29.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor iz članka 28. ovoga Pravilnika utvrdi da je bilo nepravilnosti, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku te radnje ponove.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor iz članka 28. ovog Pravilnika utvrdi da je prigovor nepravovremen ili da podnositelj nije ovlašten podnijeti prigovor prema članku 28. stavku (1) i (2) ovog Pravilnika, isti će biti odbačen rješenjem kao nedopušten.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući prigovor iz članka 28. ovog Pravilnika utvrdi da je prigovor neosnovan, isti će odbiti rješenjem kao neosnovan.

PRIJEVREMENI PRESTANAK MANDATA

Članak 30.

(1) Mandat predstavnika u tijelima Komore prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

 • ako se nalazi u statusu mirovanja
 • ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo
 • gubitkom statusa člana Komore
 • ostavkom
 • smrću.

Članak 31.

(1) Član Skupštine i/ili tijela Komore može biti opozvan u slučaju:

 • da sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Komori,
 • da sudjeluje u postupcima i radnjama kojima se nanosi šteta Komori,
 • da sudjeluje u donošenju odluka drugih strukovnih tijela ili udruga kojima se nanosi šteta Komori,
 • ako iz neopravdanog razloga ne obavlja svoje dužnosti izabranog člana tijela Komore na dulji period, ukoliko ne dolazi na sjednice Skupštine Komore najmanje 12 mjeseci, te ukoliko ne dolazi na sjednice Upravnog odbora, Nadzornog odbora, stegovnog tijela i vijeća područnog odbora najmanje 6 mjeseci, a sam ne podnese ostavku,
 • ako svoje dužnosti kao izabrani član tijela, vijeća područnog odbora i stegovnog tijela Komore ne obavlja na vrijeme i kvalitetno, te ukoliko se ovo ponovi najmanje tri puta, odnosno, ako mu se tri puta pismeno uputi opomena, a sam ne podnese ostavku.

(2) Prijedlog za opoziv člana Skupštine i/ili tijela, vijeća područnog odbora Komore podnosi vijeće područnog odbora kojem član pripada, Upravni odbor ili predsjednik Komore. Prijedlog za opoziv člana stegovnog tijela podnosi član stegovnog tijela ili Upravni odbor.

(3) Odluku o opozivu člana tijela Komore donosi Skupština.

Članak 32.

(1) U slučaju opoziva članova tijela Komore, tijelo koje ih bira dužno je na prvoj sljedećoj sjednici izabrati nove članove, a sukladno odredbama čl. 33. ovog Pravilnika.

(2) Novoizabrani član dovršava mandat člana kojem je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran.

(3) Prethodne odredbe na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju mirovanja, gubitka statusa člana, ostavke i smrti, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

PRIJEVREMENI IZBORI

Članak 33.

(1) Ako članu Skupštine, Nadzornog odbora ili članu vijeća područnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, član Skupštine, Nadzornog odbora ili član vijeća područnog odbora postaje kandidat koji je na izborima za člana Skupštine, Nadzornog odbora ili člana vijeća područnog odbora bio sljedeći po broju glasova iza izabranog delegata.

(2) Ako predsjedniku Komore prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenik predsjednika Komore kao v.d. najkasnije u roku 30 saziva sjednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o raspisivanju novih izbora.

(3) Ako članu Upravnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koji su izabran, predsjednik Komore predlaže Skupštini Komore novog člana, poštujući uvjet regionalne zastupljenosti iz članka 25. ovog Pravilnika.

(4) Ako Stegovnom tužitelju, zamjeniku stegovnog tužitelja, članu Stegovnog suda ili Višeg stegovnog suda mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran, Upravni odbor Komore predlaže Skupštini Komore novog člana.

(5) Novom članu iz stavka (1) i (2) ovog članka, kao i novoizabranim osobama iz stavka (4) ovog članka, mandat traje do isteka mandata tijela u koje je imenovan.

Članak 34.

(1) Ako jednoj trećini članova Skupštine ili članova vijeća područnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, a ne mogu se ispražnjena mjesta popuniti na način iz članka 33. stavka (1) ovog Pravilnika, raspisuju se prijevremeni izbori za broj članova, kojima je prestao mandat prije isteka vremena na koje su izabrani.

(2) Izabrani članovi na prijevremenim izborima imaju mandat do kraja mandata Skupštine odnosno tijela Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Administrativne poslove u provedbi ovoga Pravilnika obavlja Tajništvo Komore.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata od 14. listopada 2019. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o izborima od 5. lipnja 2020.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnoj stranici Komore i glasilu Komore.

 

Klasa: 025-02/23-01/03
Urbroj: 251-505-01-23-11

U Zagrebu, 15. prosinca 2023. godine

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., v.r.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata

 

Obrazac 1 - kandidatura za člna Vijeća područnog odbora, Skupštine HKA i Nadzornog odbora HKA

Obrazac 2 - prihvaćanje kanidature

Obrazac 3 - kandidatura za predsjednika HKA - samostalna

Obrazac 4 - kanidatura za predsjednika HKA - Skupština

Obrazac 5 - lista članova Upravnog odbora HKA