• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Snimite Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata u pdf formatu

Na temelju članka 38. stavka 2., članka 54. Stavka 6. i članka 92. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 07. redovnoj sjednici, održanoj 16. prosinca 2011. godine, donosi          

Pravilnik o arbitraži i arbitražnom postupku ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o arbitraži  i arbitražnom postupku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže uređuje arbitražni postupak, nadležnost, sjedište i sastav Arbitražnog suda, Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.
Ovlašteni arhitekti, članovi Komore, mogu rješavanje međusobnog spora koji nastane u obavljanju njihove djelatnosti sporazumno povjeriti Arbitražnom sudu Komore u skladu s odgovarajućim propisima koji reguliraju arbitražu.

Arbitražni sud Komore može rješavati također sporove trgovačkih društava u kojima su zaposlenici ovlašteni arhitekti, odnosno svih drugih trgovačkih društava.

Arbitražni sud Komore može rješavati također i sporove ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera, članova drugih Komora, koji nastanu u obavljanju njihovih djelatnosti.

II. UGOVOR O ARBITRAŽI

Članak 3.
Ugovor o arbitraži

Ugovor o arbitraži jest ugovor kojim stranke u arbitražnom postupku podvrgavaju arbitraži sve ili određene sporove koji su među njima nastali, iz njihove djelatnosti i određenog ugovornog ili izvanugovornog pravnog odnosa. Ugovor o arbitraži valjan je ako je sklopljen u pisanom obliku.

III. NADLEŽNOST I SJEDIŠTE ARBITRAŽNOG SUDA KOMORE

Članak 4.
Arbitražni sud Komore može odlučiti samo o pitanju koje su pred njega iznijele stranke u arbitražnom postupku.

Pravorijek Arbitražnog suda Komore kojim se odlučuje o predmetu spora ima prema strankama snagu pravomoćne sudske presude, te se može pobijati u skladu s odredbama Zakona o arbitraži Republike Hrvatske.

Članak 5.
Sjedište Arbitražnog suda nalazi se u sjedištu Komore u Zagrebu.

IV. SASTAV ARBITRAŽNOG SUDA KOMORE

Članak 6.
Arbitražni sud Komore odlučuje u vijeću sastavljenom od tri člana. Svaka stranka u arbitražnom postupku imenovati će jednog arbitra s Liste arbitara Komore, a dva tako imenovana arbitra imenovati će trećeg, također s Liste arbitara Komore, koji će biti  predsjednik Arbitražnog suda Komore.

Listu arbitara iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Skupština Komore, s mandatom od ........godina (ili trajno).

Ako jedna stranka ne imenuje arbitra i o tome ne obavijesti drugu stranku u roku od 30 dana nakon što primi obavijest o imenovanju arbitra i poziv da imenuje arbitra, ili ako se dva arbitra ne sporazume u pogledu trećega u roku od 30 dana od imenovanja posljednjega od njih dvojice, imenovanje će na zahtjev stranke obaviti predsjednik Komore.

Članak 7.
Upravni odbor Komore imenuje tajnika Arbitražnog suda Komore (u daljnjem tekstu: tajnik Arbitraže).

Tajnik Arbitraže poduzima radnje radi konstituiranja vijeća Arbitražnog suda Komore i pripreme rasprava predmetnog arbitražnog postupka, stavlja klauzulu pravomoćnosti na pravorijek Arbitražnog suda Komore i obavlja druge poslove potrebne za funkcioniranje arbitražnog suda i svakog pojedinog vijeća u svakom pojedinom predmetu.

V. ARBITRAŽNI POSTUPAK

Članak 8.
Arbitražni postupak provodi se po odredbama ovoga Pravilnika, a ako u ovom Pravilniku nema posebnih odredbi, postupak će utvrditi članovi vijeća primjenjujući na odgovarajući način odredbe Zakona o arbitraži i Zakona o parničnom postupku Republike Hrvatske.

VI. POKRETANJE ARBITRAŽNOG POSTUPKA

Članak 9.
Arbitražni postupak pokreće se podnošenjem sporazumnog ili pojedinačnog zahtjeva za provođenje postupka pred Arbitražnim sudom Komore.

U zahtjevu se navode sljedeći podaci:
- imena stranaka u arbitražnom postupku,
- međusobni spor,
- imenovanje arbitra odnosno arbitara.

Ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nisu podnijele stranke u arbitražnom postupku sporazumno, odnosno, ako jedna od strana nije priložila ugovor o arbitraži, tajnik Arbitraže, u roku od 8 dana od dana zaprimanja pojedinačnog zahtjeva, obavijestit će drugu stranku u arbitražnom postupku o pristiglom zahtjevu, te o mogućnosti rješavanja spora putem arbitraže u Komori,.

Ako se druga strana u roku od 8 dana od primitka zahtjeva suglasi s provođenjem arbitraže u Komori, smatrat će se da je podnesen sporazumni zahtjev o provođenju arbitraže.

Članak 10.
Najkasnije u roku od 8 dana od primitka sporazumnog zahtjeva, stranke u arbitražnom postupku podnose tajniku Arbitraže Arbitražni ugovor te imenuju članove vijeća Arbitražnog suda Komore u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

VII. USMENA RASPRAVA

Članak 11.
Za vrijeme održavanja rasprave, članovi arbitražnog vijeća će postavljanjem pitanja poticati stranke u arbitražnom postupku da iznesu sve odlučne činjenice, dopune i preinače svoje zahtjeve, stavove i prijedloge za izvođenjem dokaza, kao i da spor riješe mirnim putem.

VIII. PRAVORIJEK

Članak 12.
Donošenjem pravorijeka okončava se postupak o pitanjima o kojima je njime odlučeno.

Arbitri donose pravorijek većinom glasova uvažavajući pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske odnosno mjerodavno pravo. Ako se ne postigne potrebna većina glasova, ponovo će se raspravljati o razlozima za svako mišljenje, pa ako se ni nakon toga ne postigne većina glasova, pravorijek će donijeti predsjednik vijeća Arbitražnog suda Komore.

IX. OKONČANJE POSTUPKA

Članak 13.
Donošenjem pravorijeka okončava se postupak pred Arbitražnim sudom Komore, osim ako stranke spora sporazumno odluče o okončanju postupka sklapanjem nagodbe. Sadržaj nagodbe ne smije biti protivan javnom poretku Republike Hrvatske.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Arbitražni će sud Komore na zahtjev stranaka obustaviti postupak, osim ako stranke zatraže da se na temelju nagodbe donese pravorijek.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:               960-05/11-01/4
Ur. broj:           505-11-2
U Zagrebu,       16. prosinca 2011. god.

_______________________________
Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata