• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Poziv na podnošenje kandidatura za izbor članova vijeća područnih odbora, Skupštine, Nadzornog odbora i stegovnih tijela Hrvatske komore arhitekata

Obavijest o početku izbora

Na osnovi Odluke Skupštine Hrvatske komore arhitekata, KLASA: 025-02/24-01/01, URBROJ:251-505-01-24-2, donesene dana 2. veljače 2024. godine započinju izbori za tijela, vijeća područnih odbora i stegovna tijela Komore.

Sukladno Pravilniku o izborima Hrvatske komore arhitekata od 15. prosinca 2023. godine, izbori se provode u dva kruga.

U prvom krugu se provodi jedinstveni postupak izbora za vijeća područnih odbora i Skupštinu Hrvatske komore arhitekata.

U drugom krugu se provodi izbor predsjednika Komore, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i stegovnih tijela Hrvatske komore arhitekata.

 

Poziv za podnošenje kandidatura

 za izbor članova vijeća područnih odbora, Skupštine, Nadzornog odbora i stegovnih tijela Hrvatske komore arhitekata  

 

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u vijeća područnih odbora, tijela Komore i stegovna tijela Komore.

Kandidirati se može svaki član Komore s prebivalištem ili boravištem na području pojedinog područnog odbora odnosno izborne jedinice.

Članovi Komore u statusu mirovanja, kojima je pravomoćnom presudom izrečena teža stegovna mjera, koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine za prethodne godine do dana raspisivanja izbora, te počasni članovi, ne mogu se kandidirati za tijela Komore i ne mogu glasovati.

 

PRVI KRUG IZBORA

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA PODRUČNIH ODBORA I SKUPŠTINE KOMORE

Izbor članova vijeća područnih odbora i Skupštine Komore provode se u jedinstvenom postupku.

Kandidacijski postupak za izbor članova vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore počinje u petak, 2. veljače 2024. godine i traje do ponedjeljka, 19. veljače 2024. godine do 16,00 sati, sukladno Odluci Skupštine o raspisivanju izbora KLASA: 025-02/24-01/01, URBROJ:251-505-01-24-2, od 2. veljače 2024. godine. 

Izbori će se provoditi unutar izbornih jedinica elektroničkim putem (putem aplikacije), u periodu od utorka 6. ožujka 2024. godine u 8,00 sati do utorka 12. ožujka 2024. godine do 15,00 sati, kada se glasanje završava.

Područni odbor predstavlja izbornu jedinicu koja bira šest članova vijeća područnog odbora, od kojih se određeni broj kandidata delegira u Skupštinu Komore, osim Područnog odbora Split koji bira sedam kandidata i Područnog odbora Zagreb koji bira 27 kandidata koji ulaze u Skupštinu Komore.

Za člana vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore član Komore može se kandidirati samostalno ili ga kandidira vijeće područnog odbora.

Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana vijeća područnog odbora i Skupštinu Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje pet članova Komore s pravom glasa s područja područnog odbora za koje vijeće se kandidira.

Potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana vijeća područnih odbora i Skupštine prikupljaju se na OBRASCU 1.

Pravovaljano prikupljenim potpisima smatrat će se vlastoručni potpisi i kvalificirani elektronički potpisi.

Vijeće područnog odbora dostavlja listu kandidata, donesenu temeljem odluke, što se konstatira zapisnikom zajedno s OBRASCEM 2 o prihvaćanju kandidature za svakog pojedinog kandidata.

Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova.

Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana.

U područnom odboru koji delegira veći broj članova Skupštine Komore od broja članova vijeća područnog odbora, potrebno je kandidirati minimalno broj članova koji odgovara broju delegata u Skupštini Komore.

Skupština Hrvatske komore arhitekata imat će 58 članova - pregled izbornih jedinica i broj delegata područnog odbora za Skupštinu Komore

Kandidacijske obrasce potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu  Komore najkasnije do ponedjeljka 19. veljače 2024. godine do 16,00 sati, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu – OBRAZAC 2.

Elektronički potpisani obrasci dostavljaju se u tajništvo Komore na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, dok se vlastoručno potpisani bez obzira na način dostave dostavljaju u tajništvo Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom "Za Izborno povjerenstvo", a svi do ponedjeljka, 19. veljače 2024. godine do 16,00 sati.

Izborno povjerenstvo Komore, na temelju rezultata izbora provedenih u područnim odborima, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova vijeća područnog odbora i Skupštine Komore.

Članovi Skupštine su kandidati koji su u područnim odborima dobili najveći broj glasova.

Izborno povjerenstvo Komore dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine predsjedniku Komore koji potom saziva Izbornu/Konstituirajuću sjednicu Skupštine Komore, koja se treba održati u roku od 60 dana od dana utvrđivanja liste izabranih članova Skupštine.

 

DRUGI KRUG IZBORA

IZBOR NADZORNOG ODBORA

Kandidacijski postupak za izbor članova Nadzornog odbora počinje u petak, 2. veljače 2024. godine i traje do 15,00 sati trećeg dana prije dana održavanja izborne sjednice Skupštine koja će se održati u roku iz članka 20. Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata.

Nadzorni odbor Komore ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Za člana Nadzornog odbora Komore može biti biran član Komore koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore.

Za člana Nadzornog odbora Komore član Komore može se kandidirati samostalno ili ga kandidira vijeće područnog odbora ili Upravni odbor.  

Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana Nadzornog odbora Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje 10 članova Komore.

Svaki član Komore može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za Nadzorni odbor Komore.

Potpisi članova Komore u postupku kandidiranja za člana Nadzornog odbora prikupljaju se na OBRASCU 1.

Pravovaljano prikupljenim potpisima smatrat će se vlastoručni potpisi i kvalificirani elektronički potpisi.

Vijeće područnog odbora i Upravni odbor dostavljaju listu kandidata, donesenu temeljem odluka što se konstatira zapisnikom sa sjednice vijeća područnog odbora i Upravnog odbora.

Prijedlozi i liste kandidatura zaprimaju se u Tajništvu Komore s naznakom: „za Izborno povjerenstvo“, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na OBRASCU 2, te s pravovaljano prikupljenim potpisima, najkasnije do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice Skupštine Komore, bez obzira na način dostave, te se objavljuju na mrežnoj stranici Komore.

Elektronički potpisani obrasci dostavljaju se u tajništvo Komore na mail arhitekti@arhitekti-hka.hr, dok se vlastoručno potpisani bez obzira na način dostave dostavljaju u tajništvo Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom Za Izborno povjerenstvo, a svi do 15 sati trećeg dana koji prethodi danu održavanja izborne sjednice Skupštine Komore.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sjednici Skupštine Komore dobili većinu glasova članova Skupštine koji su glasovali.

 

IZBOR STEGOVNIH TIJELA

Postupak imenovanja za izbor članova stegovnih tijela počinje u petak, 2. veljače 2024. godine i traje do 15,00 sati trećeg dana prije dana održavanja izborne sjednice koja će se održati u roku iz članka 20. Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata, sukladno Odluci Skupštine o raspisivanju izbora KLASA: 025-02/24-01/01, URBROJ:251-505-01-24-2, od 2. veljače 2024. godine.

Članovi stegovnih tijela, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova stegovnih tijela predlaže Upravni odbor Komore.

Liste kandidata konstatirane zapisnikom Upravnog odbora zajedno s izjavama o prihvaćanju kandidature – OBRAZAC 2, potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu Komore do 15,00 sati trećeg dana prije dana održavanja izborne sjednice koja će se održati u roku iz članka 20. Pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o izborima, Odluka Skupštine o raspisivanju izbora, kandidacijski obrasci i obrazac o prihvaćanju kandidature, dostupni su na niže priloženim linkovima:

Pravilnik o izborima

Odluka Skupštine o raspisivanju izbora

Obrazac 1 - kandidatura za člana vijeća područnog odbora, Skupštine HKA i Nadzornog odbora HKA

Obrazac 2 - prihvaćanje kandidature

Obrazac 3 - kandidatura za predsjednika HKA - samostalna

Obrazac 4 - kandidatura za predsjednika HKA - Skupština

Obrazac 5 - lista članova Upravnog odbora HKA

 

Izborno povjerenstvo HKA