• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pravilnik o standardu usluga arhitekata

Snimite Pravilnik o standardu usluga arhitekata u pdf formatu
(1.33 mb)

Program za izračun u *zip formatu preuzmite ovdje

 

Na temelju članka 38. stavka (2) Statuta Hrvatske komore arhitekata, Skupština Hrvatske komore arhitekata na sjednici održanoj 13. prosinca 2013 godine donijela je:

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA

GLAVA I
OPĆE ODREDBE

Područje primjene
Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj usluge i s tim povezan izračun norma sati za rad arhitekata (izvršitelja) za poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom.
(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Poslovi
Članak 2.

(1) Pri izradi dokumenata prostornog uređenja sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o gradnji i prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.
Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.
(2) Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove:
- Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove nužne za izvršenje ugovora. Sadržajno međuzavisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova,
- Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove.

Definiranje pojmova
Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja:

 1. Unutarnje uređenje je unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju ili postojeće stanje.
 2. Vanjsko uređenje jesu projektirane, planski oblikovane slobodne površine i vanjski prostori te odgovarajuće oblikovane vanjske površine u vezi s građevinama.
 3. Norma sat je prosječna cijena sata rada na pružanju usluge svih uključenih u projekt, a sadrži sve naknade i plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge neizravne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.
 4. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
 5. Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a predstavljaju stručna znanja iz područja prostornih planova, izrade svih vrsta projekata potrebnih za gradnju, projektnog nadzora, tehničkog savjetovanja investitora i usluge nadzora nad izvođenjem radova na gradnji, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pruža naručitelju.
 6. Projekantski nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe.
 7. Idejno rješenje jest vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rješenjem se odabiru najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom njihove izrade provjeravaju. Idejno rješenje u pravilu predstavlja i najpovoljnije od varijantnih rješenja i sadrži osnovne principe rješenja za pojedine inženjerske discipline.
 8. Tehničko savjetovanje investitora jest vrsta stručne usluge kojom se investitora savjetuje prije i tijekom izvođenja poslova prema ovom Pravilniku ili tijekom izvođenja radova (procesu gradnje) kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom te osiguralo izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine odnosno radova, njenoj složenosti i veličini.
 9. Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji i prostornom uređenju, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

NORMA SATI

Osnove određivanja i izračun norma sati za dokumente prostornog uređenja
Članak 4.

(1) Za procjenu broje norma sati poslova izrade prostornih planova odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

 1. površina prostora,
 2. broj stanovnika,
 3. broj i veličina naselja,
 4. stupanj centraliziranosti naselja,
 5. ocjena društvene vrijednosti prostora,
 6. izgrađenost,
 7. specifične varijable utjecaja.

(2) Svakom obilježju pridružuje se tablica, a broj obračunskih jedinica (OJ) očitava se iz tablice ili se linearno interpolira između susjednih vrijednosti.
(3) Broj norma sati se određuje zbrajanjem obračunskih jedinica dobivenih po pojedinim obilježjima te prema tablici norma sati za usluge za pojedinu vrstu prostorno planskog dokumenta u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati određenih u tablici. Naknada se izračunava prema formuli:

Cpl= Ns Cs

pri čemu je:
Cpl ...........      naknada za izradu plana u kunama 
Ns ............      broj norma sati 
Cs ............      cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama 

(4) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.

(5) Dopuštene najniže i najviše iznose broja norma sati za međuvrijednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema formuli:

Ns = m OJn

 pri čemu je:

Ns ............             broj norma sati 

OJ ............             broj obračunskih jedinica

m   ............             vrijednost navedena u glavi tablice

n   ...........               vrijednost navedena u glavi tablice

(6) Svaki utvrđeni nedostatak stručnih i znanstvenih podataka dodatno proširuje opseg rada planera. Planer na temelju profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora zahtijevati od razvojnih subjekata da naruče takva istraživanja. Planer je izvršitelj koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije više izvršitelja. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članku 8. ovog Pravilnika.
(7) U okviru broja sati utvrđenih primjenom kriterija za određivanje cijene usluga izrade prostornih planova sadržano je i sudjelovanje u raspravi tijekom izrade prostornog plana na sjednicama tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje su osigurale podatke i dokumente za potrebe izrade prostornog plana.
(8) Broj norma sati za osnovne poslove čiji je zbroj obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna  naknada, no ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos zbroja obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tablici.
(9) Ako je zbroj obračunskih jedinica za prostorne planove veći od onih navedenih u pojedinoj tablici broj norma sati se može ugovoriti slobodno.

Osnove određivanja i izračun broja norma sati po formuli za projekte
Članak 5.

(1) Naknada  za projekte se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:

Cp= Ns Cs

pri čemu je:

Cp ............                            naknada za izradu projekata u kunama

Cs ............                             cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama

Ns ............                            broj norma sati

(2) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.

(3) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati.
(4) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti  proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli:

Ns= m In

pri čemu je:

Ns  ............                           broj norma sati 

m  ............                             vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............                              vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............                                              vrijednost proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici.
(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.
Drugačiji način utvrđivanja broja norma sati
Članak 6.
(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja broja norma sati drugačiji nego što je propisano ovim Pravilnikom i to tako da se broj norma sati određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih troškova gradnje, prema proračunu troškova ili prema predračunu troškova. Ako naručitelj zahtijeva od izvršitelja povećanje opsega posla, može se za taj povećani opseg posla obračunati dodatna naknada. Ako se vrijeme projektiranja i gradnje bitno produži zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršitelj usluge, može se za tako prouzročene povećane troškove obračunati dodatna naknada.

(2) Izuzetno, u slučaju da potreban broj norma sati za izvršenje usluge nije moguće odrediti prema proračunskim troškovima gradnje, izvršitelj može potreban broj norma sati za izvršenje usluge odrediti tako da jasno iskaže broj potrebnih norma sati po pojedinom izvršitelju ili njegovom suradniku.


Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima
Članak 7.

(1) Ako se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze.
(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove može se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvršitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. Pri tom treba uzeti u obzir dodatne troškove koordinacije.
(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično izvršavaju specijalisti u projektiranju i nadzoru, može se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova.
(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne poslove može se obračunati naknada u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojim su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu.
(5) Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko-gospodarskih rješenja vode k stvarnom smanjenju troškova, a bez umanjenja standarda gradnje, može se u pisanom obliku obračunati nagradna naknada, koja može iznositi do 20% od ostvarene uštede.
(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima.

Vremenska naknada
Članak 8.

(1) U slučaju da prethodna procjena utroška vremena nije moguća, tada naknadu treba obračunati prema stvarnom utrošku vremena na osnovi cijena norma sata ponuditelja prema stavku 2 ovog članka.
(2) Izračun norma sata  rada na pružanju usluge svih uključenih u projekt sadrži sve naknade i plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge neizravne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.)
(3) Ako se posao izvršitelja ili njegovih suradnika obračunava prema stvarnom utrošku vremena, tada se cijena norma sata obračunava posebno za vodeće nositelje posla, za suradnike koji izvršavaju tehničke ili ekonomske poslove i za tehničke crtače i ostale suradnike sa sličnom kvalifikacijom koji izvršavaju tehničke ili ekonomske poslove.

Ostali troškovi
Članak 9.

(1) Ostali troškovi jesu neophodni popratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno.
(2) Ostalim troškovima smatraju se naročito:

 1. Poštanski troškovi, osim troškova telefonskih razgovora u gradskoj mreži sjedišta izvršitelja.
 2. Troškovi umnožavanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija.
 3. Troškovi ureda na gradilištu, uključujući i opremanje, električni priključak i grijanje.
 4. Putni troškovi za putovanja duža od 15 km od sjedišta izvršitelja u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši, kao i troškovi smještaja na terenu.
 5. Naknada za odvojeni život i troškovi putovanja k obitelji u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši.
 6. Naknada za poslove koji nisu u nadležnosti izvršitelja, a koje je uz suglasnost naručitelja povjerio trećim osobama kao i troškovi pomoćnih radnika.
 7. U slučaju ugovorene vremenske naknade u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika, troškovi za mjerna i druga vozila i instrumente za mjerenja i ispitivanja.

(3) Ostali troškovi se mogu obračunati paušalno ili prema stvarnim pojedinačnim troškovima. Oni se moraju obračunati prema stvarnom pojedinačnom trošku ako pri ugovaranju nije u pisanom obliku ugovoreno paušalno obračunavanje.

Plaćanje naknade
Članak 10.

(1) Naknada je naplativa ako je posao izvršen u skladu s ugovorom.
(2) Za obavljene poslove može se tražiti plaćanje u obrocima u primjerenim vremenskim razmacima.
(3) Ostali troškovi plativi su po predočenju dokaza, osim ako nije bilo drugačije ugovoreno.

Porez
Članak 11.

Proračunski troškovi na osnovi kojih se obračunava cijena usluge te cijena usluge iz ovog Pravilnika ne sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV).

Više idejnih i glavnih projekata
Članak 12.

Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje više idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, u tom slučaju mogu se za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt obračunavati potpuni brojevinormasatai za tu fazu posla, a osim toga za svaku varijantu polovični iznosi tih brojeva norma sati .

Idejni projekt i glavni projekt
Članak 13.

(1) Idejni projekt obvezatno sadrži izradu idejnog rješenja.
(2) Glavni projekt se izrađuje na osnovu Idejnog projekta.

Izvedba u vremenskim razmacima
Članak 14.

Ako se narudžba, koja obuhvaća više građevina, ne izvodi odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom se slučaju za vezane poslove koji se odnose na cijelu zgradu ili gradnju obračunava naknada koja proizlazi iz cjelokupnih proračunskih troškova. Naknada za ostale poslove obračunava se prema proračunskim troškovima pojedine faze gradnje.

Narudžba za više građevina
Članak 15.

Ako narudžba obuhvaća više građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu odvojeno u skladu sa sljedećim:

 1. Ako narudžba obuhvaća više jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih zgrada koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske građevine, za svako ponavljanje obračunat će se 40% od ukupne cijene projekta. Jednakim se smatraju građevine koje se izvode prema istom nacrtu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom nacrtu.
 2. Ako više naručitelja jednom projektantu daju narudžbe za građevine koje su jednake, sasvim jednake ili uglavnom jednake i koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima, primjenjuje se točka 1. ovog stavka s time da izvršitelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve naručitelje.
 3. Ako narudžba obuhvaća poslove koji su već bili predmetom druge narudžbe ugovornih stranaka za građevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu, primjenjuje se na odgovorajući način točka 2. ovog stavka, u slučaju da se poslovi ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu.

Različiti poslovi na jednoj građevini
Članak 16.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnje ili unutarnjeg uređenja proračunski troškovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a naknada se zatim obračunava odvojeno.
(2) U slučaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova prema stavku 1. ovog članka umanjuje, to pri obračunu naknade treba na odgovarajući način uzeti u obzir.

Poslovi na obiteljskoj kući
Članak 17.

(1) Za obavljanje poslova za obiteljsku kuću građevinske bruto površine do 150 m2 cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 30%.
(2) U slučaju umanjivanja cijene usluga prema stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se popust određen člankom 118. ovoga Pravilnika.

GLAVA II

PROSTORNI PLANOVI
A. OPĆENITO

Svrha usluge
Članak 18.

(1) Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova.

(2) Odredbe ovog dijela odnose se na izradu sljedećih prostornih planova i ostalih stručnih poslova prostornog planiranja:
1.    Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO),
2.    Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba,
3.    Prostornog plana uređenja velikoga grada, grada i općine (PPUVG, PPUG i PPUO),
4.    Generalnog urbanističkog plana (GUP),
5.    Urbanističkog plana uređenja (UPU),
6.    Detaljnog plana uređenja (DPU),
7.    Ostalih stručnih poslova prostornog planiranja

(3) Sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Prethodni radovi
Članak 19.

(1) Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cijenom izrade prostornih planova.

(2) Prethodni radovi mogu biti:
-      valorizacija prostorne dokumentacije;
-      kompleksna istraživanja;
-      izrada znanstvene dokumentacije (studije, istraživanja, i dr.);
-      izrada stručnih podloga (sektorskih planova i studija).

(3) Naknada za ove radove ugovara se slobodno. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.

Opis poslova prostornog planiranja
Članak 20.

(1) Poslovi prostornog planiranja sadrže 5 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se poslovi, opisani kako slijedi:

Opis faza poslova prostornog planiranja

Osnovni poslovi  

Dodatni poslovi

1.  POLAZIŠTA (Ocjena mogućnosti i ograničenja prostornog razvoja)

a)  Utvrđivanje, analiza i opis stanja sa statističkim i brojčanim podacima u tekstu, grafičkim prikazima i kartogramima: prirodnih i krajobraznih osobitosti područja, načina korištenja prostora/površina, izgrađenih struktura, prometnih i infrastrukturnih sustava, stanja ekosustava i strukture krajobraza, zaštićene prirodne i graditeljske baštine, demografskih i gospodarskih osobitosti, društvenih djelatnosti, vodnogospodarskog sustava, poljoprivredne i šumske strukture
b)  Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz važećih dokumenata prostornog uređenja
c)  Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje
d)  Analiza prikupljenih Zahtjeva za izradu prostornog plana

 


Izrada sektorskih i drugih studija i ekspertiza, pribavljanje statističkih podataka, podataka o posjedovnom stanju i vlasništvu
Priprema podataka o sustavima od utjecaja na prostor

2.  CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA (Koncepcija prostornog uređenja)

a)  Priprema prijedloga i sudjelovanje u utvrđivanju ciljeva prostornog razvoja i uređenja prostora kojima se usmjerava razvoj gradova, naselja i infrastrukturnih sustava i demografski razvoj, vrši odabir prostorne i gospodarske strukture, osigurava očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova krajobraza, zaštita krajobraznih vrijednosti, prirodne i graditeljske baštine i racionalno korištenje i zaštita prostora
b)  Izrada Problemske karte na kojoj su jasno vidljiva mjesta rješavanja uočenih problema ili nedostataka te jasno vidljivi ciljevi koje je potrebno ostvariti
c)  Izrada karte Koncepcija prostornog uređenja koja će na jasan način obrazložiti potrebne intervencije u prostoru, a koje su određene ciljevima prostornog uređenja

 


Izrada programa posebnih istraživanja, praćenje njihove provedbe i rezultata u slučaju da se nakon analize podataka utvrdi potreba za takvim praćenjem
Priprema, organizacija i provedba te obrada anketa

3.  NACRT PRIJEDLOGA PLANA

a)  Izrada elaborata Nacrt prijedloga plana za prethodnu raspravu koji sadrži tekstualni dio: Polazišta, Ciljevi i Koncepcija prostornog uređenja – plan intervencija te grafički dio koji jasno određuje koncepciju te omogućuje očitovanja svih učesnika u Prethodnoj raspravi
b)  Sudjelovanje u jednoj ili više prethodnih rasprava
c)  Sudjelovanje u pisanju Izvješća s prethodne rasprave
d)  Izrada elaborata Nacrt prijedloga plana – za utvrđivanje Prijedloga plana za javni uvid i javnu raspravu
e)  Sudjelovanje u raspravama s Nositeljem izrade plana oko definiranja zaključaka s prethodne rasprave te elementima Odredbi za provođenje
f)  Prezentacija Nacrta prijedloga plana prilikom utvrđivanja Prijedloga plana za javni uvid i javnu raspravu Izvršnom tijelu Nositelja izrade

 

Izrada sažetaka i informacija

4.  PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU

a)  Izrada elaborata Prijedloga plana
b)  Sudjelovanje u prezentaciji plana na Javnom izlaganju
c)  Pisanje Izvješća o javnoj raspravi sukladno propisanom sadržaju Izvješća

 


Sudjelovanje u izradi izvješća o prethodnoj raspravi, izrada sažetaka i informacija

5.  DONOŠENJE PLANA

a)  Izrada elaborata Nacrt konačnog prijedloga plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima te primjedbama i prijedlozima s Javne rasprave
b)  Sudjelovanje u postupku dobivanja Mišljenja od tijela i osoba koje su određene u Odluci o izradi plana
c)  Sudjelovanje u utvrđivanju Konačnog prijedloga plana s Nositeljem izrade plana te Izvršnim tijelom Nositelja
d)  Sudjelovanje u postupku dobivanja suglasnosti Župana i/ili Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja
e)  Sudjelovanje prilikom donošenja prostornog plana na gradskom/općinskom vijeću
f)  Konačna elaboracija izvornika plana

 


Priprema izvoda, umnožavanje dijelova plana ili plana u cjelini, sudjelovanje u javnom uvidu, izrada izvoda, sažetaka i informacija

                                                                 
(2) Sukladno opisanim poslovima prostornog planiranja, u nastavku ovog Pravilnika određen je postotak udjela u ukupnom poslu za svaku vrstu prostornog ili urbanističkog plana. U skladu s tako određenim postotkom nužno je odrediti i dinamiku naplate ugovorenih sredstava prilikom sklapanja Ugovora o pružanju usluga prostornog planiranja za izradu prostornog plana, dok za ostale poslove prostornog planiranja i djelomično planiranje to nije obveza.

(3) Ukoliko je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji došlo do obveze ponavljanja izrade faze 4., odnosno izrade korigiranog Prijedloga plan za ponovljenu Javnu raspravu, obavezno je dodatno ugovaranje izrade faze 4. s procijenjenim postotkom smanjenja koji se dobiva prema odnosu tražene korekcije u odnosu na cjelinu plana. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.

Ostali poslovi prostornog planiranja
Članak 21.

(1) U ostale poslove prostornog planiranja ubrajaju se:
1.    izrada Prijedloga za izradu prostornog plana, a na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba
2.    izrada stručnih podloga za izradu Odluke o izradi prostornog plana. Stručne podloge mogu uključivati i izradu idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja kao podloge za određivanje ciljeva izrade, kao i programskih elemenata prostornog plana
3.    sudjelovanje u izradi izvješća i programa mjera,
4.    sudjelovanje u provedbi prostornih planova,
5.    pripreme programa za pojedine urbanističke zadatke,
6.    stručna mišljenja o pojedinim prostorno planskim pitanjima, posebne prezentacije prostornih problema,
7.    urbanistička istraživanja i planiranja u svezi s pripremom ili provedbom sanacijskih i razvojnih mjera,
8.    sudjelovanje u izradi propisa prostornog uređenja,
9.    tehničko savjetovanje (konzalting) na poslovima pripreme i provedbe prostorno planske dokumentacije.
(2) Naknada za poslove iz točke 1. ugovara se kao postotak od naknade za izradu Nacrta prijedloga plana, odnosno Plana prostornog uređenja – 40%.
(3) Naknada za poslove iz točke 2. ugovara se kao postotak od Plana prostornog uređenja – 40%, Ukoliko stručne podloge uključuju i izradu idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja kao podloge za određivanje ciljeva izrade prostornog plana kao i programskih elemenata plana naknada za idejna rješenja građevina ugovaraju se prema ocjenama projekata građevina.
(4) Naknada za poslove 3.- 9. ugovara se slobodno. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
(5) Vođenje izrade poslova prostornog planiranja uključuje ugovaranje, koordinaciju, nadziranje i upravljanje poslovima za pojedina stručna područja uz preuzimanje objedinjene odgovornosti prema naručitelju.
Naknada ovisi o složenosti posla i obimu usluga koje se ugovaraju za pojedina stručna područja i iznosi od 10 do 20 % od cijene izrade poslova prostornog planiranja.

Djelomično planiranje
Članak 22.

(1) U slučaju ugovaranja zasebnim ugovorima dijelova prostorno planske dokumentacije (faze poslova od 1 do 5) naknada tako ugovorene dokumentacije povećava se za 15%.
(2) U slučaju izrade Ciljanih izmjena i dopuna prostornih planova, za obračun naknade uzimaju se faze poslova od 3. do 5. uz procijenjeni postotak smanjenja svake od pojedinih faza koji se dobiva prema odnosu tražene izmjene i dopune na cjelinu plana. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
(3) U slučaju izrade sveobuhvatnih (koncepcijskih) Izmjena i dopuna prostornih planova, za obračun naknade uzimaju se sve faze poslova iz članka 21. uz mogućnost smanjenja naknade za najviše 30%.

B. IZRADA PLANOVA

Opis poslova za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)
Članak 23.

(1) Poslovi izrade prostornog plana područja posebnih obilježja obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 1. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

35

2.

Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja

10

3.

Nacrt prijedloga plana

35

4.

Prijedlog plana za javnu raspravu

15

5.

Donošenje plana

10

Tablica 1.        Vrednovanja opisa poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)
Članak 24.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) utvrđene su u tablici 2.

Obračunska jedinica
(OJ)

 

Broj norma sati (Ns)

 

od

do

 

m

0,5075

0,6108

 

n

0,9486

0,9483

5.000

 

1.638

1.966

7.500

 

2.406

2.888

10.000

 

3.161

3.794

12.000

 

3.758

4.510

14.000

 

4.350

5.220

16.000

 

4.937

5.925

18.000

 

5.521

6.625

20.000

 

6.101

7.321

22.000

 

6.678

8.014

24.000

 

7.253

8.703

26.000

 

7.825

9.389

28.000

 

8.395

10.073

30.000

 

8.963

10.754

32.000

 

9.528

11.433

34.000

 

10.092

12.109

36.000

 

10.655

12.784

38.000

 

11.216

13.456

40.000

 

11.775

14.127

42.500

 

12.472

14.963

45.000

 

13.167

15.797

47.500

 

13.860

16.628

50.000

 

14.551

17.456

55.000

 

15.927

19.108

60.000

 

17.298

20.751

70.000

 

20.021

24.018

80.000

 

22.725

27.260

90.000

 

25.412

30.481

100.000

 

28.083

33.684

Tablica 2.        Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)
Članak 25.

Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

Km2

15

25

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

OJ

4000

6000

8500

9400

10300

11000

11700

12300

12800

13100

13500

13900

14300

14500

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika

5

10

20

30

40

50

OJ

1100

2700

3800

4500

4800

5000

3. Broj naselja

Broj naselja

5

10

20

30

40

50

60

70

80

OJ

1200

2500

3600

4500

5400

6200

6900

7500

8000

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja
> 30.000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000-30.000 st.

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7.000-15.000 st.

PODRUČNO SREDIŠTE
1.000- 7.000 st.

6000 OJ

2000 OJ

2500 OJ

1000 OJ

500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ

 

IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana,
 2. 75% područja obuhvata plana,
 3. > 75% područja obuhvata plana.500
1000
2000

 

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

 1. nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 2. zaštićen krajolik i park šuma
 3. ostala zaštićena prirodna baština
 4. zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona
 5. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine1000
500
500
1000
500

 

PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

 1. posebni korisnici
 2. turistička mjesta C i D razreda
 3. 5 turističkih mjesta C i D razreda
 4. jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

500
500
1000
2000

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. međunarodni plovni put IV – VI klase
 4. međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 5. dalekovodi 400 kV i 220 kV500
500
500
500
500

Napomena – osnove za utvrđivanje kriterija su prostorni planovi županija

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

     

1.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja)

posebno se ugovora

2.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

3.

VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

Opis poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba
Članak 26.

(1) Poslovi izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 3. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja

30

2.

Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije

10

3.

Nacrt prijedloga plana

35

4.

Prijedlog plana za javni uvid

15

5.

Donošenje plana

10

Tablica 3.        Vrednovanje osnovnih faza poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba.

Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba
Članak 27.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba utvrđene su u tablici 4.

Obračunska jedinica
(OJ)

Broj norma sati (Ns)

   

od

do

 

m

0,4331

0,5208

 

n

0,9230

0,9228

5.000

 

1.124

1.349

7.500

 

1.634

1.961

10.000

 

2.131

2.558

12.000

 

2.522

3.026

14.000

 

2.907

3.489

16.000

 

3.288

3.947

18.000

 

3.666

4.400

20.000

 

4.041

4.849

22.000

 

4.412

5.295

24.000

 

4.781

5.738

26.000

 

5.148

6.177

28.000

 

5.512

6.615

30.000

 

5.875

7.050

32.000

 

6.235

7.482

34.000

 

6.594

7.913

36.000

 

6.951

8.341

38.000

 

7.307

8.768

40.000

 

7.661

9.193

42.500

 

8.102

9.722

45.000

 

8.541

10.248

47.500

 

8.978

10.773

50.000

 

9.413

11.295

55.000

 

10.279

12.333

60.000

 

11.138

13.364

70.000

 

12.841

15.407

80.000

 

14.526

17.428

90.000

 

16.194

19.429

100.000

 

17.848

21.413

Tablica 4.        Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije(PPŽ) i Grada Zagreba

Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana županije i Grada Zagreba
Članak 28.

Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

Km2

<
250

251-
500

501-
750

751-
1000

1001-
1250

1251-
1500

1501-
1750

1751-
2000

2001-
2250

2251-
2500

2501-
2750

2751-
3000

3001-
3250

3251-
3500

3501-
3750

3751-
4000

>
4000

OJ

8500

10000

10000

11400

12700

13900

15000

16000

16900

17700

18400

19000

19500

19900

20200

20300

20300

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika

<50

51 -100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

>450

OJ

5000

8500

10500

12000

13200

14100

14800

15400

15800

16100

3. Broj naselja

Broj naselja

<10

11-25

26-50

51-100

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

OJ

4500

5300

6100

6800

7500

8100

8600

9000

9300

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja
> 30000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15000-30000 st.

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7000-15000 st.

PODRUČNO SREDIŠTE
1000- 7000 st.

6000 OJ

4000 OJ

2500 OJ

1000 OJ

500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ

 

IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

 1. 25 – 50% područja obuhvata plana
 2. 51 – 75% područja obuhvata plana
 3. > 75% područja obuhvata plana

 

500
1000
2000

 

VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju

 1. > 25% površine obuhvata plana

 

1000

 

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana

 1. nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 2. zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština
 3. zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zone
 4. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

1000
500
1000
500

 

PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI

 1. ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja
 2. krško područje
 3. jadransko područje

 

500
1000
1500

 

PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA

 1. TE i TO
 2. lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha
 3. odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada

 

500
1000
1000

 

PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

 1. vojni kompleksi > 100 ha
 2. turistička mjesta C i D razreda
 3. >5 turističkih mjesta C i D razreda
 4. jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

 

500
500
1000
2000

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. međunarodni plovni put IV – VI klase
 4. međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 5. međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 6. dalekovodi 400 kV i 220 kV
 7. HE,TE

 

500
500
500
500
500
500
500

Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.)

posebno se ugovora

2.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

3.

POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

4.

NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

posebno se ugovora

Opis poslova izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)
Članak 29.

(1) Poslovi izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 5. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

25

2.

Ciljevi prostornog uređenja, županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja gradskog ili općinskog značaja i ciljevi prostornog uređenja naselja na području grada/općine.

10

3.

Nacrt prijedloga plana

35

4.

Prijedlog plana za javnu raspravu

20

5.

Donošenje plana

10

Tablica 5.        Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)

Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)
Članak 30.

(1) Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada utvrđene su u tablici 6.

Obračunska jedinica
(OJ)

 

Broj norma sati (Ns)

   

od

do

 

m

0,4331

0,5208

 

n

0,9230

0,9228

5.000

 

1.124

1.349

7.500

 

1.634

1.961

10.000

 

2.131

2.558

12.000

 

2.522

3.026

14.000

 

2.907

3.489

16.000

 

3.288

3.947

18.000

 

3.666

4.400

20.000

 

4.041

4.849

22.000

 

4.412

5.295

24.000

 

4.781

5.738

26.000

 

5.148

6.177

28.000

 

5.512

6.615

30.000

 

5.875

7.050

32.000

 

6.235

7.482

34.000

 

6.594

7.913

36.000

 

6.951

8.341

38.000

 

7.307

8.768

40.000

 

7.661

9.193

42.500

 

8.102

9.722

45.000

 

8.541

10.248

47.500

 

8.978

10.773

50.000

 

9.413

11.295

55.000

 

10.279

12.333

60.000

 

11.138

13.364

70.000

 

12.841

15.407

80.000

 

14.526

17.428

90.000

 

16.194

19.429

100.000

 

17.848

21.413

Tablica 6.        Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)

Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)
Članak 31.

(1) Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

Km2

<15

16- 25

26- 50

51- 75

76- 100

101- 150

151- 200

201- 250

251- 300

301- 350

351- 400

401- 450

OJ

3500

5000

6000

7000

8000

9000

9900

10700

11400

12000

12400

12600

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika

<10

10,01 – 20

20,01 – 30

30,01 -40

40,01 – 50

50,01
- 60

60,01 – 70

70,01 – 80

80,01 – 90

90,01- 100

100,01 – 125

125,01- 150

>150

OJ

5000

7000

8900

10200

11400

12100

12700

13200

13600

13900

14100

14200

14400

3. Broj naselja

Broj naselja

<5

6-10

11-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

OJ

3800

4500

5300

6100

6800

7500

8100

8600

9100

9500

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje >150.000

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja >30.000st

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 – 30.000 st

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7.000 -15.000 st

PODRUČNO SREDIŠTE
1.000 – 7.000 st.

OPĆINSKA I OSTALA LOKALNA SREDIŠTA

6000 OJ

4000 OJ

2500 OJ

1500 OJ

1000 OJ

500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ

 

IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana,
 2. 75% područja obuhvata plana,
 3. > od 75% područja obuhvata plana.

 

500
1000
2000

 

VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju

 1. > 25% površine obuhvata plana

 

1000

 

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana

 1. nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 2. zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština
 3. zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona
 4. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

1000
500
1000
500

 

PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI

 1. ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja
 2. kraško područje
 3. jadransko područje

 

500
1000
2000

 

PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA

 1. TE i TO
 2. lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha
 3. odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada

 

500
1000
1000

 

PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

 1. vojni kompleksi > 100 ha
 2. turistička mjesta C i D razreda
 3. >5 turističkih mjesta C i D razreda
 4. jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

 

500
500
1000
2000

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. međunarodni plovni put IV – VI klase
 4. međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 5. međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 6. dalekovodi 400 kV i 220 kV
 7. HE, TE

 

500
500
500
500
500
500
500

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje


1.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.)

posebno se ugovora

2.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

3.

POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

4.

NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

posebno se ugovora

Opis poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Članak 32.

(1) Poslovi izrade Generalnog urbanističkog plana obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 7. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz prostornog plana županije, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

20

2.

Ciljevi prostornog uređenja, naselja ili grada i općinskog/gradskog značaja

10

3.

Nacrt prijedloga plana

45

4.

Prijedlog plana za javnu raspravu

15

5.

Donošenje plana

10

Tablica 7.        Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Članak 33.

Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) utvrđene su u tablici 8.


Obračunska jedinica
(OJ)
 

Broj norma sati (Ns)

   

od

do

 

m

0,5075

0,6108

 

n

0,9486

0,9483

5.000

 

1.638

1.966

7.500

 

2.406

2.888

10.000

 

3.161

3.794

12.000

 

3.758

4.510

14.000

 

4.350

5.220

16.000

 

4.937

5.925

18.000

 

5.521

6.625

20.000

 

6.101

7.321

22.000

 

6.678

8.014

24.000

 

7.253

8.703

26.000

 

7.825

9.389

28.000

 

8.395

10.073

30.000

 

8.963

10.754

32.000

 

9.528

11.433

34.000

 

10.092

12.109

36.000

 

10.655

12.784

38.000

 

11.216

13.456

40.000

 

11.775

14.127

42.500

 

12.472

14.963

45.000

 

13.167

15.797

47.500

 

13.860

16.628

50.000

 

14.551

17.456

55.000

 

15.927

19.108

60.000

 

17.298

20.751

70.000

 

20.021

24.018

80.000

 

22.725

27.260

90.000

 

25.412

30.481

100.000

 

28.083

33.684

Tablica 8.        Broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Članak 34.

Za procjenu naknade poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha

<500

501-1000

1001-2000

2001-3000

3001-4000

4001-5000

5001-6000

6001-7000

OJ

6000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

2. Broj stanovnika ( u tisućama)

Br.st.

<15

15,01-25

25,01 -50

50,01 -75

75,01 -100

100,01 -125

125,01 – 150

150,01 – 175

175,01 – 200

200,01 -225

>225

OJ

5000

8500

11500

13000

14000

16500

19000

21400

23400

25200

27000

3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 – 30.000 st.

OSTALI GRADOVI
<15.000 st.

6000 OJ

4000 OJ

2500 OJ

1500 OJ

4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)

VELIKA Gst > 25 st/ha

SREDNJA Gst = 11 – 25 st/ha

NISKA Gst < 10 st/ha

6000 OJ

3000 OJ

1500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ

 

VRLO IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana,
 2. 75% područja obuhvata plana,
 3. > 75% područja obuhvata plana

 

500
1000
2000

 

PODZEMNE VODE:

 1. visoke podzemne vode
 2. klizišta na više od 25% površine obuhvata plana

500
500

 

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

 1. zaštićena prirodna baština
 2. zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine nulte i prve kategorije
 3. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

1000

1000
500

 

EKOLOŠKA OBILJEŽJA

 1. 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš NN 37/97
 2. jadransko područje

 

1000
2000

 

PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

 1. vojni kompleksi > 50 ha
 2. turističko mjesto C i D razreda
 3. turističo mjesto B razreda
 4. turističko mjesto A razreda

 

500
500
1000
2000

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. međunarodni morski plovni put i riječni plovni put IV – VI klase
 4. međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 5. međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 6. dalekovodi 400 kV i 220 Kv
 7. TE/TO

 

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA

posebno se ugovora

2.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

3.

VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

4.

NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

posebno se ugovora

Opis poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Članak 35.

(1) Kod izrade Urbanističkih planova uređenja razlikujemo tri tipa UPU-a:
1.  UPU koji se izrađuje za središnja naselja općina/gradova odnosno za ona naselja koja se određuju u Prostornim planovima uređenja općina/gradova (mjerilo 1:2000/5000) ili za naselja koja su zaštićene kulturno-povijesne cjeline (mjerilo 1:1000).
2.  UPU koji se izrađuje za zone izdvojenih namjena (gospodarske, komunalne, turističke) (mjerilo 1:2000/5000)
3.  UPU koji se izrađuje za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja (mjerilo 1:1000/2000)
(2) Poslovi izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU), obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablicama 9. i 10. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

20

2.

Ciljevi prostornog uređenja

10

3.

Nacrt prijedloga plana

45

4.

Prijedlog plana za javnu raspravu

15

5.

Donošenje plana

10

Tablica 9.        Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja (UPU NASELJA)

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta, obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

10

2.

Ciljevi prostornog uređenja

30

3.

Nacrt prijedloga plana

40

4.

Prijedlog plana za javnu raspravu

10

5.

Donošenje plana

10

Tablica 10.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja (UPU ZONA IZDVOJENIH NAMJENA I UPU DIJELA NASELJA)

Broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Članak 36.

Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) utvrđeni su u tablici 11.

Obračunska
jedinica
(OJ)
 

Broj norma sati (Ns)

   

Planovi u mjerilu 1:1000

Planovi u mjerilu 1:2000

Planovi u mjerilu 1:5000

   

od

do

od

do

od

do

 

m

0,5358

0,6425

0,5075

0,6108

0,3553

0,4276

 

n

0,9675

0,9677

0,9486

0,9483

0,9486

0,9483

500

 

219

263

       

1.000

 

428

514

       

1.500

 

634

761

       

2.000

 

837

1.005

       

2.500

 

1.039

1.248

       

3.000

 

1.239

1.488

       

3.500

 

1.438

1.728

       

4.000

 

1.637

1.966

       

4.500

 

1.834

2.203

       

5.000

 

2.031

2.440

1.638

1.966

1.147

1.376

6.000

 

2.423

2.911

1.947

2.337

1.363

1.636

7.000

 

2.813

3.379

2.254

2.705

1.578

1.894

8.000

 

3.201

3.845

2.558

3.071

1.791

2.150

9.000

 

3.587

4.309

2.860

3.433

2.002

2.404

10.000

 

3.972

4.772

3.161

3.794

2.213

2.656

12.000

 

4.738

5.692

3.758

4.510

2.631

3.157

14.000

 

5.500

6.608

4.350

5.220

3.045

3.654

16.000

 

6.259

7.520

4.937

5.925

3.456

4.148

18.000

 

7.014

8.428

5.521

6.625

3.864

4.638

20.000

 

7.767

9.332

6.101

7.321

4.271

5.125

22.500

 

8.704

10.459

6.822

8.186

4.775

5.731

25.000

 

9.639

11.581

7.539

9.047

5.277

6.333

27.500

 

10.570

12.700

8.253

9.902

5.777

6.932

30.000

 

11.498

13.816

8.963

10.754

6.274

7.528

35.000

 

13.347

16.039

10.374

12.447

   

40.000

 

15.188

18.251

11.775

14.127

   

50.000

 

18.848

22.650

14.551

17.456

   

Tablica 11.      Broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Članak 37.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:1000 i 1:2000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha

do 1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-40

40-60

60-100

100-200

200-300

300-500

>500

OJ/ha

400

300

250

200

160

150

120

110

90

80

70

50

2. Gustoća stanovanja (planirana)

< 40 st/ha

40 – 100 st/ha

< 101 st/ha

10 OJ/ha

30 OJ/ha

60 OJ/ha

3. Urbane funkcije i struktura izgradnje
(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana – Kig bruto)

SREDIŠTE GRADA Kig bruto > 0,4

URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig bruto > 0,2

30 OJ/ha

15 OJ/ha

4. Centralitet naselja (obračun po naselju)


VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 – 30.000 st.

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)

MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)

OSTALA NASELJA

25 OJ/ha

20 OJ/ha

15 OJ/ha

10 OJ/ha

8 OJ/ha

5 OJ/ha

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ/ha

1.

IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 500m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana
 2. 75% područja obuhvata plana
 3. > 75% područja obuhvata plana

 

50
10
20

2.

VODE I MORE

 1. visoke podzemne vode
 2. more

 

50
50

3.

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

 1. zaštićena prirodna baština
 2. zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine
 3. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

5
20
50

4.

EKOLOŠKA OBILJEŽJA

 1. izvor štetnih utjecaja na okoliš (zgrade za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)
 2. 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš
 3. jadransko područje

 

5
10
15

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta, brza cesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. TE/TO
 4. prometni terminali
 5. kolodvori

 

5
5
50
15
10

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.

NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE – GUP-a

5 OJ/ha

2.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA

posebno se ugovora

3.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

4.

VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

5.

NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

posebno se ugovora

6.

IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA

posebno se ugovora

7.

IDEJNA RJEŠENJA PROMETNICA I INFRASTRUKTURE

posebno se ugovara

(2) Procjena naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:2000 izračunava se umanjenjem broja obračunskih jedinica za 15%.

(3) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:5000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha

<50

51 -100

101 -200

201 -300

301 -500

501 -1000

1001 -1500

1501 -2000

2001 -3000

3001 -4000

4001 -5000

5001 -6000

6001 -7000

OJ

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

2. Broj stanovnika ( u tisućama)

Br.st.

<1

1,01-2

2,01-4

4,01-6

6,01-8

8,01-10

10,01-12

12,01-15

15,01-20

20,01-25

OJ

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5000

6000

7000

Br.st.

25,01- 30

30,01- 50

50,01- 75

75,01- 100

100,01- 125

125,01- 150

150,01- 175

175,01- 200

200,01- 225

>225

OJ

8500

10500

13000

14000

16500

19000

21400

23400

25200

27000

3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 – 30.000 st.

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje razvojno središte jače i slabije razvijenosti

MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)

INICIJALNO RAZVOJNO SREDIŠTE
(lokalno središte i ostala općinska)

OSTALA NASELJA

6000 OJ

4000 OJ

2500 OJ

1500 OJ

1000 OJ

600 OJ

300 OJ

4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)

VELIKA Gst > 25 st/ha

SREDNJA Gst = 11 – 25 st/ha

NISKA Gst < 10 st/ha

6000 OJ

3000 OJ

1500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ/ha

 

VRLO IZRAŽEN RELJEF – obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana,
 2. 75% područja obuhvata plana,
 3. >75% područja obuhvata plana

 

500
1000
2000

 

PODZEMNE VODE:

 1. visoke podzemne vode
 2. klizišta na više od 25% površine obuhvata plana

500
500

1.

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) – obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

 1. zaštićena prirodna baština
 2. zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine O-te i 1. Kategorije
 3. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

 

1000
1000
500

2.

EKOLOŠKA OBILJEŽJA

 1. izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)
 2. 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš
 3. jadransko područje

 

500

1000
2000

3.

PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

 1. vojni kompleksi > 50 ha
 2. turističko mjesto C i D razreda
 3. turističo mjesto B razreda
 4. turističko mjesto A razreda

 

500
500
1000
2000

7.

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. međunarodni morski plovni put i riječni plovni put IV – VI klase
 4. međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 5. međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 6. dalekovodi 400 kV i 220 Kv
 7. TE/TO

 

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.

NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ

2.

ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA(

posebno se ugovora

3.

STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)

posebno se ugovora

4.

VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE

posebno se ugovora

5.

NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA

posebno se ugovora

Opis poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)
Članak 38.

Poslovi izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 12. vrednovani su u postocima naknade.

Faza

Opis posla

%

1.

Polazišta
Obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

10

2.

Ocjena mogućnosti i uređenja prostora

30

3.

Plan prostornog uređenja

40

4.

Odredbe za provođenje plana

10

5.

Donošenje plana

10

Tablica 12.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)

Cijena usluge za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)
Članak 39.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) utvrđeni su u tablici 13.

Obračunska jedinica
(OJ)

 

Broj norma sati (Ns)

   

od

do

 

m

0,8383

1,0208

 

n

0,9615

0,9597

500

 

330

397

1.000

 

643

773

1.500

 

949

1.140

2.000

 

1.251

1.503

2.500

 

1.551

1.862

3.000

 

1.848

2.218

3.500

 

2.143

2.571

4.000

 

2.437

2.923

4.500

 

2.729

3.273

5.000

 

3.020

3.621

6.000

 

3.598

4.314

7.000

 

4.173

5.001

8.000

 

4.745

5.685

9.000

 

5.314

6.365

10.000

 

5.880

7.043

12.000

 

7.007

8.389

14.000

 

8.126

9.727

16.000

 

9.240

11.057

18.000

 

10.348

12.380

20.000

 

11.451

13.697

22.500

 

12.824

15.337

25.000

 

14.191

16.969

27.500

 

15.553

18.594

30.000

 

16.910

20.213

35.000

 

19.612

23.436

Tablica 13.      Broj norma sati za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)
Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)
Članak 40.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha

do 1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-40

40-60

60-100

100-200

200-300

300-500

>500

OJ/ha

400

300

250

200

160

150

120

110

90

80

70

50

2. Gustoća stanovanja (planirana)

< 40 st/ha

40 - 100 st/ha

< 101 st/ha

10 OJ/ha

30 OJ/ha

60 OJ/ha

3. Urbane funkcije i struktura gradnje
(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana - Kig brutto)

SREDIŠTE GRADA Kig brutto > 0,4

URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2

30 OJ/ha

15 OJ/ha

4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.

VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.

SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st.

MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)

MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)

OSTALA NASELJA

25 OJ/ha

20 OJ/ha

15 OJ/ha

10 OJ/ha

8 OJ/ha

5 OJ/ha

5. Specifične varijable utjecaja

   

OJ/ha

 

POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:

 1. površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 2. površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

 

10

15

 

VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od:

 1. 50% područja obuhvata plana
 2. 75% područja obuhvata plana
 3. > 75% područja obuhvata plana

 

50
10
20

 

VODE I MORE

 1. visoke podzemne vode
 2. more

 

50
50

1.

ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti)
- obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

 1. zaštićena prirodna baština
 2. zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine
 3. pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

 

 

5
20
50

2.

EKOLOŠKA OBILJEŽJA

 1. izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)
 2. 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš
 3. jadransko područje

 

5

10
15

 

PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

 1. autocesta, brza cesta
 2. magistralna željeznička pruga
 3. TE/TO
 4. prometni terminali
 5. kolodvori

 

5
5
50
15
10

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

 

NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a

5 OJ/ha

1.

IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA I INFRASTRUKTURE

posebno se ugovora

GLAVA III
PROJEKTI

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

Vrsta usluge
Članak 41.

Arhitektonski projekti izrađuju se u skladu s propisima i pravilima arhitektonske struke. Pravilnik obrađuje ove vrste arhitektonskih projekata:

 1. arhitektonske projekte zgrada,
 2. projekte unutarnjeg uređenja prostora,
 3. projekte krajobrazne arhitekture.

A.1. Arhitektonski projekti zgrada
Svrha usluge
Članak 42.

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 43.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja zgrada sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:
Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja zgrada

Osnovni poslovi  

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjavanje postavljenog zadatka
Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova
Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka
Sažetak rezultata

 

Snimak postojećeg stanja
Analiza položaja ili lokacije
Tehnološki projekt
Sastavljanje prostornih programa
Sastavljanje funkcionalnog programa
Ispitivanje važnosti za okoliš
Ispitivanje ekološke podobnosti za okoliš

2. Idejno rješenje
Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.
Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.
Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:
- osnovne podatke o smještaju zgrade u prostoru,
- osnovne podatke o prostornim gabaritima zgrade,
- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,
- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja,
- osnovne elemente oblikovanja,
- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

   

3. Idejni projekt
Analiza podloga i uvjeta
Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)
Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem
Integriranje rješenja projektanata drugih struka
Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta
Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
Procjena troškova prema "Prilogu A"
Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

 

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
Sastavljanje plana financiranja
Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe zgrade te analize ekonomičnosti gradnje
Sudjelovanje pri osiguravanju kredita
Provođenje pretponuda za izvođenje
Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana
Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola
Ishođenje lokacijske dozvole

   

5. Glavni projekt
Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja
Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata
Opis zgrade sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje
Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata
Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola
Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima
Proračun troškova prema "Prilogu A"
Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova
Objedinjavanje svih projektnih podloga
Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.). Za značajnije i složenije zgrade arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.
Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

 


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)
Proračun ekonomičnosti
Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata

6. Građevna dozvola
Predaja projekata za dozvole i suglasnosti
Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

 

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda
Razrada materijala za posebna ispitivanja
Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku
Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran
Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt
Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju zgrada (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.). Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.
Razrada glavnog projekta
(postupna razrada nacrta zgrade) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja
Grafički prikazi zgrade sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima;
Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja
Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe zgrade.

 

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju zgrade i programa radova za gradnju zgrade (tzv."knjige zgrade") kao podloge za troškovničke opise.
Sastavljanje detaljnog opisa prostora zgrade u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.
Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova.
Izrada pregleda količina
Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički crteži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik
Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju
Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

 

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu zgrade" / " knjigu prostora"
Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova
Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 44.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte određuje se prema proračunskim troškovima gradnje zgrade, prema stupnju složenosti kojoj zgrada pripada te prema tablici broja norma sati usluga.
(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).
(4) Za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte ne mogu se uračunati troškovi za:

 1. građevinsko zemljište, uključujući i troškove kupnje i raščišćavanja,
 2. pripremu građevinskog zemljišta, ako je izvršitelj ne projektira i ne nadzire njeno izvođenje,
 3. javne priključke i ostale jednokratne izdatke,
 4. interne priključke ili uređaje za odvodnju i opskrbu ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo izvođenje,
 5. vanjska uređenja ("Prilog A", grupa troškova 500) ako nisu obuhvaćena grupom troškova 400 prema "Prilogu A",
 6. postrojenja i uređaje svake vrste ako izvršitelj ne sudjeluje pri njihovoj nabavci, ne projektira ih i ne nadzire njihovu gradnju i ugradnju,
 7. uređaje i postrojenja koja nisu navedena u grupi troškova 400 i 540 prema "Prilogu A", ili koje naručitelj nabavlja bez sudjelovanja izvršitelja,
 8. umjetnička djela ako nisu bitni sastavni dio zgrade,
 9. umjetnički oblikovane građevne elemente ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovu gradnju,
 10. troškovi mjera za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera ,
 11. odštete i troškovi naknade materijalne štete,
 12. popratni građevinski troškovi prema "Prilogu A", grupa troškova 700, npr. naknada za projektiranje, troškovi financiranja, takse i sl.

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 45.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilježja procjene:
1. Stupanj složenosti I:
Zgrade s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. jednim funkcionalnim područjem.
 3. veoma malim oblikovnim zahtjevima.
 4. najjednostavnijim konstrukcijama,
 5. jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
 6. bez jednostavnih završnih radova ili s njima

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnija skladišta, sjenici te ostale takve gospodarske i poljoprivredne zgrade, zakloništa, spojni hodnici i dr.
2. Stupanj složenosti II:
Zgrade s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s malo funkcionalnih područja,
 3. s manjim oblikovnim zahtjevima,
 4. s jednostavnim konstrukcijama,
 5. s manjom tehničkom opremom,
 6. s manjim završnim radovima.

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
Jednostavne stambene zgrade sa zajedničkim sanitarnim i kuhinjskim prostorijama, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kućice, garaže, prodajna skladišta, kućice za dežurne službe, čekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzički paviljoni i dr.
3. Stupanj složenosti III:
Zgrade s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s više jednostavnih funkcionalnih područja,
 3. s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 4. s normalnim ili uobičajenim konstrukcijama,
 5. s prosječnom tehničkom opremom,
 6. s prosječnim normalnim završnim radovima

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
obiteljske kuće i višestambene zgrade s prosječnom opremom, jaslice, dječji vrtići, hoteli i odmarališta, osnovne škole, omladinski centri i okupljališta, đački i studentski domovi, domovi za stare i nemoćne, montažne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje složenom opremom, zgrade industrije kože, prehrambene industrije i precizne mehanike, zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom, tiskare, hladnjače, manje kuhinje, složene radionice, parkirališne zgrade, uredske zgrade s prosječnom opremom, skladišta, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilačke postaje, ambulante, domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme, manje bolnice, izložbene zgrade, kinematografi, gimnastičke i sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr.
4. Stupanj složenosti IV:
Zgrade s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s više funkcionalnih područja s mnogostrukim vezama,
 3. s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 4. s natprosječnim konstruktivnim zahtjevima,
 5. s natprosječnom tehničkom opremom,
 6. s natprosječnim završnim radovima.

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
višestambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske zgrade, srednje škole i obrazovni centri, narodna sveučilišta, stručne škole, visoke škole, sveučilišta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knjižnice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istraživanje, poljoprivredne zgrade s natprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i željezničke postaje, riječne, morske i zračne pristanišne zgrade, javne garaže, skloništa i dr.
5. Stupanj složenosti V:
Zgrade s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 3. s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 4. s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima,
 5. s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkim zahtjevima
 6. s opsežnim, kvalitativno besprijekornim završnim radovima.

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
bolnice III. stupnja zbrinjavanja, sveučilišne klinike, čeličane, zgrade za trosku, koksare, centralne energetske zgrade, studijske zgrade za radio, televiziju i kazalište, koncertne zgrade, kazališta, scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istraživanje (eksperimentalne struke), interpolacije i dr.
(2) U slučaju da se na jednu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti zgrada može pripisati, treba odabrati viši stupanj.

Broj norma sati za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 46.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja utvrđene su u tablici 14.

Tablica 14.      Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog             projektiranja zgrada

Vrijednost
proračunskih troškova,
I (HRK)
 

Stupanj složenosti

 

 

I

II

III

IV

V

 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

 

m

0,0012

0,0019

0,0019

0,0029

0,0029

0,0050

0,0050

0,0065

0,0065

0,0078

 

n

0,8760

0,8563

0,8563

0,8371

0,8371

0,8145

0,8145

0,8052

0,8052

0,7982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000

 

41

51

51

62

62

82

82

96

96

106

220.000

 

57

71

71

86

86

112

112

130

130

143

370.000

 

91

111

111

133

133

172

172

198

198

217

740.000

 

166

202

202

237

237

302

302

346

346

377

1.100.000

 

235

283

283

331

331

417

417

476

476

518

1.500.000

 

309

369

369

429

429

536

536

611

611

664

2.200.000

 

432

513

513

591

591

733

733

831

831

901

3.700.000

 

681

800

800

913

913

1.119

1.119

1.264

1.264

1.364

7.400.000

 

1.249

1.448

1.448

1.632

1.632

1.968

1.968

2.208

2.208

2.372

11.000.000

 

1.768

2.034

2.034

2.274

2.274

2.718

2.718

3.038

3.038

3.255

15.000.000

 

2.320

2.652

2.652

2.948

2.948

3.499

3.499

3.900

3.900

4.169

22.000.000

 

3.244

3.682

3.682

4.062

4.062

4.779

4.779

5.309

5.309

5.660

37.000.000

 

 

 

5.747

6.277

6.277

7.299

7.299

8.069

8.069

8.571

74.000.000

 

 

 

 

 

11.213

12.837

12.837

14.100

14.100

14.904

111.000.000

 

 

 

 

 

15.745

17.860

17.860

19.544

19.544

20.600

150.000.000

 

 

 

 

 

20.258

22.824

22.824

24.906

24.906

26.197

Za I, Ns, m, n vidi članak 5.

Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 47.

(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 14. iz članka 46. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 15.
Tablica 15.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu arhitektonskog projekta zgrada

Arhitektonski projekti zgrada

Faza

Osnovni posao

%

1.

Provjera zadatka

3

2.

Idejno rješenje

7

3.

Idejni projekt

20

4.

Lokacijska dozvola

3

5.

Glavni projekt

24

6.

Građevna dozvola

3

7.

Izvedbeni projekt

32

8.

Troškovnik

8

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.
(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.
(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje
Članak 48.
U ostale usluge ubraja se:
1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova
Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke
Prikupljanje ponuda
Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka
Usaglašavanje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.
Pregovori s ponuđačima
Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda
Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.
Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.
2. Nadzor gradnje zgrade
Nadzor gradnje zgrade obavlja ovlašteni arhitekt.
Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115.
3. Projektantski nadzor
Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.
Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:
- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja
- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
- savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti
- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu
- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.
4. Vođenje projektiranja
Ako arhitekt preuzima uslugu vođenja cijelog procesa projektiranja u ime investitora tada arhitekt osim osnovnih usluga, ima obvezu pružanja i usluga upravljanja projektom, što u biti uključuje raznovrsne zadaće koordinacije kao i upravljanje i nadziranje procesa odvijanja projektiranja inženjerskih usluga za pojedina stručna područja.
Arhitekt ugovara izvršenje svih potrebnih projekata.

Usluga vođenja projektiranja sadrži:

 1. koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
 2. obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
 3. preuzimanje odgovornosti za izvršenje u zadanim rokovima u ime svih podizvođača – projektanta drugih struka
 4. odgovornost za tehničko sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata

Vođenjem projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:

 1. preuzimanje i izvršavanje funkcije centralnog mjesta za koordiniranje projekta,
 2. terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata,
 3. provjera usluga projektiranja svih struka u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja projektnih zadataka,
 4. provjera troškovnika svih projektanata,
 5. objedinjeno izvještavanje naručitelja,
 6. preuzimanje i izvršavanje funkcije upravljanja projektom vezano na donošenje odluka, izmjene i poveznice,
 7. razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezano za termine i troškove,
 8. realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka

Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata a osobito:

 1. odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora,
 2. provjera i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka,
 3. rizik povezan s odgovornošću za loše usluge projektanata svih struka,
 4. upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka u ime naručitelja,
 5. preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka,
 6. odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata.

Naknada ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, a koja treba koordinirati te o rizicima preuzetim za izvršenje ugovora.
Naknada se određuje kao dodatak od 8 do 15 % od ukupne cijene svih ugovorenih projekta.
5. Poslovi glavnog projektanta
Poslovi i odgovornosti glavnog projektanta određeni su zakonom koji uređuje područje gradnje. Cijena usluge iznos 5% od ukupne cijene glavnog projekta.
Odstupanja i primjedbe
Članak 49.
(1) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 46. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije zgrade kada povećanje naknade iznosi od 25% do 80%.
(2) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 46. ne primjenjuju se:

 1. za izradu dokumentacije serijskih, montažnih i tipskih zgrada,
 2. za zgrade termoelektrana i toplana.

Za navedene slučajeve cijena usluge može se ugovoriti slobodno.
(3) Kada je riječ o kompleksima zgrada kao što su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina zgrada proračunava se posebno u dijelu proračunskih troškova i postotaka, a posebno se određuje cijena dispozicijskog rješenja kompleksa.
(4) Zgrade za koje se radi dokumentacija za rekonstrukciju i koje su smještene u povijesnim ambijentima, svrstavaju se jedan stupanj složenosti više.

A.2. Projekti unutarnjeg uređenja prostora

Svrha usluge
Članak 50.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost zgrade. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente zgrade, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem obrađuje njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada ploha (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.
Sadržaj usluge
Članak 51.
Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti zgrade koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom.
Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 52.
(1) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Osnovni poslovi  

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjavanje postavljenog zadatka
Savjetovanje o svim aktivnostima neophodnim za obavljanje poslova
Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka
Sažetak rezultata

 


Snimak postojećeg stanja
Tehnološki projekt
Sastavljanje prostornih programa
Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje
Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.
Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.
Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:
- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
- osnovne elemente oblikovanja
- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

 

 

3. Idejni projekt
Analiza podloga i uvjeta
Usuglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)
Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem
Integriranje rješenja projektanata drugih struka
Razjašnjavanje i tumačenje bitnih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških, ekoloških odnosa, procesa i uvjeta
Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
Procjena troškova prema "Prilogu A"
Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

 


Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
Sastavljanje plana financiranja
Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe zgrade te analize ekonomičnosti gradnje
Sudjelovanje pri osiguravanju kredita
Provođenje predponuda za izvođenje
Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana
Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola
Ishođenje lokacijske dozvole

   

5. Glavni projekt
Daljnja razrada idejnog projekta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja
Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata
Opis unutarnjeg uređenja zgrade s objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje
Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; kod unutarnjeg uređenja u mjerilu 1:50 do 1: 20, s pojedinostima izvedbe zidova, boje, rasvjete i materijala), u konkretnom slučaju i detaljni planovi prostornih grupa koje se više puta ponavljaju
Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola
Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima
Proračun troškova prema "Prilogu A"
Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.
Objedinjavanje svih projektnih podloga

 


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje).
Proračun ekonomičnosti.
Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata.

6. Građevna dozvola
Predaja projekata za dozvole i suglasnosti
Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka

 


Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda.
Razrada materijala za posebna ispitivanja.
Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku
Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran
Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt
Razrada glavnog projekta
(postupna razrada nacrta zgrade) uzimajući u obzir, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja
Grafički prikazi zgrade sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima
Kod unutarnjeg uređenja: detaljni prikaz prostorija i prostornih cjelina u mjerilu 1: 25 do 1:1 s potrebnim tekstualnim opisima
Određivanje materijala
Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja
Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe zgrade

 


Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju zgrade i programa radova za gradnju zgrade ("knjige zgrade") kao podloge za troškovničke opise.
Sastavljanje detaljnog opisa prostora zgrade u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.
Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovi opisa radova s programom radova projektu za građevnu dozvolu
Izrada pregleda količina
Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički crteži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik
Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju
Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

 


Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu zgrade"/
"prostornu knjigu"
Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova
Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 53.

(1) Broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte unutarnjeg uređenja određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj zgrada pripada kao i prema tablici broja norma sati usluga
(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.
1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim
(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 54.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene:
1. Stupanj složenosti I:
Unutarnje uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:.

 1. s jednim funkcionalnim područjem,
 2. s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 3. s veoma malim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 4. s jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
 5. s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 6. s veoma malim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja,

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:
unutarnje prometne površine, otvorene dvorane za odmor i igru, najjednostavniji unutarnji prostori za privremenu uporabu
2. Stupanj složenosti II:
Unutarnje uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s malo funkcionalnih područja,
 2. s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 3. s manjim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 4. s manjim tehničkom opremom,
 5. s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 6. s manjim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:
jednostavni stambeni, boravišni i uredski prostori, radionice, prodajna skladišta, popratne prostorije na sportskim terenima, jednostavni prodajni kiosci,
unutarnji prostori koji se opremaju serijski proizvedenim namještajem i opremom prosječne kvalitete
3. Stupanj složenosti III:
Unutarnje uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s više jednostavnih funkcionalnih područja,
 2. s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 3. s prosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 4. s prosječnim tehničkom opremom,
 5. s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 6. s prosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:
prostori za boravak i slobodno vrijeme, uredi, gostione, prostori za stanovanje, okupljanje i prodaju, zajedničke prostorije, prostorije socijalnog karaktera, kantine, hotelske i bolesničke sobe, učionice, kupaonice s prosječnim završnim radovima, prosječnom opremom ili prosječnim tehničkim uređajima, sajamski štandovi s primjenom sistemskih ili modularnih građevnih elemenata, prosječno oblikovani unutarnji prostori uređeni pretežno serijski proizvedenim namještajem i opremom
4. Stupanj složenosti IV:
Unutarnje uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s više funkcionalnih područja s raznolikim odnosima,
 2. s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 3. s natprosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 4. s natprosječnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu,
 5. s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 6. s natprosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:
prostori za stanovanje, boravak, terapiju, prodaju, radne prostorije, prostori za knjižnice, sastanke, gostionice, društvene prostorije, prostori za predavanja, izložbe, sajamske štandove, specijalizirane trgovine, ako nisu navedeni u stupnjevima složenosti II ili III, prijemne i šalter sale s natprosječnim završnim radovima, zgrade sa vrhunskom opremom ili natprosječnim tehničkim uređajima npr. bolnice, hoteli, banke robne kuće, trgovački centri ili vijećnice, sale parlamenta i sudova, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske namjene, unutrašnje uređenje bazena i gospodarskih kuhinja, crkve, natprosječno uređeni unutarnji prostori, između ostalog uz primjenu serijski proizvedenog namještaja i opreme više kvalitete
5. Stupanj složenosti V:
Unutarnje uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim odnosima,
 2. s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 3. s veoma velikim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 4. s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkom zahtjevima,
 5. s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 6. s veoma velikim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:
koncertne i kazališne dvorane, sudske vijećnice, studijske prostorije za radio, televiziju i kazalište, poslovni prostori i prostori za okupljanje sa zahtjevnim završnim radovima, skupom opremom ili veoma velikim tehničkim zahtjevima
unutarnji prostori reprezentativnog karaktera sa zahtjevnim završnim radovima, skupocjenom opremom ili posebnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu, scenografije kao i prostori s pretežno projektiranom opremom
(2) U slučaju da se na jedno unutarnje uređenje mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti unutarnje uređenje može pripisati, tada treba odabrati viši stupanj.

Broj norma sati za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 55.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja utvrđene su u tablici 15.

Tablica15.       Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Vrijednost
proračunskih
troškova,
I (HRK)
 

Stupanj složenosti

   

I

II

III

IV

V

   

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

 

m

0,0197

0,0246

0,0246

0,0278

0,0278

0,0311

0,0311

0,0360

0,0360

0,0429

 

n

0,6990

0,6982

0,6982

0,6944

0,6944

0,6920

0,6920

0,6888

0,6888

0,6826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000

 

82

101

101

109

109

119

119

132

132

146

220.000

 

107

132

132

143

143

155

155

172

172

190

370.000

 

154

190

190

204

204

222

222

246

246

271

740.000

 

249

308

308

331

331

358

358

397

397

435

1.100.000

 

329

406

406

436

436

471

471

522

522

571

1.500.000

 

409

505

505

540

540

584

584

646

646

705

2.200.000

 

534

659

659

705

705

762

762

841

841

916

3.700.000

 

768

948

948

1.012

1.012

1.091

1.091

1.204

1.204

1.306

7.400.000

 

1.248

1.538

1.538

1.637

1.637

1.763

1.763

1.940

1.940

2.096

11.000.000

 

1.646

2.029

2.029

2.156

2.156

2.320

2.320

2.549

2.549

2.747

15.000.000

 

2.044

2.519

2.519

2.674

2.674

2.875

2.875

3.156

3.156

3.395

22.000.000

 

2.672

3.292

3.292

3.488

3.488

3.747

3.747

4.109

4.109

4.410

37.000.000

 

 

 

4.732

5.005

5.005

5.370

5.370

5.879

5.879

6.288

74.000.000

 

 

 

 

 

8.099

8.675

8.675

9.476

9.476

10.092

111.000.000

 

 

 

 

 

10.733

11.485

11.485

12.529

12.529

13.311

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 56.

(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 15. iz članka 55. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 16.
Tablica 16.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja

Faza

Osnovni posao

%

1.

Provjera zadatka

2

2.

Idejno rješenje

4

3.

Idejni projekt

9

4.

Lokacijska dozvola

0

5.

Glavni projekt

45

6.

Građevna dozvola

2

7.

Izvedbeni projekt

35

8.

Troškovnik

3

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.
(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.
(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje unutarnjeg uređenja i gradnju zgrade
Članak 57.

U ostale usluge ubrajaju se:
1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova:
Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje svih vrsta radova i za sve struke
Prikupljanje ponuda
Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka
Usaglašavanje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.
Pregovori s ponuđačima
Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda
Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.
Cijena te usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.
2. Nadzor gradnje zgrade
Nadzor gradnje unutarnjeg uređenja zgrade obavlja ovlašteni arhitekt.
Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115.
3. Projektantski nadzor
Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.
Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:
- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja
- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
-.savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti
- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu
- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr.: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

4. Vođenje projektiranja
Ako arhitekt preuzima uslugu vođenja cijelog procesa projektiranja u ime investitora tada arhitekt osim osnovnih usluga, ima obvezu pružanja i usluga upravljanja projektom, što u biti uključuje raznovrsne zadaće koordinacije kao i upravljanje i nadziranje procesa odvijanja projektiranja inženjerskih usluga za pojedina stručna područja.
Arhitekt ugovara izvršenje svih potrebnih projekata.

Usluga vođenja projektiranja sadrži:

 1. koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
 2. obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
 3. preuzimanje odgovornosti za izvršenje u zadanim rokovima u ime svih podizvođača – projektanta drugih struka
 4. odgovornost za tehničko sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata

Vođenjem projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:

 1. preuzimanje i izvršavanje funkcije centralnog mjesta za koordiniranje projekta,
 2. terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata,
 3. provjera usluga projektiranja svih struka u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja projektnih zadataka,
 4. provjera troškovnika svih projektanata,
 5. objedinjeno izvještavanje naručitelja,
 6. preuzimanje i izvršavanje funkcije upravljanja projektom vezano na donošenje odluka, izmjene i poveznice,
 7. razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezano za termine i troškove,
 8. realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka

Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata a osobito:

 1. odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora,
 2. provjera i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka,
 3. rizik povezan s odgovornošću za loše usluge projektanata svih struka,
 4. upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka u ime naručitelja,
 5. preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka,
 6. odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata.

Naknada ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, a koja treba koordinirati te o rizicima preuzetim za izvršenje ugovora.
Naknada se određuje kao dodatak od 8 do 15 % od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

Odstupanja i primjedbe
Članak 58.

Postoci utvrđeni na osnovi odredbi u članku 55. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije, a povećanje iznosi od 25% do 80%.

A.3. Projekti krajobrazne arhitekture

Svrha usluge
Članak 59.

Krajobrazni arhitektonski projekt primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora.

Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture
Članak 60.

(1) Opis poslova krajobrazno arhitektonskog projektiranja obuhvaća poslove koji se odnose na novo izgrađene prostore, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi krajobrazno arhitektonskog projektiranja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:
Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture

Osnovni poslovi  

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjavanje postavljenog zadatka
Savjetovanje o ukupnim aktivnostima neophodnim za obavljanje poslova
Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka
Sažetak rezultata

 


Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu.
Sastavljanje prostornih programa
Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

   

3. Idejni projekt
Analiza podloga i uvjeta
Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)
Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem
Integriranje rješenja projektanata drugih struka
Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, bioloških ekoloških odnosa, procesa i uvjeta
Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
a) Pripremna faza
Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu.
Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg korištenja.
Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama.
b) Prostorno i oblikovno rješenje koje sadrži:
temeljnu razdiobu površina na zelenilo, promet, površine za igru i šport (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim osnovnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primijenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rješenjem, plan sadržaja opreme i obrade površina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija. Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje.
Objašnjenje i obrazloženje projekta.
Procjena troškova prema "Prilogu A"
Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

 


Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
Sastavljanje plana financiranja
Sastavljanje analize troškova izgradnje
Provođenje pretponuda za izvođenje
Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

4. Lokacijska dozvola
Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.
Ishođenje lokacijske dozvole.

   

5. Glavni projekt
Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja
Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata
Opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje
Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje
Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture
Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola
Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima
Proračun troškova prema "Prilogu A"
Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.
Objedinjavanje svih projektnih podloga

 


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)
Proračun ekonomičnosti
Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata

6. Građevna dozvola
Predaja projekata za dozvole i suglasnosti
Dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka

 


Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda
Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku
Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran
Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt
Razrada glavnog projekta,
(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja
Izvedbeni projekt krajobrazne arhitekture sadrži:
Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, zgrade, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnju
Plan površinske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje),
Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju
Plan opreme, sadržaja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu što obuhvaća sljedeće: površinska obrada veznih elemenata (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.); parkovni i rekreacioni sadržaji, urbana oprema ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja površinske odvodnje i opskrbe vodom zelenih površina
(lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr.
Plan koordinatne mreže (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjerilu
Detalji plana sadnje u mjerilima za izvedbu
Detalji plana vrtno tehničke obrade površina i uređenja u mjerilu za izvedbu
Karakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu
Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjete
Opis i tehničko obrazloženje
Grafički prikazi krajobrazno arhitektonskog projekta prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1.
Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja
Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe

 


Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradio izvoditelj radova na osnovu opisa radova s programom radova, projektu za građevnu dozvolu
Izrada pregleda količina
Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički crteži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik
Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju
Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

 


Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova
Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 61.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na projekte krajobrazne arhitekture određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj uređena površina pripada kao i prema tablici broja norma sati usluge.
(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema Prilogu A ovog Pravilnika.
1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim
(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena svih radova koji se izvode na krajobraznom uređenju.

Klasificiranje objekata prema stupnju složenosti za poslove krajobrazno arhitektonskog projektiranja
Članak 62.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove krajobrazno arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilježja procjene:
1. Stupanj složenosti I:
Krajobrazno uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s veoma malim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza,
 3. s jednim funkcionalnim područjem,
 4. s veoma malim oblikovnim zahtjevima,
 5. s najjednostavnijim uređajima za opskrbu i odvodnju ili bez njih.

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
Uređenja zemljišta s usjevima u slobodnom krajobrazu, nasadi za zaštitu od vjetra, buke ili pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehničkih uređaja, jednostavne zelene površine, livade za igru
2. Stupanj složenosti II:
Krajobrazno uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s manjim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza,
 3. s malo funkcionalnih područja
 4. s manjim oblikovnim zahtjevima,
 5. s manjim zahtjevima za opskrbu i odvodnju,

Sljedeći objekti krajobrazne arhitekture pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
uređenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja, uz samostojeće zgrade i uz izdvojena poljoprivredna naselja, jednostavnije prateće zelenilo uz prometne površine, povezujuće zelene površine bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada prostora, kamenoloma, deponija komunalnog otpada, većih iskopa terena i slično, krajobrazno oblikovanje oko energetskih zgrada (akumulaciona jezera, dalekovodi i slično ), sportski tereni za igre s loptom, sportski tereni bez trkališta i drugih tehničkih uređaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehničkom opremom, jednostavni nasadi u slobodnom krajobrazu, zeleni pojasevi.
3. Stupanj složenosti III:
Krajobrazno uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 2. s prosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza,
 3. s više jednostavnih funkcionalnih područja s jednostavnim vezama,
 4. s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 5. s normalnom ili uobičajenom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti, vanjske površine s prosječnim zahtjevima uz privatne i javne zgrade, zelenilo uz prometne površine s povećanim zahtjevima za:
oblikovanjem, zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza, ulični drvoredi, gradske avenije; površine za zaštitu vrsta i staništa, spomen obilježja, mala (seoska) groblja, gradske obale rijeka, gradske morske obale, plaže i kupališta, površine za kampiranje i postavljanje šatora, krajobrazno oblikovanje vodotokova, kućni vrtovi s prosječnim zahtjevima, krajobrazno oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane površine za igru, sportske površine ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II ili IV.
4. Stupanj složenosti IV:
Krajobrazno uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 2. s natprosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza,
 3. s više funkcionalnih područja s višestrukim vezama,
 4. s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 5. s natprosječnom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti krajobrazne arhitekture pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:
vanjske površine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne zgrade, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pješačkih zona sa ozelenjavanjem (promenade i šetališta, pješačke ulice i zone, jednostavno ozelenjavanje krovova, površine za zaštitu vrsta i staništa s različitim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem različitih zaštitnih funkcija, sportske površine, površine za igru, golf igrališta, otvoreni bazeni, sportski stadioni, pozornice na otvorenom, groblja, parkirališne površine, školski vrtovi, staze i područja za upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske površine stambenih dvorišta i blokova, dječja igrališta.
5. Stupanj složenosti V:
Krajobrazno uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 1. s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 2. s veoma velikim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajobraza,
 3. s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 4. s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 5. s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehničkih uvjeta.

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja ovom stupnju složenosti:
kućni vrtovi i vrtna dvorišta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjavanje terasnih i krovnih vrtova, vanjske površine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne površine, vrtovi i trgovi, botanički, dendrološki i zološki vrtovi, otvorene (vanjske) površine sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheološki parkovi, parkovi skulptura, izložbeni parkovi;
Gradski parkovi i skverovi (trgovi-parkovi); groblja i spomen groblja, objekti iz stupanja složenosti IV s vrlo velikim zahtjevima;
(2) U slučaju da se za vanjsko uređenje mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti vanjsko uređenje može pripisati, treba odabrati viši stupanj.

Broj norma sati za osnovne poslove krajobrazno arhitektonskog projektiranja
Članak 63.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja krajobraznog uređenja utvrđene su u tablici 17.
Tablica 17.      Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove krajobrazno arhitektonskog projektiranja

Vrijednost
proračunskih
troškova,
 I (HRK)
 

Stupanj složenosti

   

I

II

III

IV

V

   

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

 

m

0,0009

0,0017

0,0017

0,0034

0,0034

0,0070

0,0070

0,0112

0,0112

0,0143

 

n

0,9283

0,8902

0,8902

0,8537

0,8537

0,8180

0,8180

0,7928

0,7928

0,7807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000

 

57

69

69

89

89

120

120

142

142

157

220.000

 

82

97

97

124

124

164

164

193

193

212

370.000

 

133

154

154

193

193

251

251

291

291

318

740.000

 

253

285

285

348

348

443

443

504

504

546

1.100.000

 

365

406

406

489

489

612

612

690

690

744

1.500.000

 

487

535

535

637

637

789

789

882

882

948

2.200.000

 

695

752

752

883

883

1.079

1.079

1.195

1.195

1.279

3.700.000

 

1.126

1.195

1.195

1.376

1.376

1.652

1.652

1.805

1.805

1.919

7.400.000

 

2.143

2.215

2.215

2.487

2.487

2.912

2.912

3.127

3.127

3.297

11.000.000

 

3.096

3.153

3.153

3.489

3.489

4.027

4.027

4.282

4.282

4.493

15.000.000

 

4.129

4.155

4.155

4.547

4.547

5.190

5.190

5.475

5.475

5.724

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 64.

(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 17. iz članka 63. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 18.
Tablica 18.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekta krajobrazne arhitekture

Faza

Osnovni posao

%

1.

Provjera zadatka

2

2.

Idejno rješenje

8

3.

Idejni projekt

20

4.

Lokacijska dozvola

3

5.

Glavni projekt

24

6.

Građevna dozvola

3

7.

Izvedbeni projekt

32

8.

Troškovnik

8

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.
(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.
(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na krajobrazno projektiranje i gradnju krajobraznih objekata
Članak 65.

U ostale usluge ubrajaju se:
1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova
Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke
Prikupljanje ponuda
Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka
Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.
Pregovori s ponuđačima
Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda
Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.
Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.
2. Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture
Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture obavlja ovlašteni arhitekt.
Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115.
3. Projektantski nadzor
Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada prema stvarno utrošenom vremenu.

Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:
- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja
- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
- savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje objekata krajobrazne arhitekture za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti
- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu
- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr. praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.
4. Poslovi krajobraznog planiranja

 1. Sudjelovanje u izradi prostornih planova

1. Obrada prirodne, ekološke i kulturne problematike krajobraza u prostornim planovima svih razina što uključuje:

 1. analitičku obradu postojećeg stanja krajobraza, prije svega njegova ekološkog stanja - krajobrazna analiza
 2. ocjena mogućnosti očuvanja i unapređenja stanja prirodnih sustava krajobraza (ekološka kategorija) i procesa njegova oblikovanja (oblikovno-estetska kategorija)
 3. usklađivanje mogućnosti gospodarskog razvoja s mogućnostima potencijala krajobraza - krajobrazna sinteza (plan)

2. Ekološka te prostorno namjenska obrada krajobraza i/ili zelenih površina u planovima i projektima prostornog uređenja svih kategorija što uključuje:

 1. inventarizaciju postojećeg stanja krajobraza i/ili zelenih površina na podlozi odgovarajućeg mjerila
 2. obradu prirodnih, antropogenih i vizuelnih značajki krajobraza
 3. analizu i valorizaciju postojećeg stanja na temelju inventarizacije
 4. prijedlog plana sustava zelenih površina u sklopu izrade provedbenih planova i projekata prostornog uređenja svih kategorija
 5. utvrđivanje potencijala krajobraza u funkciji zaštite i unapređenja čovjekova okoliša.

B) Ostali poslovi planiranja krajobraza

 1. Izrada studija o utjecaju na okoliš
 2. Izrada studija karakterizacije krajobraza (tipologija krajobraza)
 3. Stručna mišljenja o pojedinim pitanjima planiranja, ekoloških izvještaja, građevinskih zahtjeva
 4. Savjetovanje u svezi s pitanjima oblikovanja krajobraza
 5. Razrada propisa

Naknada se ugovara slobodno.

Odstupanja i primjedbe
Članak 66.

Postoci utvrđeni na temelju članka 63. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije i revitalizacije, a povećanje naknade iznosi od 25% do 50%.

B. Projekti vodovoda i kanalizacije u zgradama

Svrha usluge
Članak 67.

Projekti vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usuglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usuglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

Sadržaj usluge
Članak 68.

Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadržaj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).

Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 69.

(1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi su sažeti u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:
Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti
Sažetak rezultata


Analiza sustava (razjašnjenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosti i ekološke podobnosti za okoliš)
Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnju

2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.
Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:
- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava
- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu
- utjecaj gabaritnih dijelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade
- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

 

3. Idejni projekt
Analiza podloga i uvjeta
Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti
Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju
Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku
Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"
Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja


Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari
Razrada optimiranog energetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola
Ishođenje lokacijske dozvole

 

5. Glavni projekt
Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta
Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja
Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja
Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)
Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola
Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima
Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A"
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova


Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor
Detaljan dokaz ekonomičnosti
Detaljna usporedba emisije štetnih tvari
Proračuni troškova pogona
Proračun emisije štetnih tvari
Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projektanta građevine

6. Građevna dozvola
Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.
Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

 

7. Izvedbeni projekt
Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja
Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)
Izrada planova utora i otvora
Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja


Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima
Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

8. Troškovnik
Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova


Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 70.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji određuje se prema proračunskim troškovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima složenosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici norma sati usluga.
(2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada broj norma sati prema stavku 1. ovog članka iznosi zbroj pojedinačnih brojeva norma sati. Pojedinačni broj norma sati određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju složenosti.
(3) Proračunski troškovi određuju se za instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji na osnovu procjene prema "Prilogu A "

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(4) Za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije ne uračunavaju se troškovi za:
1. zaštitne mjere pri gradnji preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilogu A", grupa troškova 600)
2. dodatni troškovi gradnje ("Prilog A", grupa troškova 700).

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 71.

(1) Instalacije se na osnovu obilježja procjene svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti:
Stupanj složenosti I: Instalacije s malim projektnim zahtjevima
Stupanj složenosti II: Instalacije s prosječnim projektnim zahtjevima
Stupanj složenosti III: Instalacije s velikim projektnim zahtjevima
(2) Obilježja procjene su :
1. broj funkcionalnih područja
2. integracijski zahtjevi
3. tehnička opremljenost
4. zahtjevi s obzirom na tehniku
5. konstruktivni zahtjevi
(3) Instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji prema obilježjima, u pravilu pripadaju sljedećim stupnjevima složenosti.:

 1. Stupanj složenosti I:
 • jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim i vikend zgradama, septičke jame.
 1. Stupanj složenosti II:
 • instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama, hidrantska protupožarna mreža i hidroforska postrojenja u stambenim i industrijskim zgradama.
 1. Stupanj složenosti III:
 • instalacije vodovoda i kanalizacije u reprezentativnim građevinama (bolnice, hoteli, bazeni, zgrade preko 60 metara visine, laboratoriji i dr.) te hidroforska postrojenja u zgradama složenije izvedbe, građevni dio mreža za opskrbljivanje tehnoloških potrošača u industriji, industrijske crpne stanice i sl.

Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 72.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama utvrđene su u tablici 19.
Tablica 19.      Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama

Vrijednost
proračunskih
troškova,
I (HRK)
 

Stupanj složenosti

 

I

II

III

 

od

do

od

do

od

do

m

0,012202

0,012199

0,012199

0,005812

0,005812

0,005615

n

0,7088

0,7365

0,7365

0,8208

0,8208

0,8405

               

22.000

 

15

19

19

21

21

25

37.000

 

21

28

28

33

33

39

74.000

 

34

47

47

58

58

69

110.000

 

46

63

63

80

80

97

150.000

 

57

79

79

103

103

126

220.000

 

75

105

105

141

141

174

370.000

 

108

154

154

216

216

269

740.000

 

176

256

256

382

382

481

1.100.000

 

234

343

343

529

529

672

1.500.000

 

291

432

432

682

682

872

2.200.000

 

382

572

572

934

934

1.203

3.700.000

 

552

839

839

1.431

1.431

1.862

7.400.000

 

902

1.398

1.398

2.527

2.527

3.334

11.000.000

 

1.195

1.872

1.872

3.499

3.499

4.652

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

Postoci ukupnog broja norma sati usluga za pojedinu fazu projektiranja
Članak 73.

Broj norma sati izračunat prema tablici 19. iz članka 72. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20.
Tablica 20.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu
projekata instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama

Faza

Osnovni posao

%

1.

Provjera zadatka

2

2.

Idejno rješenje

5

3.

Idejni projekt

10

4.

Lokacijska dozvola

3

5.

Glavni projekt

40

6.

Građevna dozvola

3

7.

Izvedbeni projekt

30

8.

Troškovnik

7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.
(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom.
(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.
 (5) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .

Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 74.

(1) U ostale usluge ubrajaju se:
1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova
Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja
Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.
2. Nadzor gradnje instalacije
Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer strojarstva ili ovlašteni građevinski inženjer.
Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115.
3. Projektantski nadzor
Ako nadzor izvedbe instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.
Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:
- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
- izrada dodatne projektne dokumentacije, pod uvjetom da projektna dokumentacija nedovoljno objašnjava tehnička rješenja;
- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja
- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
-.savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje instalacije za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti
- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu
- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr.: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza projekta.

Odstupanja i primjedbe
Članak 75.

Postoci utvrđeni prema članku 73. ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadržava, a dodaje dio novih, povećanje naknade iznosi 25% do 50%.

C. TEHNIČKI ELABORATI

Općenito
Članak 76.

Tehnički elaborati najčešće su sastavni dio glavnog projekta. Njima se prikazuju primijenjene mjere zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline od raznih prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatnošću. Njima se također dokazuje i mogućnost ispunjavanja određene zadane funkcije koju građevina treba ostvariti. Ovim Pravilnikom obuhvaćeni su ovi elaborati:

 1. elaborat toplinskih svojstava građevine
 2. elaborat akustičkih svojstava građevine,
 3. elaborat hidroizolacijske zaštite građevine,
 4. elaborat zaštite od buke,
 5. elaborat zaštite na radu,
 6. elaborat protupožarne zaštite,
 7. elaborat protiveksplozivne zaštite,
 8. elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom
 9. energetska iskaznica

C.1. Elaborat toplinskih svojstava zgrade

Svrha elaborata
Članak 77.

Elaboratom toplinskih svojstava zgrade daje se prikaz rješenja toplinske zaštite zgrade, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom treba dokazati da primijenjena tehnička rješenja toplinske zaštite, odabrani materijali i projektirani višeslojni građevni elementi osiguravaju dovoljnu trajnost zgrade i racionalnu izgradnju.

Sadržaj usluge
Članak 78.

(1) Elaborat toplinskih svojstava zgrade sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradi i lokaciji gradnje (vrsta grijanja, klimatska zona i dr.), zatim popis primijenjenih važećih propisa i normi (za toplinsku zaštitu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju važećih propisa. Proračunom se za pojedine građevne elemente provjeravaju i određuju tražena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, površinska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno se daje i prikaz zaštite ostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Grafički dio elaborata sadrži sheme difuzije vodene pare, po potrebi nacrte temperaturnih krivulja, te eventualno karakteristične građevne detalje bitne za rješenje toplinske zaštite zgrade. Za složenije građevine, elaborat toplinskih svojstava zgrade sadrži i tlocrte zgrade s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim položajima priloženih građevnih detalja.
(2) Poslovi izrade elaborata toplinskih svojstava obuhvaćaju sljedeće poslove:

Tablica 21.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima od ukupnog broja norma sati  za izradu elaborata toplinskih svojstava zgrade

Faza

Osnovni poslovi

%

1.

Izrada projektnog koncepta toplinske zaštite

20

2.

Izrada nacrta
uključivo preliminarni proračun toplinske zaštite
razrada konstruktivnih detalja u pogledu toplinske zaštite

40

3.

Izrada proračuna toplinske zaštite

25

4.

Usklađivanje projektirane toplinske zaštite
s izvedbenim projektom i troškovnikom

15

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 79.

(1) Broj norma sati za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine određuje se prema proračunskim troškovima građevina visokogradnje, stupnjevima složenosti kojima građevina pripada i prema tablici broja norma sati usluga.
(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma sati za elaborat toplinskih svojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija.

Klasificiranje zgrada  prema stupnju složenosti za poslove izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade
Članak 80.

Zgrade se klasificiraju prema Glavi III, Arhitektonski projekti, članak 46. ovog Pravilnika.

Broj norma sati za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade
Članak 81.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade utvrđene su u tablici 22.
Tablica 22.      Broj norma sati (Ns)  za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

Vrijednost proračunskih troškova,
I (HRK)
 

Stupanj složenosti

 

I

II

III

IV

V

 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

m

0,0039

0,0046

0,0046

0,0077

0,0077

0,0081

0,0081

0,0114

0,0114

0,0169

 

n

0,6198

0,6218

0,6218

0,5979

0,5979

0,6055

0,6055

0,5932

0,5932

0,5772

                       

150.000

 

6

8

8

10

10

11

11

13

13

16

220.000

 

8

10

10

12

12

14

14

17

17

20

370.000

 

11

13

13

16

16

19

19

23

23

28

740.000

 

17

21

21

25

25

29

29

35

35

41

1.100.000

 

22

26

26

32

32

37

37

44

44

52

1.500.000

 

26

32

32

38

38

44

44

53

53

62

2.200.000

 

33

40

40

48

48

56

56

66

66

77

3.700.000

 

46

56

56

65

65

77

77

90

90

104

7.400.000

 

71

86

86

99

99

117

117

135

135

156

11.000.000

 

90

110

110

125

125

149

149

171

171

196

15.000.000

 

109

133

133

150

150

179

179

206

206

234

22.000.000

 

139

169

169

189

189

226

226

258

258

292

37.000.000

 

 

 

234

258

258

310

310

352

352

395

74.000.000

 

 

 

 

 

390

471

471

531

531

589

111.000.000

 

 

 

 

 

497

602

602

675

675

744

150.000.000

 

 

 

 

 

596

723

723

807

807

885

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

C.2. Elaborat akustičkih svojstava zgrade

Svrha elaborata
Članak 82.

Elaboratom akustičkih svojstava zgrade daje se prikaz rješenja akustičke zaštite zgrade, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom, ovisno o namjeni zgrade, dokazuje se da pojedini horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopuštene razine. Ovim elaboratom daje se i prikaz predviđenih tehničkih mjera za smanjenje širenja zvuka i vibracija iz "bučnih" pogonskih prostorija (kotlovnice, toplinske stanice, strojarnice dizala, trafostanice, klimakomore, hidroforske stanice i dr.).

Sadržaj usluge
Članak 83.

(1) Elaborat akustičkih svojstava zgrade sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradi, popis primijenjenih važećih propisa, tehnički opis rješenja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju važećih propisa. Grafički dio elaborata sadrži potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rješenja.
(2) Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.
(3) Poslovi izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade obuhvaćaju sljedeće poslove:
Tablica 23.      Vrednovanje osnovnih poslova u postocima od ukupnog broja norma sati za izradu elaborata akustičkih svojstava zgrade

Faza

Osnovni posao

%

1.

Izrada projektnog koncepta
Utvrđivanje zahtjeva za zaštitu od buke

15

2.

Izrada nacrta i izrada proračuna zaštite od buke

45

3.

Sudjelovanja pri izvedbenom projektiranju

35

4.

Sudjelovanje pri izradi troškovnika

5

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 84.

(1) Broj norma sati za izradu elaborata akustičkih svojstava zgrade određuje se prema proračunskim troškovima zgrade, stupnjevima složenosti kojima zgrada pripada i prema tablici broja norma sati usluga.
(2) Proračunski troškovi na osnovi koje se određuje broj norma sati dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma sati za elaborat akustičkih svojstava zgrade ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija.

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade
Članak 85.

(1) Stupanj složenosti se kod arhitektonske akustike određuje na osnovu sljedećih obilježja procjene:
1. Stupanj složenosti I:
Zgrade s malim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:

 1. stambene zgrade, domovi, škole, upravne zgrade i banke s prosječnim instalacijama i završnim radovima

2. Stupanj složenosti II:
Zgrade s prosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:

 1. domovi, škole, upravne zgrade s natprosječnim instalacijama i završnim radovima
 2. stambene zgrade sa složenim tlocrtima
 3. stambene zgrade izložene vanjskoj buci
 4. hoteli, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III
 5. sveučilišta i visoke škole
 6. bolnice, ako nisu navedene u stupnju složenosti III
 7. zgrade za odmor, terapiju i liječenje
 8. okupljališta, ako nisu navedene u stupnju složenosti III
 9. radionice čije prostore treba zaštititi od buke

3. Stupanj složenosti III
Zgrade s natprosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito:

 1. hoteli sa velikom gastronomskom opremom
 2. zgrade poslovne i stambene namjene (mješovite namjene)
 3. bolnice u građevno-akustički veoma nepovoljnom položaju ili s nepovoljnim rasporedom instalacija
 4. kazališta, koncertne i kongresne zgrade
 5. tonski studiji i akustične mjerne prostorije

Broj norma sati usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine
Članak 86.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade utvrđene su u tablici 24.
Tablica 24.      Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade

Vrijednost proračunskih troškova,
I (HRK)
 

Stupanj složenosti

 

I

II

III

 

od

do

od

do

od

do

 

m

0,002279

0,002408

0,002408

0,004561

0,004561

0,004114

 

n

0,6601

0,6642

0,6642

0,6289

0,6289

0,6478

               

150.000

 

6

7

7

8

8

9

220.000

 

8

9

9

10

10

12

370.000

 

11

12

12

14

14

17

740.000

 

17

19

19

22

22

26

1.100.000

 

22

25

25

29

29

34

1.500.000

 

27

30

30

35

35

41

2.200.000

 

35

39

39

44

44

53

3.700.000

 

49

55

55

62

62

74

7.400.000

 

78

88

88

95

95

116

11.000.000

 

101

114

114

122

122

150

15.000.000

 

124

141

141

149

149

183

22.000.000

 

160

181

181

189

189

235

37.000.000

 

226

256

256

262

262

329

74.000.000

 

357

406

406

406

406

515

111.000.000

 

466

531

531

523

523

670

150.000.000

 

569

649

649

632

632

814

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

C.3. Elaborat hidroizolacijske zaštite građevine

Svrha elaborata
Članak 87.

Elaboratom hidroizolacijske zaštite građevine daje se prikaz rješenja zaštite građevine od oborinske vode, te vode i vlage iz tla. Ovim elaboratom treba dokazati da primijenjena tehnička rješenja hidroizolacijske zaštite i odabrani hidroizolacijski materijali osiguravaju građevne konstrukcije i prostor građevine od prodora vode i vlage.

Sadržaj elaborata
Članak 88.

Elaborat hidroizolacijske zaštite sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (razina podzemne vode, sastav tla i dr.), zatim popis primijenjenih važećih propisa, te tehnički opis primijenjenog rješenja s obrazloženjem. Grafički dio elaborata sadrži nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh hidroizolacijske zaštite građevine, te eventualno tlocrte i presjeke s označenim položajima tih detalja.

Broj norma sati
Članak 89.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.4. Elaborat zaštite od buke

Svrha elaborata
Članak 90.

Ovim elaboratom daje se prikaz mjera zaštite od buke i dokazuje da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće prijeći dopuštene vrijednosti. Ovaj elaborat izrađuje se najčešće za rješavanje zaštite od buke "tihih" prostora ili pojedinih radnih mjesta unutar "bučnih" industrijskih i zanatskih pogona ili za rješavanje zaštite od buke koja se iz "bučnih" industrijskih pogona širi u susjedne "tihe" zone ili građevine druge namjene. Elaboratom zaštite od buke obično se rješava i problem zaštite od buke prometa.

Sadržaj elaborata
Članak 91.

Elaborat zaštite od buke sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanta, sadrži opće podatke o građevini, tehničke podatke o izvorima buke (razina zvučne snage i dr.), tehnički opis primijenjenih rješenja zaštite od buke, potrebne dokazne proračune s naznakom korištene literature. Grafički dio elaborata sadrži potrebne računske sheme, nacrte relevantnih karakterističnih detalja i po potrebi tlocrte i presjeke građevine.

Broj norma sati
Članak 92.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.5. Elaborat zaštite na radu

Svrha usluge
Članak 93.

Elaborat zaštite na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njima pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

Sadržaj usluge
Članak 94.

(1) Uz naslov i registraciju projektne organizacije elaborat zaštite na radu sadrži popis primijenjenih mjera zaštite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera zaštite, tematski podijeljen, sadrži ove uobičajene opisne dijelove:

 1. uočene opasnosti i štetnosti,
 2. lokacije objekta i prometnice,
 3. radne prostore i komunikacije,
 4. instalacije,
 5. protupožarnu zaštitu,
 6. konstrukciju i materijale,
 7. osvjetljenje i ozračenje,
 8. zaštitu od buke i dr.

(2) Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije.

Broj norma sati
Članak 95.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.6. Elaborat protupožarne zaštite

Svrha usluge
Članak 96.

(1) Elaborat protupožarne zaštite građevine rješava, provjerava i dokazuje ispravnu provedbu propisanih mjera protupožarne zaštite. Elaborat protupožarne zaštite građevina u kojima rade, stanuju ili borave ljudi mora osigurati da se oni u slučaju potrebe mogu brzo i nesmetano izbaviti iz ugrožene građevine. Sprečavanjem ugradbe zapaljivih i brzo sagorljivih materijala, ovim elaboratom se ujedno provjerava izolacija i sigurnost horizontalnih i vertikalnih površina izlaza i putova izbave iz građevine.

Sadržaj usluge
Članak 97.

(1) Provedene mjere moraju biti prikazane u elaboratu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni odnosno odabrani sustav protupožarne zaštite, njegova funkcionalnost i djelotvornost. Tekstualni dio elaborata uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanata, sadrži i popis primijenjenih propisa. Osnovu tekstualnog dijela elaborata predstavljaju prikazi situacije građevine i prometnica, tlocrtnog rasporeda prostora, odabranih materijala i konstrukcija, putova evakuacije, požarnog opterećenja, električne instalacije i hidranata, protupožarnih aparata i dr. U grafičkom dijelu elaborata arhitektonski se projekti (situacija, tlocrti i presjeci) upotpunjuju prikazom provedenih mjera protupožarne zaštite. Oznake unesene u projekt obrazlažu se u posebnom prilogu legendi. Grafički prikazi mogu sadržavati ove podatke:

 1. evakuacijske putove s oznakama izlaza,
 2. požarne putove, pristupnu cestu za vatrogasna vozila u slučaju vatrogasne intervencije,
 3. raspored aparata za suho gašenje požara,
 4. protupožarnu hidrantsku mrežu s mokrim vodom i dr.

Broj norma sati
Članak 98.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.7. Elaborat protueksplozivne zaštite

Svrha usluge
Članak 99.

Ovaj elaborat obično je u sastavu elaborata o zaštiti na radu, ali se po potrebi može izraditi i zasebno. Elaboratom se daje prikaz predviđenih rješenja u projektnoj dokumentaciji, koja vode računa o važećim propisima iz toga područja. Da bi se to postiglo neophodno je u elaboratu dati klasifikaciju površina po zonama opasnosti, što omogućava elektroprojektantu izbor odgovarajućih rješenja i opreme. Kod toga se, osim o propisima, vodi računa još i o sigurnosti zaposlenog osoblja, zaštiti građevine kao i o optimalnim investicijskim ulaganjima.

Sadržaj usluge
Članak 100.

Kod klasifikacije površina neophodno je imati razrađen tehnološki projekt (tehnološka shema, dispozicija građevine, dispozicija opreme u ugroženim građevinama). Na temelju podataka iz tog projekta daje se pregled i karakteristike opasnih medija i klasificiraju se izvori opasnosti sa stajališta eksplozije. Koristeći ovako sistematizirane podatke i važeće propise konstruiraju se zone opasnosti u tlocrtu i potrebnim vertikalnim projekcijama. Elaborat time nije završen, ali je već tada podloga za nastavak izrade projektne dokumentacije, posebno elektrodijela. Nakon izrade odgovarajućih projekata elaborat se može završiti kratkim osvrtom na primijenjena rješenja u projektnoj dokumentaciji s aspekta zaštite od eksplozije. Ovo se posebno odnosi na izbor rješenja i opreme u elektroprojektu, način ventiliranja, lociranje raznih ispusnih mjesta itd. Po potrebi se osvrće i na ateste elektroopreme i eventualne dogovore s mjerodavnim institucijama, posebno za uvoznu opremu.

Broj norma sati
Članak 101.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.8. Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom

Svrha usluge
Članak 102.

Elaboratom tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom daje se prikaz tehničko-ekonomske mogućnosti implementacije sustava za korištenje alternativnih sustava opskrbe energijom za zgrade s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2. Alternativni sustavi za opskrbu energijom obuhvaćaju: decentralizirane sustave opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora,  daljinsko grijanje i hlađenje, toplinske pumpe i kogeneraciju.

Sadržaj usluge
Članak 103.

Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini, popis zakonske regulative i tarifnih sustava cijene energija obnovljivih izvora energije (s naglašenim dijelom cijene kojim država potiče razvoj obnovljivih izvora energije), prednosti i mane primjenjivih alternativnih sustava opskrbe energije te njihov utjecaj na okoliš s ekonomskom analizom i zaključak. Grafički dio elaborata sadrži nacrte (tlocrte i presjeke) alternativnih sustava instaliranih na objektu.

Broj norma sati
Članak 104.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.9. Energetski certifikat

Svrha usluge
Članak 105.

Energetski certifikat  mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada izuzete od obveze energetskog certificiranja.
Energetski certifikat zgrade mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Sadržaj usluge
Članak 106.

Provedene mjere moraju biti prikazane u Energetskom certifikatu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni energetski razred zgrade prema njezinim energetskim svojstvima određenim na osnovi izračunate potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje te referentne klimatske podatke i omogućuje usporedbu zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstava ovojnice zgrade.

Energetski certifikat zgrade sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, opis primijenjenih propisa i normi, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, ako ovim propisom nije što drugo određeno.
Nove zgrade koje se certificiraju ne sadrže preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Izgled i sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada dan je u Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada.

Broj norma sati
Članak 107.

Broj norma sati ugovara se prema posebnom pravilniku.

GLAVA IV

USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA INVESTITORA I NADZOR NAD IZVOÐENJEM RADOVA

Svrha usluge
Članak 108.

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije zgrade utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti zgrade (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri). U nadzor se može povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rješavanje određenih problema, ako se za to ukaže potreba.

Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora
Članak 109.

 1. organizacija geotehničkog ispitivanja terena
 2. organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
 3. organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
 4. organizacija i provedba natječaja, te višekriterijalna analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
 5. izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora
 6. izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
 7. usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
 8. uvođenje glavnog izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
 9. organizacija izrade idejnog rješenja
 10. ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
 11. organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole
 12. organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
 13. ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole (ovjera glavnog projekta)
 14. ishođenje uporabne dozvole
 15. primopredaja objekta investitoru
 16. praćenje objekta u garantnom roku
 17. kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
 18. održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
 19. Pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za poslove tehničkog savjetovanja
Članak 110.

(1) Naknada za poslove tehničkog savjetovanja ugovara se obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:

Cts= Ns Cs

pri čemu je:

Cts ............                            naknada za uslugu savjetovanja u kunama

Ns  ............                           broj norma sati koji se odnosi na uslugu tehničkog savjetovanja koji se proračunava po formuli iz stavka 3. ovog članka

Cs ............                            cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama

(2) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.

(3) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati.
(4) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli:

Ns= m In

pri čemu je:

Ns  ............                           broj norma sati 

m  ............                             vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............                              vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............                               vrijednost ukupnih proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedinoj tablici.

(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

Broj norma sati za poslove tehničkog savjetovanja
Članak 111.

(1) Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove tehničkog savjetovanja izračunavaju se prema podacima u tablici 25.
Tablica 25 .     Broj norma sati (Ns) za izračun cijena tehničkog savje

Vrijednost proračunskih troškova,
I (HRK)

 

Stupanj složenosti

   

I - V

   

od

do

 

m

0,000079

0,000091

 

n

0,9517

0,9517

       

150.000

 

7

8

220.000

 

10

11

370.000

 

16

18

740.000

 

30

35

1.100.000

 

44

51

1.500.000

 

59

69

2.200.000

 

85

99

3.700.000

 

140

163

7.400.000

 

271

315

11.000.000

 

395

459

15.000.000

 

531

617

22.000.000

 

764

888

37.000.000

 

1.253

1.456

74.000.000

 

2.423

2.816

111.000.000

 

3.564

4.143

150.000.000

 

4.747

5.517

220.000.000

 

6.835

7.944

370.000.000

 

11.210

13.028

tovanja:

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

Obaveze stručnog nadzora
Članak 112.

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

 1. provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 2. nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 3. podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 4. davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 5. izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora
Članak 113.

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji i prostornom uređenju te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.
(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 1. kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, 
 2. izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije zgrade prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),
 3. ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja.

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za poslove nadzora
Članak 114.

(1) Naknada za poslove nadzora određuje se obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:
Cn= Ns Cs
pri čemu je:

Cn ............                            naknada za poslove nadzora u kunama

Cs ............                            cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama

Ns ............                            broj norma sati

(2) Naknada se izračunava za svaku struku posebno.

(3) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.

(4) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati.
(5) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli:
Ns=a 
pri čemu je:

Ns  ............                           broj  norma sati 

m  ............                             vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............                              vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............                                              vrijednost proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedinoj tablici.
(7) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

Broj norma sati za poslove nadzora pri izgradnji zgrada, građevina i instalacija
Članak 115.

(1) Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove nadzora pri izgradnji zgrada, građevina i instalacija izračunavaju se prema podacima u tablici 26. Proračunski troškovi za izračun određuju se prema članku ovog Pravilnika označenom u tablici.

Tablica 26.      Vrijednosti m i n za izračun broja norma sati usluga nadzora pri izgradnji zgrada i instalacija:

Izgradnja

Proračunski troškovi

 

Stupanj složenosti

 

I

II

III

IV

V

 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

 

Čl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgrada

45

m

0,000576

0,000896

0,000896

0,001415

0,001415

0,002420

0,002420

0,003119

0,003119

0,003748

n

0,8760

0,8563

0,8563

0,8371

0,8371

0,8145

0,8145

0,8052

0,8052

0,7982

Unutarnjeg uređenja

54

m

0,009254

0,011567

0,011567

0,013043

0,013043

0,014639

0,014639

0,016920

0,016920

0,020166

n

0,6990

0,6982

0,6982

0,6944

0,6944

0,6920

0,6920

0,6888

0,6888

0,6826

Krajobraznog uređenje

62

m

0,000372

0,000741

0,000741

0,001480

0,001480

0,003022

0,003022

0,004803

0,004803

0,006168

n

0,9283

0,8902

0,8902

0,8537

0,8537

0,8180

0,8180

0,7928

0,7853

0,7807

Vodovoda i kanalizacije u zgradama

70

m

0,006589

0,006587

0,006587

0,003139

0,003139

0,003032

-

-

-

-

n

0,7088

0,7365

0,7365

0,8208

0,8208

0,8405

-

-

-

-

Za I, Ns, m i n vidi članak 5.

GLAVA V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 116.
Za potrebe izračuna troškova gradnje koristit će se "Prilog A" koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 117.
Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatske komore arhitekata.

Članak 118.
Cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 25% ako se odnose na poslove obnove ratom uništenih područja, kojom se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade, objekti i uređaji komunalne infrastrukture i objekti javne namjene te kulturna dobra i prirodna baština, kao i za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 119.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini
Klasa: 960-05/14-01/01
Ur.br.: 505-14-1
Zagreb, 13. 12. 2013. godine
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata: Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh., v.r.


 

Prilog A

 

Dodatak Pravilniku o standardima usluga arhitekata za izračun proračunskih troškova

TROŠKOVI U VISOKOGRADNJI

Sadržaj:
1 Područje primjene
2 Pojmovi
2.1. Troškovi u visokogradnji
2.2. Planiranje troškova
2.3. Proračun troškova
2.4. Kontrola troškova
2.5. Upravljanje troškovima
2.6. Pokazivač troškova
2.7. Raščlamba troškova
2.8. Grupe troškova
2.9. Ukupni troškovi
3. Proračun troškova
3.1. Načela proračuna troškova
3.2. Vrste izračuna troškova
4. Raščlamba troškova
4.1. Provedba raščlanjivanja troškova
4.2. Raščlanjivanje troškova prema izvedbi
4.3. Prikazivanje raščlambe troškova

1. Područje primjene
Ova norma vrijedi za proračun i raščlambu troškova u visokogradnji. Ona obuhvaća troškove nove izgradnje, pregradnji i troškove osuvremenjivanja gradnji kao i izdatke koji su s time u svezi (investicijski troškovi).
Norma utvrđuje pojmove i naputke o razlikama i stvara time pretpostavke za usporedivost rezultata proračuna troškova. Na troškovima koji su utvrđeni prema ovoj normi, mogu se temeljiti i proračuni primjenjivi u druge svrhe (npr. za plaćanje naručenih radova, porezna poticanja).Vrednovanje troškova u smislu odgovarajućih propisa ova norma ipak ne predviđa.
Norma vrijedi za proračune troškova koji se provode na osnovu rezultata projektiranja građevine. Ona ne vrijedi za izračunavanje troškova koji se provode prije projektiranja gradnje samo na osnovi podataka o potrebama, a koji se označuju na primjer kao "okvirni troškovi".

2. Pojmovi
2.1. Troškovi u visokogradnji
Troškovi u visokogradnji su izdaci za materijal, radove i davanja koji su potrebni za projektiranje i izvođenje građevinskih zahvata.
Napomena: Troškovi u visokogradnji nadalje se u ovoj normi označuju kao troškovi
2.2. Planiranje troškova
Planiranje troškova je cjelina svih mjera proračuna troškova, kontrole troškova i upravljanja troškovima. Planiranje troškova prati neprestano sve faze građevinskog zahvata tijekom projektiranje i izvođenja. Ono se bavi sustavno uzrocima i posljedicama troškova.
2.3. Utvrđivanje troškova
Utvrđivanje troškova je prethodni proračun troškova koji će nastati odnosno utvrđivanje troškova koji su stvarno nastali. Sukladno napredovanju projektiranja razlikuju se vrste proračuna troškova koji su navedeni u odjeljcima 2.3.1 do 2.3.4.
2.3.1. Procjena troškova
Procjena troškova je približno izračunavanje troškova.
2.3.2. Proračun troškova
Proračun troškova je zadovoljavajuće izračunavanje troškova.
2.3.3. Predračun troškova
Predračun troškova je po mogućnosti točno izračunavanje troškova.
2.3.4. Okončani obračun troškova
Okončani obračun troškova je izračunavanje stvarno nastalih troškova.
2.4. Kontrola troškova
Kontrola troškova je usporedba aktualnog proračuna troškova s prijašnjim.
2.5. Upravljanje troškovima
Upravljanje troškovima je usmjereno interveniranje u odvijane troškova, posebno kod odstupanja koja su ustanovljena kontrolom troškova.
2.6. Pokazatelji troškova
Pokazatelj troškova je vrijednost, koja pokazuje odnos troškova prema odnosnoj jedinici (npr. tlocrtne površine ili volumen prostorija)
2.7. Raščlamba troškova
Raščlamba troškova je sustavni red prema kojem su ukupni troškovi nekog građevnog zahvata raščlanjeni u grupe troškova.
2.8. Grupe troškova
Grupa troškova je objedinjavanje pojedinačnih troškova prema kriterijima projektiranja ili izvedbe projekta.
2.9. Ukupni troškovi
Ukupni troškovi su zbroj svih troškovnih grupa.

3. Proračun troškova
3.1. Načela proračuna troškova
3.1.1. Svrha
Proračun troškova služi kao osnova za kontrolu troškova, za projektne odluke, za odluke o ustupanju i izvedbi radova kao i za dokaz nastalih troškova.
3.1.2 Prikazivanje
Proračuni troškova moraju se poredati i prikazati u sustavu raščlambe troškova.
3.1.3. Način
Način i detaljiranje proračuna troškova su ovisni o stanju projektiranja i izvođenja i o odgovarajućim raspoloživim informacijama npr. o crtežima, proračunima i opisima.
Informacija o građevnom zahvatu utječe na odgovarajući način na napredovanje projektiranja, tako da raste i točnost proračuna troškova.
3.1.4. Potpunost
Troškove građevnog zahvata treba potpuno obuhvatiti proračunom troškova.
3.1.5. Proračun troškova za dijelove gradnje
Sastoji li se građevni zahvat iz više vremenskih ili prostorno odvojenih dijelova, treba se sastaviti za svaki dio odvojeni proračun troškova.
3.1.6. Stanje troškova
Kod proračunavanja troškova treba polaziti od stanja troškova u trenutku proračuna. Stanje troškova treba dokumentirati podatkom o trenutku proračuna. Ako se predskazuje troškove na trenutak dovršenja, onda se oni moraju iskazati posebno.
3.1.7. Podloge i objašnjenja
Podloge za proračun troškova treba navesti. Objašnjenja glede građevnog zahvata moraju se unijeti u sistematiku raščlambe troškova.
3.1.8. Posebni troškovi
Ako su troškovi prouzročeni izvanrednim uvjetima mjesta građenja (npr. teren, zemljište, okolina), naročitim okolnostima projekta ili uslijed zahtjeva izvan određene namjene građevine, treba te troškove posebno prikazati u odgovarajućim troškovnim grupama.
3.1.9. Ponovno upotrijebljeni dijelovi, vlastiti radovi
Vrijednost ponovno upotrijebljenih dijelova kao i vrijednost vlastitih radova treba posebno prikazati kod odgovarajućih troškovnih grupa. Za vlastite radove investitora treba unijeti troškove, koji bi nastali za odgovarajuće radove izvođača.
3.1.10. Porez
Porez se može uzeti u obzir u skladu s dotičnim potrebama i to kako slijedi:
- u troškovnim podacima je obuhvaćen porez (bruto-podatak )
- u troškovnim podacima nije obuhvaćen porez (neto-podatak)
- samo kod pojedinih troškovnih podataka (npr. kod nadređenih troškovnih grupa) treba prikazati porez
U proračunu troškova i kod pokazatelja troškova treba navesti uvijek u kojem obliku je uzet u obzir porez.
3.2. Vrste proračuna troškova
U odjeljcima 3.2.1 do 3.2.4 određuju se vrste proračuna troškova prema njegovoj svrsi, potrebnim podlogama i stupnju razrade.
3.2.1 Procjena troškova
Procjena troškova služi kao osnova za odluku o idejnom projektu
Podloge za procjenu troškova su:
- rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafički prikazi, idejne skice,
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, npr. površine i volumeni ,
- jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima,
- podaci o zemljištu i o priključcima
U procjeni troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 1. razine raščlanjivanja troškova.
3.2.2. Proračun troškova
Proračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o glavnom projektu.
Podloge za proračun troškova su:
- projektne podloge, npr. izrađeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog projekta (u mjerilu prema vrsti i veličini građevnog zahvata), u danim slučajevima i detaljni projekt prostornih cjelina koje se više puta ponavljaju
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova
- objašnjenja, npr. opis pojedinosti u sistematici raščlambe troškova koji nisu vidljivi iz nacrta te iz proračunskih podloga, ali su važni za proračun i prosudbu troškova.
U proračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 2. razine raščlanjivanja troškova.
3.2.3. Predračun troškova
Predračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o izvedbenom projektu i za pripremu ustupanja radova.
Podloge za predračun troškova su:
- projektne podloge, npr. potpuni, konačni izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti
- proračuni, npr. statike, toplinske zaštite, instalacija,
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova,
- objašnjenja o izvođenju gradnje, npr. opisi radova - troškovnik
- pregled ponuda, ugovora i već nastali troškovi
U predračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 3. razine raščlanjivanja troškova.
3.2.4. Okončani obračun troškova
Okončani obračun troškova služi kao dokaz nastalih troškova kao i u pojedinim slučajevima za usporedbu i dokumentaciju.
Podloge za okončani obračun su:
- provjereni obračunski dokazi, npr. okončani računi, dokaz vlastitih radova
- projektne podloge, npr. obračunskih nacrti,
- objašnjenja
U okončanom obračunu potrebno je razdijeliti ukupne troškove prema grupama troškova do 2. razine raščlanjivanja troškova. Kod građevnih zahvata koji se ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje troškova, treba ukupne troškove raščlaniti najmanje do 3. razine.

4 Raščlamba troškova
4.1. Izrada raščlambe troškova
Raščlanjivanje troškova prema odjeljku 4.3. predviđa tri razine raščlanjivanja troškova. Razine su označene troznamenkastim rednim brojevima.
U 1. razini raščlanjivanja troškova ukupni se troškovi raščlanjuju na sljedećih sedam grupa troškova:
100 zemljište
200 priprema i priključci
300 zgrada - građevinske konstrukcije
400 zgrada - instalacije
500 vanjski objekti
600 oprema i umjetnička djela
700 sporedni troškovi
Prema potrebi ove se grupe troškova dijele na grupe troškova 2. i 3. razine raščlanjivanja troškova.
Nadalje se mogu prema ovoj normi troškovi još više raščlanjivati prema tehničkim propisima ili prema izvedbenim pravilima ili prema položaju u objektu odnosno na zemljištu. Nadalje je potrebno troškove svrstati u cjeline za ustupanje radova tako da se mogu uspoređivati ponude, ugovori i obračuni s troškovnim predračunima.
Primjedba: U cjelinama za ustupanje radova objedinjuju se grupe troškova potpuno ili djelomično prema specifičnim uvjetima projekta.
4.2. Raščlamba troškova prema izvedbi
Ako dopuštaju okolnosti u pojedinom slučaju (npr. kod stambene gradnje) ili traže (npr. kod modernizacije), mogu se troškovi raščlanjivati prvenstveno prema izvedbi, kod čega se već grupe troškova 1. razine raščlanjivanja dijele prema pravilima izvedbe.
Za to se može primjenjivati raščlamba na vrste radova prema standardnim troškovnicima za graditeljstvo ili prema standardnim katalozima ili neko drugo raščlanjivanje prema drugim izvedbenim i tehnološkim strukturama ili vrstama radova (npr. posebnim propisima za građevinske radove). Ovo odgovara formalno 2. razini raščlanjivanja troškova.
U slučaju takvog raščlanjivanja troškova prema načinu izvođenja potrebna je i daljnja podpodjela, npr. na dijelove radova tako da se radovi mogu opisati i obuhvatiti glede sadržaja, svojstava i količina. To odgovora formalno 3. razini raščlanjivanja troškova.
I kod raščlanjivanja troškova prema načinu izvedbe treba svrstati troškove u cjeline za ustupanje radova, tako da se mogu uspoređivati specifične projektne ponude, ugovori i obračuni s proračunima troškova (vidi odjeljak 4.1. napomena).

4.3. Prikazivanje raščlambe troškova
Materijali, radovi ili podaci koji su navedeni u stupcu "napomene" su primjeri za dotične grupe troškova, a nabrajanje nije dovršeno.

 

Grupa troškova

Napomena

     

100

Zemljište

 

110

Vrijednost zemljišta

 

120

Dodatni troškovi zemljišta

Troškovi koji nastaju u svezi sa stjecanjem zemljišta

121

Geodetski troškovi

 

122

Sudski troškovi

 

123

Bilježnički troškovi

 

124

Posrednička provizija

 

125

Porez na promet nekretnina

 

126

Utvrđivanje vrijednosti i istraživanja

Utvrđivanje vrijednosti, istraživanja ranijih tereta i njihovo uklanjanje, istraživanje zemljišta i mogućnosti građenja ako ona služe za prosudbu vrijednosti zemljišta

127

Troškovi dozvola

 

128

Troškovi uređenja zemljišta i regulacija međe

 

129

Ostali troškovi zemljišta

 

130

Oslobađanje od tereta na zemljištu

Troškovi koji nastaju da se neko zemljište oslobodi tereta

131

Odštete, naknade

Naknade i odštete za postojeća prava korištenja, npr. najamni i zakupni ugovori

132

Otkup stvarnih prava

Otkup tereta i ograničenja npr. pravo na put

139

Oslobađanje, ostalo

 

200

Priprema i priključivanje

Troškovi svih pripremnih mjera na građevinskoj parceli kako bi se moglo graditi

210

Priprema

Troškovi pripremnih mjera na građevinskoj parceli

211

Mjere osiguranja

Zaštita postojećih objekata, dijelova zgrade, opskrbnih instalacija kao i zaštita raslinja i vegetacije

212

Rušenja i uklanjanja

Rušenje i uklanjanje postojećih objekata, opskrbnih i odvodnih vodova kao i prometnih uređaja

213

Uklanjanje opasnih tvari

Uklanjanje bojnih sredstava i drugih opasnih materijala, saniranje oštećenog i zagađenog tla

214

Uređenje gornje površine terena

Skidanje raslinja, planiranje, odvoz zemlje i osiguranje površine tla

219

Uređenje, ostalo

 

220

Javni priključci

Udio troškova prema zakonskim propisima (doprinosi za priključak, doprinos za doseljenje) i troškovi prema javno-pravnim ugovorima:

 • pribavljanje ili stjecanje površina za priključke uz plaćanje nositelju javnog priključivanja
 • izvedba ili izmjena instalacija zajedničke potrošnje, npr. odvodnja otpadnih voda kao i opskrba vodom, toplinom, plinom, električnom energijom i telekomunikacijama
 • prva izgradnja javnih prometnih površina, zelenih površina i ostalih otvorenih površina za javnu upotrebu

Troškove doprinosa i troškove priključaka treba prikazati posebno

221

Odvodnja otpadnih voda

Doprinosi za priključke, troškovi priključaka

222

Opskrba vodom

Doprinosi za priključke, troškovi priključaka

223

Opskrba plinom

Doprinosi za priključke, troškovi priključaka

224

Opskrba daljinskim grijanjem

Doprinosi za priključke, troškovi priključaka

225

Opskrba električnom energijom

Doprinosi za priključke, troškovi priključaka

226

Telekomunikacije

Jednokratne naknade za osiguranje i izmjenu priključka na mrežu

227

Priključivanje na prometnice

Doprinosi za priključke na prometne i vanjske otvorene objekte uključivo njihovu odvodnju i osvjetljenje

229

Javno priključivanje, ostalo

 

230

Priključivanje koje nije javno

Troškovi za prometne površine i tehnička postrojenja, koja se izvode bez javno-pravnih obveza ili ugovora s ciljem kasnijeg prijenosa za opću upotrebu. Troškovi postrojenja na vlastitom zemljištu pripadaju u troškovnu skupinu 500
Ako je potrebno, može se grupa troškova 230 raščlaniti na odgovarajući način kao grupa troškova 220.

240

Nagodbeni izdaci

Troškovi koji nastaju jedanput i dodatno uz doprinose za priključivanje temeljem lokalnih javno-pravnih odredbi a povodom planiranog građevnog zahvata. Tu pripada posebno oslobađanje od obvezi iz javno-pravnih propisa, npr. za parkirališta, za zelenilo

300

Zgrada - građevinska konstrukcija

Troškovi građevinskih radova i usluga za izvedbu građevine, ali bez instalacija (grupa troškova 400). Ovdje pripadaju i elementi koji su čvrsto povezani s objektom, a koji služe posebnoj svrsi, kao i poduzete mjere u sklopu s građevinskim konstrukcijama.
Kod adaptacije i modernizacije ubrajaju se tu i troškovi djelomičnih rušenja, sigurnosnih i demontažnih radova.

310

Građevna jama

Skidanje tla, iskop uključivo radne prostore i nagibe, odlaganja, nasipavanje, dovoz i odvoz

311

Izvedba građevne jame

 

312

Zaštita građevne jame

Izrada zaštite npr. "šlic" zidovima, zagatnim zidovima, pilotima, injektiranjem i zidovima štrcanim betonom zajedno sa sidrima i podupiranjem

313

Zaštita od podzemne vode

Uklanjanje podzemnih i procjednih voda tijekom građenja

319

Građevna jama. ostalo

 

320

Temeljenje

Grupe troškova sadrže pripadajuće zemljane radove .

321

Poboljšanje temeljnog tla

Zamjena tla, zgušćivanje, zbijanje

322

Plitko temeljenje1

Temelji samci, tračni temelji, temeljne ploče

323

Duboko temeljenje1

Temeljenje na pilotima zajedno sa roštiljem, temeljenje na bunarima, sidrenja

324

Podtlo i podne ploče

Podloge i podne ploče koje ne služe temeljenju

325

Slojevi podova2

Slojevi na podnim i temeljnim pločama, npr. estrisi, sloj hidroizolacije, toplinski sloj, zaštitni i upotrebni slojevi

326

Hidroizolacija građevine

Hidroizolacija građevine uključujući filtarski i razdjelni sloj i zaštitne slojeve

327

Drenaže

Vodovi, okna, zatvaranje

329

Temeljenje, ostalo

 

330

Vanjski zidovi

Zidovi i stupovi koji su izloženi vanjskoj klimi odnosno graniče sa zemljom ili s drugim građevinama

331

Nosivi vanjski zidovi3

Nosivi vanjski zidovi zajedno sa vodoravnom hidroizolacijom

332

Nenosivi vanjski zidovi3

Vanjski zidovi, parapeti, ispune ali bez obloga

333

Vanjski stupovi3

Stupovi i pilastri s odnosom stranica većim ili jednakim 1 : 5

334

Vanjska vrata i prozori

Prozori i izlozi, vrata zajedno s prozorskim klupčicama, opšavom, okovom, pogonom, elementima za zračenje i drugim ugradbenim elementima

335

Obloge vanjskih zidova, vani

Vanjska oblaganja zajedno sa žbukom, brtvama, toplinskim i zaštitnim slojevima na vanjskim zidovima i stupovima.

336

Obloge vanjskih zidova, unutra4

Oblaganja unutarnjih strana uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na vanjskim zidovima i stupovima

337

Vanjski zidovi kao elementi

Elementi vanjskih zidova koji se sastoje od vanjskog zida, prozora, vrata, obloga

338

Zaštita od sunca

Rolete, zavjese, rebrenice, uključivo pogon

339

Vanjski zidovi, ostalo

Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici

340

Unutarnji zidovi

Unutarnji zidovi i stupovi

341

Nosivi unutarnji zidovi3

Unutarnji nosivi zidovi uključivo horizontalna hidroizolacija

342

Nenosivi unutarnji zidovi3

Unutarnji zidovi, ispune ali bez obloga

343

Unutarnji stupovi3

Stupovi i pilastri s odnosom stranica manjim od 1 : 5

344

Unutarnja vrata i prozori

Vrata, prozori i izlozi zajedno sa opšavom, okovom, pogonom i drugim ugradbenim elementima

345

Obloge unutarnjih zidova5

Oblaganja uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na unutarnjim zidovima i stupovima

346

Unutarnji zidovi od elemenata

Elementi unutarnjih zidova koji se sastoje od unutarnjeg zida, prozora, vrata, obloga, npr. harmonika i posmični zidovi, pregradni zidovi u sanitarijama,

349

Unutarnji zidovi, ostalo

Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici, rolete uključivo i pogon

350

Stropovi

Stropne ploče, stepenice i rampe iznad temelja i ispod krovnih ploha

351

Stropne konstrukcije

Konstrukcije stropova, stepenica, rampi, balkona, lođa, uključivo podvlake i nadvlake, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi ali ne i podni slojevi i obloge

352

Stropne obloge na konstrukciju6

Slojevi na stropnim konstrukcijama uključivo estrihe, slojeve izolacije, toplinske zaštitne slojeve i habajuće slojeve, uzdignute i dvostruke instalacijske podove

353

Stropne obloge ispod konstrukcije7

Obloge ispod stropnih konstrukcija uključivo žbuku, izolacijske, toplinske i zaštitne slojeve, rasvjetni i kombinirani stropovi

359

Stropovi, ostalo

Poklopci, pokrivanje okana, rešetke, ograde, odbojnici, rukohvati, ljestve, stepenice na uvlačenje

360

Krovovi

Ravni ili kosi krovovi

361

Krovne konstrukcije

Konstrukcije krovova, drvene konstrukcije krovova, prostorni nosači i kupole, uključivo i podvlake i nadvoje, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi, bez obloga

362

Krovni prozori, otvori

Prozori, izlazi uključivo opšave, okove, pogon, elemente za zračenje i druge ugradbene elemente

363

Krovne obloge na konstrukciju

Slojevi na krovnu konstrukciju uključivo oplate, letve, slojeve za pad, izolacijske, toplinske zaštitne i završne slojeve; odvodnja krovne plohe do priključka na instalaciju odvodnje

364

Krovne obloge ispod konstrukcije7

Krovne obloge ispod krovne konstrukcije uključivo žbuku, izolacione, toplinske i zaštitne slojeve; svjetlosni i kombinirani stropovi ispod krovova

369

Krovovi, ostalo

Ograde, zaštitne rešetke, snjegobrani, krovne ljestve, zaštita od sunca

370

Građevinske ugradnje

Troškovi građevinskih dijelova koji su čvrsto ugrađeni s konstrukcijom, ali ne i posebna korisna postrojenja (vidi grupu troškova 470). Zbog razgraničenja prema grupi troškova 610 mjerodavno je to da te ugradnje traže svojom posebnošću i pričvršćenjem tehničke i građevinske projektne mjere, npr. izradu radioničkih projekata, statičke i druge proračune, priključivanje instalacija.

371

Opće ugradnje

Ugradbeni dijelovi koji služe općim svrhama, npr. ugradbeni namještaj za ležanje i sjedenje, stolovi, ormari, regali, garderobe

372

Posebne ugradnje

Ugradbeni dijelovi koji služe posebnim svrhama, npr. radni stolovi u radionicama, laboratorijski stolovi, zastori na pozornicama, oltari u crkvama, ugradbena sportska oprema, operacijski stolovi

379

Građevinske ugradnje, ostalo

 

390

Ostale mjere uz građevinske konstrukcije

Sveobuhvatne mjere u svezi s građevinskim konstrukcijama koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova građevinskih konstrukcija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama troškova

391

Uređenje gradilišta

Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. prostor za materijal, strojeve, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća

392

Skele

Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela

393

Mjere osiguranja pri gradnji

Mjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanje, podupiranja

394

Rušenja

Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja

395

Održavanje

Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe

396

Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje

Mjere za reciklažu, privremeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.

397

Gradnja po lošem vremenu

Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega.

398

Dodatne mjere, zaštita

Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa.

399

Ostale mjere za građevinske konstrukcije

Uređaji za zatvaranje, šahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćeni drugim grupama troškova

400

Građevina - instalacije8

Troškovi svih tehničkih postrojenja i dijelova uređaja koji su ugrađeni, zatim priključeni ili time povezani sa zgradom. Pojedina tehnička postrojenja sadrže pripadajuća postolja, učvršćujuće armature, toplinsku zaštitu, zaštitu od požara i zvuka, poklopce, obloge, premaze, oznake kao i uređaje mjerenja i upravljanja

410

Odvodnja, vodovod, plin

 

411

Odvodnja

Odvodi, cjevovodi za odvodnju, skupna postrojenja odvodnje, uređaji za čišćenje otpadne vode, prepumpni uređaji

412

Vodovod

Postrojenja za dobivanje, pripremu i povećanje tlaka vode, cjevovodi, odvojeno zagrijavanje vode, sanitarni objekti

413

Plin

Plinska postrojenja za pogonsku toplinu; postrojenja za skladištenje i proizvodnju plina, predajne stanice, uređaji za regulaciju tlaka, cjevovodi, ako nisu u grupi troškova 420 ili 470

414

Protupožarne instalacije

Šprinklerske i CO2 instalacije, cjevovodi za gašenje, zidni hidranti, aparati za gašenje

419

Odvodnja, vodovod, plin- ostalo

Instalacijski blokovi, sanitarni blokovi

420

Grijanje

 

421

Instalacije za proizvodnju topline

Opskrba gorivom, toplinske stanice, proizvodnja energije na bazi goriva ili neiscrpnih izvora energije uključujući priključke na dimnjak, središnja postrojenja za toplu vodu

422

Mreža za razvod topline

Pumpe, razdjeljivači; cijevna mreža za ogrjevna tijela, postrojenja za ventilaciju i drugi toplinski potrošači

423

Grijača tijela

Ogrjevna tijela, površinski ogrjevni sustavi

429

Grijanje, ostalo

Dimnjaci, ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova

430

Instalacije za obradu zraka

Postrojenja sa i bez funkcije ventiliranja

431

Ventilacija

Postrojenja za odvod zraka, dovod zraka, postrojenja za dovod i odvod zraka bez ili sa termodinamičkom obradom zraka, mehanička postrojenja za odvod dima

432

Djelomična klimatizacija

Postrojenja s dvostrukom ili trostrukom termodinamičkom obradom zraka

433

Potpuna klimatizacija

Postrojenja s četverostrukom termodinamičkom obradom zraka

434

Procesna ventilacija

Postrojenja za obradu zraka u lakirnicama, procesna obrada zraka, odvod zraka

435

Rashladne instalacije

Uređaji hlađenja za klima postrojenja: proizvodnja rashladne energije i uređaji za povratno dobivanje energije uključivo pumpe, razdjeljivače i cjevovode

439

Instalacije za obradu zraka - ostalo

Ventilacijski stropovi, rashladni stropovi, odzračni prozori; instalacijski dvostruki podovi ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova

440

Jaka struja

 

441

Uređaji visokog i srednjeg napona

Uklopna razvodna postrojenja, transformatori

442

Vlastiti uređaji za proizvodnju struje

Agregati za proizvodnju energije uključivo hlađenje, uređaji za odvod dima i opskrbu gorivom, središnji akumulatorski uređaji i uređaji za besprekidno napajanje električnom energijom, fotovoltažni uređaji

443

Rasklopni uređaji niskog napona

Glavni niskonaponski razdjeljivač, postrojenja za kompenzaciju jalove snage, uređaji za kontrolu maksimalne potrošnje

444

Instalacije niskog napona

Kabeli, vodovi, razvodnici, razdjelni sistemi, instalacijski aparati

445

Rasvjeta

Čvrste svjetiljke uključivo žarulje

446

Gromobran i uzemljenje

Uređaji odvoda groma, trake za uzemljenje

449

Jaka struja, ostalo

Pretvarači frekvencija

450

Telekomunikacijske i informacijske instalacije

Pojedina postrojenja sadržavaju pripadajuće razdjeljivače, kabele i vodove

451

Telekomunikacijski uređaji

 

452

Uređaji za traženje i signalizaciju

Uređaji za poziv osoba, uređaji za svjetlosne pozive i zvona, portafoni i uređaji za otvaranje vrata

453

Uređaji za kontrolu vremena

Satovi i uređaji za kontrolu radnog vremena

454

Elektroakustički uređaji

Razglas, konferencijski i uređaji za prevođenje, uređaji za međusobno sporazumijevanje

455

TV i antenski uređaji

TV uređaji, ako nisu obuhvaćeni u uređajima za vezu, signalnim i sigurnosnim uređajima, uključivo antenski primopredajni uređaji, pretvarači.

456

Uređaji kontrole i nadzora, vatrodojave

Protupožarni, protuprovalni, kontrolni i uređaji za nazor prostorija

457

Prijenosne mreže

Mreže za prijenos podataka, govora, teksta i slike, ako nisu obuhvaćeni drugim grupama troškova

459

Telekomunikacijske i informacijske instalacije - ostalo

Razvodni sistemi ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 444, daljinsko upravljanje i sistem upravljanja parkiranjem

460

Transportni uređaji

 

461

Dizala

Osobna dizala, teretna dizala

462

Pokretne stepenice, pokretne trake

 

463

Uređaji za prijevoz

Dizala na pročelju i drugi uređaji za prijevoz

464

Transportna postrojenja

Automatski uređaji za prijevoz robe, spisa, pneumatska pošta

465

Kranska postrojenja

Uključivo i uređaji za dizanje

469

Transportni uređaji - ostalo

Pokretne pozornice

470

Posebna postrojenja za korištenje

Troškovi postrojenja koja su čvrsto ugrađena u zgradu a služe u posebne svrhe, ali bez građevinskih konstruktivnih dijelova (grupa troškova 370)
Radi razgraničenja prema grupi troškova 610 mjerodavno je to da posebna postrojenja za korištenje traže tehnička i projektna rješenja, npr. izradu radioničkih projekata, proračuna, priključak na druge instalacije

471

Postrojenja za kuhanje

Uređaji za pripremu jela i pića, izdavanje i spremanje uključivo odgovarajuća postrojenja za hlađenje

472

Postrojenja za pranje i čišćenje

Uključivo pripadajuću pripremu vode, uređaje za dezinfekciju i sterilizaciju

473

Postrojenja za opskrbu različitim medijima

Medicinski i tehnički plinovi, vakuum, tekuće kemikalije, otapala, desalizirana voda; uključivo skladištenje, postrojenja za proizvodnju, podstanice, uređaji za regulaciju tlaka, vodovi i armature za korištenje

474

Medicinska tehnička postrojenja

Stalna medicinska tehnička postrojenja ako nisu obuhvaćena grupom troškova 610

475

Laboratorijska postrojenja

Ugrađena laboratorijska oprema ako nije ušla u grupu troškova 610

476

Postrojenja za kupališta

Postrojenja za pripremanje bazenske vode ako nisu ušla u grupu troškova 410

477

Rashladna postrojenja

Postrojenja za hlađenje ako nisu ušla u neku drugu grupu troškova, klizališta

478

Postrojenja za zbrinjavanje otpada

Uređaji za zbrinjavanje otpada i otpadnih medija, oprema za odsis prašine, ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 610

479

Posebna postrojenja za korištenje - ostalo

Oprema pozornica, pumpne stanice i postrojenja za pranje vozila

480

Automatika zgrade

Troškovi sveobuhvatnog automatskog postrojenja uključivo pripadajuće razdjelnike, kabele i vodiče

481

Sustavi automatike

Stanica automatike, oprema za promatranje, uređaji za programiranje, senzori, komunikacijske razdjelnice, softver za automatiku

482

Razdjelnici snage

 

483

Centralni uređaji