• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Snimite Pravilnik o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata


 

Na temelju članka 38. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, donosi   

Pravilnik o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

I. Opća odredba

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se veličina i  oblik pečata i iskaznice, izdavanje, uporaba i vraćanje pečata i iskaznice ovlaštenih arhitekata, članova Hrvatske komore arhitekata  (u daljnjem tekstu: Komora).

Odluku o veličini o obliku, te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju pečata i iskaznice donosi Upravni odbor Komore.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

PEČAT OVLAŠTENOG ARHITEKTA

II. Oblik i sadržaj pečata

Članak 2.
Pečat ovlaštenog arhitekta je pravokutnog oblika, dimenzija 47x18mm.

Oblik i sadržaj izdanog pečata mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 1. u prilogu ovog Pravilnika.

Pečat mora sadržavati oznaku «ovlašteni/a arhitekta/ica», ime i prezime, postignut akademski stupanj, naziv i sjedište tvrtke – ureda zaposlenja i upisni broj člana Komore. Ako ovlašteni arhitekta radi u samostalnom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi pečat mora sadržavati oznaku o kojem se organizacijskom obliku obavljanja poslova radi. Pečat sadržava  znak Komore.

III. Pravo na pečat, izdavanje, zamjena i prestanak valjanosti pečata

Članak 3.
Na temelju upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata, Upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, Upisnik zajedničkih ureda, Upisnik projektantskih društava, Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova prostornog uređenja, Upisnik zajedničkih ureda za obavljanje poslova prostornog uređenja ovlaštenom arhitektu izdaje se odgovarajuće rješenje, pečat i iskaznica.

Pečat  i iskaznica su trajno vlasništvo Komore.

Članak 4.
Pečat ovlaštenom arhitektu izdaje Tajništvo Komore.

Pečat se izdaje na temelju rješenja o upisu u odgovarajući imenik odnosno upisnik Komore.

Komora o svom trošku naručuje izradu pečata kod ovlaštenog izrađivača.

Ovlašteni arhitekt može imati samo jedan pečat koji mu izdaje Komora u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 5.
Pečat se zamjenjuje:

  1. kada ga ovlašteni arhitekt izgubi;
  2. kada se tijekom uporabe istrošio toliko da više nije uporabljiv;
  3. ako ovlašteni arhitekt promijeni osobno ime ili prezime;
  4. ako ovlašteni arhitekt promijeni tvrtku zaposlenja;
  5. ako su se promijenili drugi važni podaci iz obveznog sadržaja pečata.

Ovlašteni arhitekta dužan je prilikom zamjene pečata iz razloga navedenih u stavku 1., podstavcima 2.-5. ovoga članka, stari pečat vratiti Komori.

Ovlašteni arhitekt koji ostane bez  pečata u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili na bilo koji drugi način ostane bez pečata, dužan je o tome odmah obavijestiti Komoru.

Pečat ovlaštenog arhitekta koji je izgubljen oglasit će se nestalim i nevažećim u “Narodnim novinama”.

Ovlašteni arhitekt snosit će trošak izrade novog pečata i oglašavanje iz stavka 4. ovoga članka.

U slučaju kada je pečat oglašen nevažećim, novi pečat mora sadržavati i  inačicu da se radi o izdavanju novog pečata.

Članak 6.
Pečat ovlaštenog arhitekta prestaje vrijediti danom prestanka članstva u Komori, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg imenika ili upisnika Komore.

U skladu sa stavkom 1. ovoga članka ovlašteni arhitekt dužan je vratiti pečat u roku osam  dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori.

Ako ovlašteni arhitekt ne vrati pečat u roku navedenome u stavku 2. ovoga članka, Komora će ga o svom trošku proglasiti nevažećim u «Narodnim novinama», na internetskoj stranici Komore te će o tome obavijestiti Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (u daljnjem  tekstu: Ministarstvo).

Pečati koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom, nevažeći su.

Članak 7.
Ovlašteni arhitekta dužan je privremeno pohraniti pečat u Komori u slučajevima mirovanja članstva, izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok ili privremenog prekida obavljanja djelatnosti.

Po prestanku razloga iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenom arhitektu  pečat se vraća.

IV. Odgovornost, uporaba i evidencija pečata

Članak 8.
Ovlašteni arhitekta preuzimanjem pečata odgovara za njegovo čuvanje i pravilnu uporabu, tj. uporabu u skladu s posebnim zakonskim propisima.

U slučaju gubitka, zlouporabe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi s uporabom pečata, ovlašteni arhitekt dužan je odmah obavijestiti Komoru.

Članak 9.
Ovlašteni arhitekta može staviti svoj pečat samo na one projekte i druge dokumente koje je sam izradio, odnosno koji su izrađeni pod njegovim vodstvom, u okviru radnji prostornog uređenja, projektiranja, poslova stručnog i projektantskog nadzora, poslova tehničkog savjetovanja, kontrole projekata i poslova upravljanja projektom.

Uporaba pečata projektanta i glavnog projektanta upotrebljava se na način i u skladu s posebnim propisima kojima je uređen postupak izrade projekata.

Uporaba pečata nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera jest na način i u skladu s posebnim propisima kojima je uređen postupak stručnog nadzora građenja.    

Članak 10.
O izdanim, zamjenjenim ili izgubljenim pečatima evidenciju vodi Tajništvo Komore.

Evidencija se vodi na evidencijskim listovima koji su sastavni dio zbirke isprava za pojedinog člana Komore, a prema Obrascu 2. u prilogu ovog Pravilnika.

ISKAZNICA OVLAŠTENOG ARHITEKTE

Članak 11.
Iskaznicom ovlašteni arhitekt dokazuje da je član Komore i da je ovlašten za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

Iskaznicu izdaje Komora svakom ovlaštenom arhitektu koji je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Komore.

Iskaznica se izdaje i vježbeniku kandidatu za upis u Komoru koji je upisan u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru. Iskaznica vježbenika kandidata za upis u Komoru sadrži znak komore, ime i prezime vježbenika, akademski stupanj te broj upisa u imenik vježbenika.

Komora na osnovi sporazuma o suradnji s određenom bankarskom institucijom, članovima Komore može izdati iskaznicu odnosno identifikacijsku karticu.  

Članak 12.
Iskaznica ovlaštenog arhitekta pravokutnog je oblika, dimenzije 86x54mm, zaobljenih rubova, bijela, plastificirana.

Oblik i sadržaj izdane iskaznice mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 3. u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 13.
O izdanim iskaznicama evidenciju vodi Tajništvo Komore.

Članak 14.
Ovlašteni arhitekta i vježbenik kandidat za upis u Komoru koji izgube iskaznicu dužni su o tome odmah izvijestiti Komoru.

Nova iskaznica izdat će im se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena u Narodnim novinama nevažećom.

U skladu sa stavkom 2. ovoga članka troškove oglašavanja u Narodnim novinama i izdavanje nove iskaznice snosi ovlašteni arhitekt i vježbenik kandidat za upis u Komoru.

Članak 15.
Ovlašteni arhitekta koji je stekao uvjete za mirovanje ili prestanak članstva u Komori dužan je iskaznicu vratiti u Tajništvo Komore.

Počasni članovi Komore nakon prestanka redovitog članstva u Komori mogu zadržati iskaznicu ovlaštenog arhitekte, ali je ne smiju koristiti za dokazivanje članstva u Komori i ostvarivanje bilo kojeg prava koje pripada samo aktivnim članovima Komore.

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

Klasa:    960-05/12-01/04   
Ur. broj: 505-12-2
U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.

_______________________________
Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata


Snimite Obrazac 1
Snimite Obrazac 2
Snimite Obrazac 3