Temeljem članka 35. Stavak 7 Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 140/15) Upravni odbor, na svojoj je 16. sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donio je

PRAVILNIK O DODJELI GODIŠNJIH NAGRADA
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ustanovljuju se kategorije godišnjih nagrada, postupak raspisivanja javnog poziva te uvjeti i postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada.

(2) Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) su priznanja strukovne institucije za istaknuti doprinos u područjima arhitekture, urbanizma i konceptualnog promišljanja.

(3) Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se autorima i autorskim timovima, od kojih je barem jedan član Komore, koji su hrvatski državljani.

(4) Cilj dodjele nagrada je podizanje ugleda struke u široj javnosti, promicanje izvrsnosti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva te konceptualnih promišljanja, kao i poticanje članova Komore na afirmiranje i vrednovanje stručnog rada članova Komore.

(5) Izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, a napisani su u jednini i u muškom rodu.

Članak 2.

Poziv za dodjelu nagrada raspisuje se javno sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

(1) Postupak odabira dobitnika nagrada, sukladno odredbama ovoga Pravilnika provodi Ocjenjivački sud za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački sud).

(2) Administrativne poslove za potrebe Ocjenjivačkog suda obavljat će Glavni tajnik Komore.

(3) Tehničke poslove za potrebe Ocjenjivačkog suda obavljat će Tajništvo Komore.

Članak 4.

Ustanovljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore:
  • Medalja za arhitekturu,
  • Medalja za urbanizam i
  • Medalja za konceptualni pothvat.

Članak 5.

(1) Svi članovi Komore mogu davati prijedloge za godišnje nagrade Komore.

(2) Predlagatelji mogu biti i tijela Komore, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe.

(3) Pojedino djelo može se predložiti samo jednom, u samo jednoj od kategorija.

(4) Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje, za proteklu kalendarsku godinu.

(5) U svakoj kategoriji dodjeljuje se jedna nagrada.

(6) Ukoliko niti jedan prijedlog za dodjelu nagrade ne doseže potrebnu kvalitetu, godišnja nagrada iz te kategorije ne mora se dodijeliti.

II. NAČELA OCJENJIVANJA

Članak 6.

Ocjenjivanje se temelji na sljedećim načelima:

1. NAČELO IZVRSNOSTI

Godišnja nagrada dodjeljuje se za djelo čija ideja, zamisao i provedba su najkvalitetnije od prijavljenih, te za djelo za koje se pretpostavlja da će doprinjeti ukupnoj vrijednosti hrvatske kulture, u svakoj od tri kategorije.

2. NAČELO IZVORNOSTI

Godišnje nagrade dodjeljuju se radi unaprjeđivanja i promicanja kvalitete arhitektonske i urbanističke djelatnosti kao i konceptualnog promišljanja članova Komore, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, za izvorni autorski doprinos.

3. NAČELO RAVNOPRAVNOSTI

Komora jamči ravnopravnost prijavljivanja i ocjenjivanja svih prijedloga prema uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

4. NAČELO OBJEKTIVNOSTI

Komora jamči osiguranje objektivnog i nepristranog postupka ocjenjivanje svih zaprimljenih prijedloga.

5. NAČELO TAJNOSTI

Ocjenjivački sud jamči tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

III. KATEGORIJE NAGRADA

Medalja za arhitekturu

Članak 7.

Za dodjelu nagrade za arhitekturu mogu se predložiti dovršena ostvarenja iz područja arhitektonskog stvaralaštva. Nagrada se dodjeljuje za djelo koje krasi inovativnost, originalnost, hrabrost, suvremenost, emotivnost, inženjerijski pristup, kvaliteta izvedbe, te ekonomska, prostorna i vremenska održivost.

Medalja za urbanizam

Članak 8.

Za dodjelu nagrade za urbanizam mogu se predložiti planirana ili dovršena ostvarenja iz područja urbanizma ili prostornog planiranja.

Nagrada se dodjeljuje za djelo koje krasi sveobuhvatnost u rješavanju problema, inovativnost, socijalna osjetljivost, održivost i nadilaženje datosti.

Medalja za konceptualni pothvat

Članak 9.

Za dodjelu nagrade za konceptualni pothvat mogu se predložiti kritički osvrti, znanstveni i stručni radovi, publikacije, izložbe; konceptualna arhitektonska i urbanistička rješenja (bez obzira da li su objavljena ili ne, ili realizirana ili ne) i slično. Nagrada se dodjeljuje za djelo koje krasi konceptualna preciznost, inovativnost, originalnost, hrabrost, eksperimentalnost i avangardnost.

Članak 10.

Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se u obliku diplome i plakete.

IV. OCJENJIVAČKI SUD

Članak 11.

(1) Za svaku kalendarsku godinu Upravni odbor Komore donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Predsjednika i ostalih članova Ocjenjivačkog suda.

(2) Ocjenjivački sud se sastoji od 5 članova.

(3) U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Ocjenjivačkog suda Upravni odbor utvrđuje da svoje ovlasti o odlučivanju o dodjeli nagrada iz Članka 19. stavak (11) Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 140/15) prenosi na Ocjenjivački sud.

Članak 12.

(1) Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog suda imenuju se iz redova istaknutih članova Komore koji su u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigli zapažene rezultate te koji su nagrađivani strukovnim nagradama u zemlji i inozemstvu, odnosno koji su više puta pobjeđivali na javnim urbanističkim i arhitektonskim natječajima ili su na neki drugi način postigli zapažene rezultate u struci.

(2) Iznimno, za Predsjednika i/ili člana Ocjenjivačkog suda može biti imenovana osoba koja nije član Komore, ako je u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigla zapažene rezultate te je nagrađivana strukovnim nagradama u zemlji i inozemstvu, odnosno koja je više puta pobjeđivala na javnim urbanističkim i arhitektonskim natječajima ili je na neki drugi način postigla zapažene rezultate u struci.

Članak 13.

Svaki član Ocjenjivačkog suda dužan je prije pristupa ocjenjivanju potpisati izjavu da će prijedloge za nagrade ocjenjivati samostalno, neovisno, na temelju vlastite stručne procjene i utvrđenih kriterija, te da će čuvati tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

Članak 14.

Za potrebe rada, Komora će članovima Ocjenjivačkog suda snositi putne troškove.

V. PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Članak 15.

(1) Procedura dodjele nagrada pokreće se svake godine objavom Javnog poziva za podnošenje prijedloga, najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Odluku o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada donosi Upravni odbor.

(3) Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Komore i dostavlja se članovima Komore putem elektronske pošte.

(4) Javni poziv sadrži: naziv i kategoriju nagrada, način podnošenja prijedloga, rokove, imena članova Ocjenjivačkog suda, naznaku tko ima pravo podnošenja prijedloga, te naznaku da je isti raspisan u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Razmatrat će se samo pravodobno podneseni prijedlozi, u skladu s Pravilnikom, kompletni, te podneseni prema obrascu za prijavu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Prijedlog za pojedinu nagradu mora sadržavati osnovne podatke kandidata, ime i prezime, adresu, članski broj Komore, te opis i obrazloženje za koju nagradu se član predlaže.

(2) Rok za dostavu prijedloga je minimalno 30 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva, ako Javnim pozivom nije drugačije određeno.

(3) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Ocjenjivačkog suda te njihovi suradnici i/ili zaposlenici iz istog trgovačkog društva, tijela uprave ili Ureda ovlaštenog arhitekta ili Ureda ovlaštenog arhitekta urbanista kao ni njihovi srodnici u prvom i drugom koljenu te članovi bračne ili izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva, budući se to smatra sukobom interesa.

(4) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Komore koji su pravomoćno stegovno osuđeni.

(5) Troškove prijave i dostave prijedloga za nagrade snose prijavitelji.

(6) Dokumentacija prijave prijedloga za nagrade ne vraća se predlagateljima, nego postaje trajno vlasništvo HKA i može se koristiti za potrebe HKA.

VI. OCJENJIVANJE

Članak 17.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava, članovi Ocjenjivačkog suda dobit će prijedloge za dodjelu nagrada na razmatranje i ocjenjivanje. Razmatranje i ocjenjivanje prijedloga za dodjelu nagrade odvija se na zajedničkim sjednicama Ocjenjivačkog suda.

(2) Sjednice Ocjenjivačkog suda priprema, saziva i vodi Predsjednik Ocjenjivačkog suda.

(3) O sjednicama Ocjenjivačkog suda vodi se Zapisnik kojeg vodi glavni tajnik Komore, a potpisuju svi članovi Ocjenjivačkog suda.

Članak 18.

(1) Ocjenjivanje se provodi u tajnosti. Podaci o ocjenjivanju su povjerljivi.

(2) Ocjenjivanje se provodi u najmanje dva kruga, od kojih drugi krug može biti i završni.

(3) U prvom krugu ocjenjivanje se provodi tako da se iz pristiglih prijava, prema dostavljenim materijalima izdvoje tri prijave za svaku kategoriju.

(4) Nakon provedenog prvog kruga ocjenjivanja članovi Ocjenjivačkog suda upoznaju se sa radovima koji su prošli u drugi krug ocjenjivanja na stvarnim lokacijama, ukoliko su na području RH.

(5) U drugom krugu ocjenjivanja se u svakoj od kategorija, od tri izdvojene prijave odabire najbolja. Najboljoj prijavi dodjeljuje se nagrada.

(7) Ocjenjivački sud mora završiti postupak ocjenjivanja najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od roka za dostavu prijedloga, ako Javnim pozivom nije drugačije određeno.

Članak 19.

Dobitnici nagrada javno se objavljuju i proglašavaju na svečanosti dodjele nagrada.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor.

Članak 21.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

Klasa: 011-01/17-01/01
Ur.broj: 505-11-17-1
U Zagrebu, 23. veljače 2017. godine

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl. ing. arh.