• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2595

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.
U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br. 24/08, 141/09 i 23/11) u članku 38. stavku 2. podstavku 6. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– odgovarajuće dokaze o razlozima iz članka 39. stavak 1. zbog kojih nije bio u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja.«

Članak 2.
Članak 39. mijenja se i glasi:

»Obvezniku stručnog usavršavanja koji iz razloga: nezaposlenosti, neprekidnog bolovanja zbog iste dijagnoze bolesti dužeg od 42 dana, ostvarenog prava prema posebnom zakonu kojim su regulirane rodiljne i roditeljske potpore, rada u inozemstvu, minimalne plaće, neisplaćene plaće te neisplaćene plaće u cijelosti, nije bio u mogućnosti kontinuirano u petogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika, razdoblje stručnog usavršavanja miruje za vrijeme trajanja tih razloga i produžuje se za to vrijeme, a o čemu se ne donosi rješenje.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je dostaviti odabranom voditelju evidencije odgovarajuće dokaze o nemogućnosti ispunjavanja obveza stručnog usavršavanja zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, a voditelj evidencije dužan je voditi evidenciju o vremenu mirovanja i produženju razdoblja stručnog usavršavanja obveznika.

Za vrijeme mirovanja razdoblja stručnog usavršavanja obvezniku stručnog usavršavanja miruju sve obveze stručnog usavršavanja.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.
Postupci produženja razdoblja stručnog usavršavanja započeti po odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br. 24/08, 141/09 i 23/11) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/17

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 9. studenoga 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.