Na temelju članka 91. stavka (1) Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 49/11, 25/13),
Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), na 12. izvanrednoj sjednici
Skupštine održanoj 20. ožujka 2015. god., donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

U Statut Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine, br. 131/10, 81/13) unose se sljedeće
izmjene i dopune:

Članak 1.
U članku 2. stavak (2) točka 3. briše se.
U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 3. koja glasi:
„3. provodi stalno stručno usavršavanje svojih članova i kandidata za članove Komore, te s tim u vezi
uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne, znanstvene i poslovne suradnje sa znanstvenim
ustanovama, fakultetima, državnim i upravnim tijelima, te odgovarajućim pravnim i fizičkim
osobama.“
U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 4. koja glasi:
„4. surađuje s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i
drugim državnim tijelima, te daje odgovarajuća izvješća i podatke.“
U članku 2. stavak (2) dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. postaju točka 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 14. koja glasi:
„14. osniva udruge, trgovačka društva, provodi osnivanje, udruživanje ili spajanje u svrhu osiguranja
kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja stručnih poslova ovlaštenih arhitekata te postizanja
drugih ciljeva u interesu struke, a sve u skladu s posebnim propisima,“
U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 15. koja glasi:
„15. u cilju obavljanja stručnih poslova može osnivati urede i centre,“
U članku 2. stavak (2) dodaje se nova točka 16. koja glasi:
„16. obavlja administrativne, stručne i pravne poslove za organizacijske oblike iz t.13, u kojima je
Komora osnivač,“
U članku 2. stavak (2) dosadašnje točke 13., 14. i 15. postaju točke 17., 18. i 19.

Članak 2.
U članku 8a. umjesto riječi „Komora“ upisuju se riječi : „Imenik ovlaštenih arhitekata“.

Članak 3.
U članku 10.stavak (4) mijenja se i glas:
„Članovi imaju policu osiguranja za vrijeme trajanja prava iz članka 7. stavka (1) i stavka (2) ovog
Statuta“

Članak 4.
U članku 35. stavak (5) mijenja se i glasi:
„(5) Predsjednik se bira na vrijeme od četiri godine, i može biti ponovo biran u još jednom mandatu
na tu funkciju.“
U članku 35. iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:
„(6) Članovi ostalih tijela Komore biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.“

Članak 5.
U članku 39. stavak (5) umjesto riječi „mogu“ dodaje se riječ „može“, te umjesto riječi „dva
člana“ dodaju se riječi „jedan član“

Članak 6.
U članku 46. stavku (1) brišu se točke 1. i 2.

Članak 7.
U članku 52. stavak (3) iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:
„– provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija“

Članak 8.
U članku 70. stavak (1) mijenja se i glasi:
„(1) U skladu s odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike ovlašteni arhitekti
odgovaraju za lakše i teže povrede dužnosti i ugleda arhitekata pred Stegovnim tijelima Komore.“

Članak 9.
U članku 71. stavak (1) briše se.
U članku 71. stavak (2) iza riječi „Stegovni sud“, dodaje se riječ „Komore“.
U članku 71. stavak (2) postaje stavak (1).

Članak 10.
U članku 73. točka 11. mijenja se i glasi:
„11. ako sudjeluje na natječaju protivno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“
U članku 73. točka 17. mijenja se i glasi:
„17. ako ne ispunjava svoje obveze u smislu organiziranja i pripreme vježbeničkog staža vježbeniku,
kandidatu za upis u Imenik ili ako istome izda potvrdu o stručnom radu pod nadzorom, a stvarno nije
nadzirao njegov rad“
U članku 73. točka 23. mijenja se i glasi:
„23. ako za vrijeme mirovanja članstva u Komori ili za vrijeme trajanja stegovne mjere obavlja
arhitektonske poslove na bilo koji način.“

Članak 11.
U članku 76. stavak (1) brišu se riječi „i vježbeniku“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«, uz suglasnost
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 011-01/15-01/37, Urbroj: 531-01-12-2 od 25. veljače 2015. godine.
Klasa: 960-03/15-01/01
Ur.broj: 505-15-2
U Zagrebu, 20. ožujka 2015. godine

Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata