Odluka o visini administrativne naknade

Na temelju članka 12. Stavak (2) Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15), Skupština Hrvatske komore arhitekata na prijedlog Upravnog odbora, na svojoj 2. sjednici, održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U

o administrativnim naknadama HKA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za administrativne troškove nastale u postupku upisa, vođenja i održavanja imenika, upisnika i evidencija Hrvatske komore arhitekata, za administrativne troškove i troškove nastale u izradi izdavanja prijedloga, mišljenja, preporuka ili ocjene kvalitete obavljenog posla u skladu s Kodeksom strukovne etike, za davanje stručnog mišljenja, odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, za potrebu sudskog ili arbitražnog postupka, kao i za davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu uslugate visina naknade za izdavanje registarskog broja natječaju, izdavanje rješenja o upis u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj za pravne osobe i fizičke osobe odnosno urede ovlaštenih arhitekata.

Članak 2.

Visina naknade za administrativne troškove iz članka 1. ove Odluke određuje se prema sljedećoj tarifi naknada

RB

 

OPIS NAKNADE

 

PO JEDNOM PRIMJERKU

 

 

IZNOS NAKNADE

(kn)

 

1.

 

Izdavanje ovjerenog prijepisa ili ovjerene preslike rješenja o upisu u Imenik ili upisnike HKA

 

50,00

2.

Zahtjev za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

250,00

3.

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda

500,00

4.

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja projekata

3.000,00

5.

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara arhitektonske struke

1.000,00

6.

Izdavanje potvrde o podacima iz Imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava HKA

 

35,00

 

7.

 

Zamjena pečata, po zahtjevu člana HKA

200,00

 

 

8.

 

 

Izdavanje uvjerenja da pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ima zaposlene ovlaštene arhitekte

 

1000,00

9.

 

Izdavanje prijedloga, mišljenja, preporuke ili ocjene kvalitete obavljenog posla, po zahtjevu naručitelja, u skladu s Kodeksom strukovne etike

 

750,00

 

 

10.

 

 

 

Davanje stručnog mišljenja odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, ako se radi o zaštiti javnog interesa, za potrebu sudskog postupka ili arbitražnog postupanja

 

1.250,00

 

11.

 

 

Davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu usluga

 

750,00

 

12.

 

Zahtjev za zatvaranje Ureda

 

50,00

13.

 

Izdavanje potvrde o sukladnosti obrazovanja arhitekta s Direktivom 2005/36

 

200,00

14.

 

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za treće zemlje

 

6.000,00

15.

 

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije izvan dosega Direktive 2005/36 za državljane EU država

 

3000,00

16.

 

Izdavanje rješenja (odobrenja), stranoj ovlaštenoj osobi za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe sukladno članku 67. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

 

6.000,00

17.

 

Potvrda za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

350,00

18.

 

Produženje potvrde za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

350,00

 

19.

 

 

Za provedbu Programa stručnog usavršavanja drugih provoditelja (strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe)

 

1.000,00/sat

 

20.

 

 

Potvrda o pohađanju aktivnosti stručnog usavršavanja

 

100,00

21.

 

Izvadak iz Evidencije obveznika stalnog stručnog usavršavanja

 

50,00

 

22.

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za pravnu osobu

 

1.000,00

 

23.

 

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekata

 

1.000,00

24.

 

Zahtjev za dodjelu registarskog broja natječaja

 

1% neto nagradnog fonda

25.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka

2.000,00

Članak 3.

Za stručne poslove koji se izrađuju u skladu s Tarifnim brojevima 9., 10. i 11. ove Odluke, naknada se plaća prema dostavljenim pojedinačnim predračunima, koji su izrađeni u skladu s Pravilnikom o standardu usluga, uz prethodno plaćanje administrativnih troškova, kojima se podmiruju materijalni troškovi njihove izrade.

Obveznik plaćanja naknade iz članka 2. ove Odluke je član Hrvatske komore arhitekata na čiji se pisani zahtjev izdaju prijepisi, kopije, izvadci i potvrde o činjenicama iz javnih knjiga Hrvatske komore arhitekata, te izrađuju stručne ekspertize i mišljenja o pojedinim stručnim i drugim pitanjima.

Naknada se plaća nalogom za uplatu, kod podnošenja zahtjeva.

Javne isprave se po zahtjevu izdaju nakon uvida u dokument o izvršenoj uplati (uplatnica), najkasnije u roku od 8 dana, od dana dostavljenog urednog zahtjeva i potvrde o izvršenoj uplati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 505-01-15-1

Zagreb, 18. prosinac 2015. godine

Željka Jurković, dipl.ing.arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata