• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Pravilnik o nazoru nad radom članova Hrvatske komore arhitekata donesen na 8. redovnoj sjednici Skupštine 15. prosinca 2017. godine

 

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Na temelju članka 2. stavka 7. Statuta Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine«, broj 131/10 i 81/13), a u vezi članka 41. stavka 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15), Skupština Hrvatske komore arhitekata na 02. redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijela je

PRAVILNIK

O NADZORU NAD RADOM ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način organiziranja i provođenja nadzora nad radom ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih krajobraznih arhitekata, ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova, članova Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: član Komore) koji obavljaju poslove i djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja odnosno stručne poslove i djelatnosti prostornog uređenja u uredima za samostalno obavljanje poslova, zajedničkim uredima, pravnim osobama koje su registrirane za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja odnosno stručne poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: nadzirana osoba).

(2) Obrasci 1 do 6 prilog su ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) obavlja nadzor nad radom članova Komore temeljem javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Nadzor nad radom iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sa svrhom provjere usklađenosti obavljanja poslova i djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i obavljanje arhitektonskih poslova i djelatnosti u gradnji te s pravilima struke, a osobito s općim aktima Komore i propisima donesenim na temelju tih akata (u daljnjem tekstu: stručni poslovi i djelatnosti).

(3) Cilj i svrha nadzora nad radom članova Komore imaju osobito savjetodavno i edukativno obilježje.

(4) U obavljanju stručnog nadzora iz stavka 1. ovog članka Komora surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

II. POVJERENSTVO ZA NADZOR NAD RADOM

Članak 3.

(1) Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za nadzor nad radom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

(3) U radu Povjerenstva sudjeluje kao tajnik Povjerenstva i glavni tajnik Komore.

(4) Listu članova Povjerenstva utvrđuje Upravni odbor Komore. Povjerenstvo među sobom bira predsjednika Povjerenstva.

(5) Članom Povjerenstva može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-        član je Komore i

-        ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u statusuaktivnog člana Komore

(6) Član Povjerenstva u provođenju nadzora nad radom ima ulogu provoditelja nadzora nad radom (u daljnjem tekstu: provoditelj nadzora).

Članak 4.

(1) Povjerenstvo može osim provoditelja nadzora, člana Povjerenstva, odlučiti da se u nadzor nad radom uključe i drugi članovi Komore iz područnog odbora nadzirane osobe, koji će sudjelovati u nadzoru nad radom u funkciji savjetnika-specijalista (u daljnjem tekstu: savjetnik-specijalist).

(2) Ekspertnu listu savjetnika-specijalista Povjerenstva (u daljnjem tekstu: ekspertna lista) utvrđuje Upravni odbor Komore, na prijedlog područnih odbora Komore.

(3) Član Povjerenstva i savjetnik-specijalist ne smiju biti zaposleni u osobi u kojoj se provodi nadzor nad radom.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

-        predlaže listu članova Komore za provođenje nadzora nad radom,

-        izrađuje dokumente nadzora nad radom (godišnji plan nadzora nad radom članovaKomore i godišnje izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Komore),

-        daje tumačenja za postupanje u provođenju nadzora nad radom,

-        vodi evidenciju o provedenim nadzorima nad radom i poduzetim mjerama,

-        predlaže usavršavanje rada i izmjene propisa iz područja nadležnosti Komore igrađenja,

-        koordinira radnje u provođenju nadzora nad radom s nadležnim inspekcijama i drugimnadležnim tijelima i komorama,

-        obavlja i druge poslove u skladu s općim aktima Komore.

Članak 6.

Povjerenstvo je na temelju nalaza provoditelja nadzora o utvrđenom činjeničnom stanju u provođenju nadzora nad radom ovlašteno:

-        tražiti od nadziranih osoba obavijesti i podatke koji se odnose na obavljanje nadzora nad radom,

-        poduzimati mjere za otklanjanje nepravilnosti u radu člana Komore,

-        donijeti propisane akte u postupku nadzora nad radom člana Komore,

-        podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka ako se u nadzoru nad radomčlana Komore utvrdi nepravilnost koja ima obilježje stegovnog djela,

-        izvijestiti nadležnu inspekciju Ministarstva ako se u nadzoru nad radom člana Komore utvrdi povreda propisa iz djelatnosti graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.

(1) Nadzirana osoba dužna je provoditelju nadzora omogućiti provedbu nadzora nad radom zaposlenih članova Komore u nadziranoj osobi i osigurati mu u svom poslovnom prostoru uvjete za neometan rad, te uvid u akte i odgovarajuću dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane osobe.

(2) Nadzirana osoba dužna je na pisani zahtjev Povjerenstva dostaviti bez naplate točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje stručnog nadzora.

(3) Povjerenstvo, provoditelj nadzora i savjetnik u obavljanju poslova stručnog nadzora su obvezni s podacima koji su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti postupati u skladu s posebnim propisima.

III. REDOVITI I IZVANREDNI NADZOR NAD RADOM

Članak 8.

(1) Redoviti nadzori nad radom obavljaju se na osnovi godišnjeg plana nadzora nad radom članova Komore (u daljnjem tekstu: godišnji plan).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvanredni nadzor nad radom provodi se kada to Povjerenstvo ocijeni potrebnim i opravdanim, a osobito u slučajevima postojećeg ili prijetećeg ugrožavanja javnog interesa ili prava trećih osoba, na prijedlog nadležnog ministra, tijela državne uprave te na temelju podnesaka (zahtjevi, prijedlozi, prijave, predstavke, prigovori, obavijesti i drugi podnesci) pisanih i potpisanih po podnositelju.

(3) Uz podnesak iz stavka 2. ovog članka podnositelj prilaže kao dokaz odgovarajuću dokumentaciju.

(4) Podnesci Komori se mogu predati neposredno, poslati poštom i dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu.

IV. DOKUMENTI NADZORA NAD RADOM

Članak 9.

(1) Godišnji plan s kriterijima za njegovu izradu donosi Upravni odbor Komore najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, na prijedlog Povjerenstva.

(2) Godišnji plan objavljuje se na mrežnoj stranici Komore odmah po donošenju.

Članak 10.

(1) Godišnje izvješće o provedenim nadzorima nad radom članova Komore sadržava podatke o provedbi godišnjeg plana nadzora nad radom članova Komore, podatke o poduzetim mjerama radi primjene propisa, podatke o izrečenim stegovnim mjerama te prijedloge za unapređenje stručnog nadzora.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja na usvajanje Upravnom odboru Komore najkasnije do 1. ožujka, za prethodnu godinu.

(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. Komora je dužna dostaviti Ministarstvu.

V. SADRŽAJ NADZORA NAD RADOM

Članak 11.

(1) Nadzor nad radom člana Komore u nadziranoj osobi provodi se u prostornom uređenju i projektiranju na zadacima koji su u tijeku rada i do faze dovršenosti koja je predstavljena naručitelju, a u slučaju stručnog nadzora građenja kada je obavljen najmanje jedan nadzor na gradilištu.

(2) Nadzor nad radom obuhvaća provjeru osobito:

-        podataka iz upitnika iz članka 15. ovoga Pravilnika,

-        poštivanja odredbi Statuta Komore,

-        poštivanja odredbi Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata,

-        poštivanja odredbi Pravilnika o standardu usluga,

-        ostvarivanja Programa stalnog stručnog usavršavanja,

-        obavljanja stručnog rada člana Komore na osnovi uvida i pregleda dokumentacije koja se odnosi na stručne poslove i djelatnosti.

(3) Nadzor nad stručnim radom iz stavka 2. podstavka 6. ovoga Pravilnika odnosi se osobito na:

-        primjenu priznatih metoda i dostignuća arhitekture,

-        primjenu nacionalne regulative (zakoni, tehnički i drugi propisi, norme i pravila struke) u registraciji, djelatnosti i uslugama koje su im povjerene i koje obavljaju na osnovi propisanih javnih ovlasti,

-        usklađenost obavljanja zadaća struke u skladu sa Zakonom,

-        usklađenost obavljanja strukovnih zadataka u skladu sa Statutom Komore,

-        kvalitetu pružanje usluga za koje su kompetentni i stručni,

-        upravljanje kvalitetom usluga i način ostvarivanja pravila struke, uključujući organizaciju rada i primjenu potrebnih resursa.

Članak 12.

(1) Tijekom nadzora provoditelj nadzora može uzimati izjave od odgovornih i drugih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditis osobama iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja provoditelj nadzora sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru nad radom član(-ova) Komore u nadziranoj osobi.

Članak 13.

(1) Ako u nadzoru nad radom člana Komore provoditelj nadzora utvrdi:

-        nedostatke, ima pravo i obvezu u zapisniku o obavljenom nadzoru nad radom dati uputu (upozorenje) za postupanje radi otklanjanja tih nedostataka,

-        nepravilnosti, ima pravo i obvezu u zapisniku o obavljenom nadzoru nad radom navesti odgovarajuće mjere za otklanjanje tih nepravilnosti i rok izvršenja, a o čemu će Povjerenstvo donijeti odluku iz članka 21. ovoga Pravilnika.

(2) U obavljanju stručnih poslova i djelatnosti u smislu ovog Pravilnika:

-        nedostatak je neprecizan sadržaj i postupak u odnosu na opis, podatak, dokaz i sl. koji se temelje na odgovarajućim pravilima struke,

-        nepravilnost je odstupanje od obveznog izrijekom određenog sadržaja, veličine, uvjeta, pokazatelja, standarda, postupka i sl. u propisima i aktima iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

VI. POSTUPAK NADZORA NAD RADOM

Članak 14.

Za svaki nadzor nad radom u skladu s godišnjim planom i u slučajevima iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, predsjednik Povjerenstva izdaje provoditelju nadzora pisani nalog za obavljanje nadzora nad radom.

Članak 15.

(1) Pisani nalog iz članka 14. ovoga Pravilnika za svaki nadzor nad radom sadrži:

-        ime, prezime i stručne kvalifikacije provoditelja nadzora,

-        naziv nadzirane osobe, u kojoj će se obaviti nadzor nad radom, odnosno ime i prezime člana Komore, te broj ovlaštenja,

-        vrsta nadzora nad radom,

-        početak i trajanje provođenja nadzora nad radom,

-        sadržaj nadzora nad radom,

-        druge bitne podatke za provođenje nadzora nad radom.

(2) Uz pisani nalog nadziranoj osobi dostavlja se i upitnik kojeg je odgovorna osoba u nadziranoj osobi dužna popuniti i dostaviti provoditelju nadzora, najkasnije tri (3) dana prije dana početka provođenja nadzora nad radom.

(3) U slučaju izvanrednog nadzora nad radom odgovorna osoba u nadziranoj osobi dužna je ispuniti upitnik u skladu s rokom kojega odredi Povjerenstvo.

(4) Provoditelj nadzora dužan je nadzor obaviti u najkraćem mogućem roku.

Članak 16.

(1) Povjerenstvo nadziranoj osobi najavljuje nadzor nad radom najkasnije osam (8) dana prije dana početka nadzora nad radom, dostavom odgovornoj osobi u nadziranoj osobi,  provoditelju nadzora i savjetniku-specijalistu pisanog naloga iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvanredni nadzor nad radom provoditelj nadzora može se provesti i bez najave, ako to zahtjeva hitnost i specifičnost razloga zbog kojih se takav nadzor provodi.

Članak 17.

(1) Odgovorna osoba u nadziranoj osobi dužna je najkasnije u roku od dva (2) dana po primitku pisanog naloga iz članka 14. ovoga Pravilnika pisano obavijestiti Povjerenstvo o prihvaćanju datuma određenog za početak nadzora nad radom odnosno o objektivnim razlozima za njegovu odgodu.

(2) Povjerenstvo ocjenjuje opravdanost objektivnih razloga za odgodu nadzora nad radom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju ocjene objektivnih razloga za odgodu nadzora nad radom opravdanima, predsjednik Povjerenstva novim pisanim nalogom određuje datum početka i trajanje nadzora nad radom najkasnije u razdoblju ne dužem od tri (3) mjeseca od dana zakazanog prvog dana nadzora nada radom.

(4) Izvanredni nadzor nad radom nadzirana osoba ne može odgoditi.

Članak 18.

U nadzoru nad radom obvezno sudjeluju:

-        član Komore nad čijim se radom obavlja nadzor,

-        odgovorna osoba u nadziranoj osobi ili osoba koju je odgovorna osoba ovlastila za tu svrhu,

-        druge osobe čiju nazočnost odredi Povjerenstvo, odnosno nadzirana osoba utvrdi potrebnom tijekom provođenja nadzora nad radom.

Članak 19.

(1) Po obavljenom nadzoru nad radom provoditelj nadzora sastavlja zapisnik o obavljenom nadzoru nad radom koji sadrži:

-        mjesto, vrijeme i trajanje nadzora nad radom,

-        podatke o članu Komore, odnosno nadziranoj osobi u kojoj se obavlja nadzor nad radom,

-        podatke o odgovornoj osobi u nadziranoj osobi u kojoj se obavlja nadzor nad radom,

-        podatke o provoditelju nadzora i savjetniku-specijalistu (ime, prezime, titula),

-        pravnu osnovu za obavijanje nadzora nad radom,

-        podatke o zaposlenima i zadacima u radu,

-        sadržaj nadzora nad radom,

-        nalaz o radu i obavljanju stručnih poslova i djelatnostičlana Komore u nadziranoj osobi utvrđen u nadzoru nad radom s uputama (upozorenjima) za otklanjanje utvrđenih nedostataka, i/ili

-        mjere za otklanjanje nepravilnosti s rokom njihova izvršenja, te potrebom podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka,

-        zaključak o nadzoru nad radom,

-        primjedbe na zapisnik nazočnih osoba iz članka 18. ovoga Pravilnika, koje su sastavni dio zapisnika.

(2) Zapisnik potpisuju provoditelj nadzora i nazočne osobe iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) U slučaju utvrđenja stručne i druge nepravilnosti u radu člana Komore u nadziranoj osobi, čije otklanjanje zahtijeva hitnost, provoditelj nadzora će usmeno odrediti članu Komore izvršenje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđene nepravilnosti.

(2) Usmeni nalog iz stavka 1. ovoga članka mora se unijeti u zapisnik o obavljenom nadzoru nad radom.

Članak 21.

(1) Ako u nadzoru nad radom provoditelj nadzora utvrdi nepravilnost u radu člana Komore u odnosu na propise i akte iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, izrađuje odluku o otklanjanju nepravilnosti na temelju nalaza u zapisniku o obavljenom nadzoru nad radom najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana završetka nadzora nad radom.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka se sastoji od uvoda, izreke, obrazloženja, upute o pravnom lijeku, potpisa predsjednika Povjerenstva i otiska službenog pečata Komore.

(3) Uvod sadržava naziv Povjerenstva koje donosi odluku, propis o nadležnosti, ime i prezime člana Komore i naziv nadzirane osobe i osoba ovlaštenih za zastupanje, kratku oznaku predmeta postupka te dan sjednice Povjerenstva na kojoj je o predmetu odlučeno.

(4) Izreka sadržava kratku i određenu odluku s obzirom na nalaz u nadzoru nad radom člana Komore, odnosno u više točaka određene mjere, rok za njihovo izvršenje, te upozorenje da podnošenje prigovora ne odgađa izvršenje odluke i da će po obavljenom kontrolnom nadzoru nad radom biti podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, ako član Komore ne postupi prema određenim mjerama i u određenom roku.

(5) U obrazloženju se kratko navode podaci o pokretanju postupka nadzora nad radom člana Komore, utvrđeno činjenično stanje, razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza, razloge zbog kojih nije usvojen koji od prigovora na zapisnik, te propisi na temelju kojih je odlučeno u postupku nadzora nad radom.

(6) Uputom o pravnom lijeku član Komore obavještava se o pravu na prigovor protiv odluke, te o tijelu, roku i načinu na koji se prigovor podnosi.

(7) Povjerenstvo donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka većinom glasova svojih članova.

(8) Povjerenstvo dostavlja odluku svim osobama iz članka 18. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njezina donošenja.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka Povjerenstvo je dužno donijeti i dostaviti odluku u slučaju iz članka 20. ovoga Pravilnika u roku od osam (8) dana od dana upisa određene mjere u zapisnik.

(10) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na izvanredni nadzor nad radom.

Članak 22.

(1) Protiv odluke iz članka 21. ovoga Pravilnika član Komore ima pravo prigovora Upravnom odboru Komore u roku od petnaest (15) dana od dana primitka odluke.

(2) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke.

(3) Upravni odbor mora uz prethodno pribavljeno mišljenje Povjerenstva, donijeti odluku o prigovoru u roku od trideset (30) dana od dana njegova zaprimanja.

(4) Odluka o prigovoru iz stavka 2. ovoga članka je konačna.

Članak 23.

(1) Provoditelj nadzora obavlja kontrolni nadzor nad radom u nadziranoj osobi radi provjere izvršenja odlučene mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u provedbi propisa i akata Komore najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isteka roka koji je određen odlukom iz članka 21. ovog Pravilnika.

(2) Ako u kontrolnom nadzoru nad radom utvrdi da nepravilnost nije otklonjena obvezan je Povjerenstvu odmah dostaviti zapisnik o obavljenom kontrolnom nadzoru nad radom u svrhu podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

(3) Povjerenstvo će svu dokumentaciju o nadzoru nad radom u nadziranoj osobi u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti tijelima Komore nadležnim za provođenje stegovnogpostupka najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana završetka kontrolnog nadzoranad radom.

Članak 24.

Ako u nadzoru nad radom provoditelj nadzora utvrdi da je u nadziranoj osobi član Komore počinio u obavljanju poslova nepravilnost koja se prema Statutu Komore smatra težom povredom dužnosti i ugleda sa znatnim posljedicama, Povjerenstvo je dužno zapisnik o obavljenom nadzoru nad radom dostaviti tijelima Komore nadležnim za provođenje stegovnog postupka najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njihova prihvaćanja.

Članak 25.

(1) Ako prilikom obavljanja nadzora nad radom provoditelj nadzora utvrdi nedostatke i nepravilnosti u odnosu na propise iz nadležnosti drugih tijela Komore ili iz nadležnosti tijela državne uprave ili drugih komora, Povjerenstvo je dužno o tome pisano obavijestiti Upravni odbor u roku od osam (8) dana od dana završetka nadzora nad radom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako provoditelj nadzora utvrdi povredu propisa iz djelatnosti graditeljstva i prostornog uređenja, Povjerenstvo je dužno o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana saznanja, izvijestiti nadležnu inspekciju Ministarstva.

Članak 26.

Povjerenstvo će podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka nadležnom tijelu Komore protiv člana Komore u svojstvu odgovorne osobe u nadziranoj osobi za težu povredu dužnosti i ugleda:

-        ako ometa i onemogućava provođenje nadzora nad radom (članak 7. st. 1. i st. 2.),

-        ako zloporabi mogućnost odgode nadzora nad radom (članak 17. stavak 1.),

-        ako aktivno ili pasivno odbije sudjelovati u provođenju nadzora nad radom (članak 18.).

VII. ODGOVORNOST PROVODITELJA NADZORA

Članak 27.

Provoditelj nadzora odgovoran je:

-        ako prekorači ovlasti utvrđene ovim Pravilnikom,

-        ako u zapisniku o obavljenom nadzoru nad radom člana Komore propusti dati uputu(upozorenje) za otklanjanje utvrđenog nedostatka, odnosno propusti utvrditinepravilnosti i/ili predložiti mjere s rokom za njihovo otklanjanje (članak 13. i članak 19.),

-        ako u zapisniku o obavljenom nadzoru nad radom člana Komore propusti utvrditipotrebu za podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka zbog utvrđenenepravilnosti koja se smatra težom povredom dužnosti i ugleda člana Komore saznatnim posljedicama (članak 19.).

(2) Nadzorni odbor Komore provodit će ocjenu odgovornosti provoditelja nadzora za propuste u provođenju nadzora nad radom.

(3) Nadzorni odbor Komore će u slučaju da utvrdi odgovornost provoditelja nadzora predložiti Upravnom odboru Komore njegovo brisanje s liste članova Povjerenstva.

VIII. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE NADZORA NAD RADOM

Članak 28.

(1) Sredstva za obavljanje nadzora nad radom osiguravaju se u proračunu Komore.

(2) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za obavljanje nadzora nad radom.

(3) Visinu naknade za obavljanje poslova nadzora predsjedniku, članovima Povjerenstva i osobama iz članka 4. stavka 1. utvrđuje Upravni odbor Komore.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na službenim mrežnim stranicama Komore.

 

 

Klasa:              011-01/15-01/05

Urbroj:             505-01-15-1

U Zagrebu,     18. prosinca 2015. godine

 

 

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata