• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zakoni

 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 115/18)
  Napomena: Inspekcijski postupci započeti prema odredbama zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) nastavit će se i dovršiti prema odredbama tog Zakona.
 • Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja
  (NN 91/10, 114/18)
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
  (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22)

 

Uredbe

 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događanja
  (NN 24/18, 70/20, 114/21)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje
  (NN 107/12, 88/14)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
  (NN 59/20, 89/22)
 • Pravilnik o znački i iskaznici sanitarnog inspektora
  (NN 28/11, 120/12, 116/16) Napomena: Na snazi do 31. prosinca 2019. godine
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19) Napomena: Stupa na snagu 1. siječnja 2020.
 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18, 6/22)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18)
 • Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
  (NN 40/18, 104/21)
 • Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
  (NN 39/08)
 • Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osobnog ozračenja izloženih radnika i osoba izloženih medicinskom ozračenju, pregledu izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenja propisanih elemenata i provjere kvalitete, provjeri ispravnosti osobnih zaštitnih sredstava i opreme, provjeri ispravnosti mjernih instrumenata, mjerama osiguranja kvalitete, provjeri radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni radioaktivni izvori te sadržaju izvješća o nadzoru i mjerenjima, postupku izvješćivanja te obvezi vođenja evidencija, sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja
  (NN 127/07)
 • Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbu intervencije u izvanrednom događaju
  (NN 125/06)
 • Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlaščivanja
  (NN 77/07)
 • Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanje svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja šteta za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta
  (NN 53/08)
 • Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti
  (NN 74/06)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost
  (NN 71/08)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti
  (NN 74/06)
 • Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme
  (NN 15/08)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost
  (NN 28/11)
 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom dozom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18, 8/22)
  Napomena: Danom stupanja na snagu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“ broj 24/18) prestaju važiti članci 16. do 21. Pravilnika o granicama ozračenja (»Narodne novine«, broj 59/13).
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja  (NN 42/18, 8/22)
 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu  (NN 40/18, 6/22)
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
  (NN 88/22)
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
  (NN 146/14, 31/19)
 • Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja
  (NN 38/08)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja
  (NN 204/03, 91/07)