Pravilnik o obavljanju vježbeničkog staža


 

 

 

Na temelju Članka 91. stavka 1. i Članka 107. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08), Članka 8. stavak 3. i Članka 38. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 64/09), Skupština Hrvatske komore arhitekata, na svojoj 05. redovnoj sjednici, održanoj 15. prosinca 2010. godine, donijela je

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU VJEŽBENIČKOG STAŽA
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se program i način obavljanja vježbeničkog staža koji je propisan Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 2.
Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) na temelju javnih ovlasti iz Zakona i Statuta uspostavlja i vodi Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 3.
Komora prati način provođenja vježbeničkog staža. Komora određuje voditelja stručne prakse koji prati provedbu vježbeničkog staža.

II. UPIS U IMENIK VJEŽBENIKA KANDIDATA ZA UPIS U KOMORU

Članak 4.
Status vježbenika kandidata za upis u Komoru stječe se upisom u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Komore.

Vježbenikom kandidatom za upis u Komoru u stručni smjer ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta-urbanista i ovlaštenog arhitekta unutarnje arhitekture smatra se osoba koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitekture ili koja je završila specijalistički diplomski stručni studij arhitekture kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer arhitekture ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja arhitektonske struke.
Vježbenikom kandidatom za upis u Komoru u stručni smjer ovlašteni krajobrazni arhitekt smatra se osoba koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij krajobrazne arhitekture ili koja je završila specijalistički diplomski stručni studij krajobrazne arhitekture kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer krajobrazne arhitekture ako je tijekom cijelog svojeg studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij krajobrazne arhitekture kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer krajobrazne arhitekture, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla stupanj obrazovanja krajobrazno arhitektonske struke.

Odbor za upis donosi odluku o tome je li stupanj obrazovanja arhitektonske ili krajobrazno arhitektonske struke stečen na drugi način propisan posebnim propisom odgovarajući za stjecanje statusa vježbenika za upis u Komoru.

Članak 5.
Zahtjev za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru u skladu s uvjetima propisanim Statutom podnosi se Odboru za upis na obrascu zahtjeva koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika (OBRAZAC 1) i objavljen je na internetskoj stranici Komore.

Zahtjevu iz stavka 1. ovoga Članka vježbenik kandidat za upis u Komoru obvezno prilaže dokaz:

 1. da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
 2. da je potpuno poslovno sposoban,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova,
 4. da je stekao akademski naziv magistar inženjer arhitekture ili naziv stručni specijalist arhitekture, ili da je stekao akademski naziv magistar inženjer krajobrazne arhitekture ili naziv stručni specijalist krajobrazne arhitekture,
 5. da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv njega ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti,
 6. da je dostojan za obavljanje poslova ovlaštenog arhitekta,
 7. da ima ugovor o radu na puno radno vrijeme i ugovor o vježbeništvu s prijedlogom za imenovanje mentora u istoj tvrtci.

Dokumenti iz stavka 2. ovog Članka predaju se u preslikama, a original ili ovjerena kopija dokumenta samo na traženje službene osobe.

Članak 6.
O podnesenom zahtjevu za upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima propisanim Statutom.

Vježbeniku kojem je odobren upis u Imenik vježbenika kandidata za upis u Komoru izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članak 7.
Nakon završenog komorskog postupka za vježbenika kandidata za upis u Komoru, Odbor za upis izdaje uvjerenje da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija arhitekture ili diplomskog sveučilišnog studija krajobrazne arhitekture uspješno završio propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje dvije godine ili da je po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija arhitekture ili specijalističkog stručnog studija krajobrazne arhitekture uspješno proveo propisani komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u Komoru u trajanju od najmanje četiri godine.

III. PROPISANI KOMORSKI POSTUPAK ZA VJEŽBENIKE KANDIDATE ZA UPIS U KOMORU

Članak 8.
Propisani komorski postupak za vježbenike kandidate za upis u Komoru sastoji se iz:

 1. ostvarivanja programa stručne prakse vježbenika u uredu ili pravnoj osobi pod nadzorom stručno kompetentne osobe – mentora u čijem se uredu ili pravnoj osobi provodi vježbenička praksa,
 2. realizacije programa stručnog usavršavanja u okviru stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata.

Članak 9.
Program stručne prakse vježbenika kandidata za upis u Komoru traje za magistre inženjere arhitekture i magistre inženjere krajobrazne arhitekture najmanje dvije godine, a za stručne specijaliste inženjere arhitekture ili stručne specijaliste krajobrazne arhitekture najmanje četiri godine.

Članak 10.
Cjelokupni program stručne prakse vježbenika kandidata za upis u Komoru može se obaviti u najviše tri ureda ili pravne osobe ovlaštene za projektiranje, stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova, prostorno uređenje ili krajobrazno planiranje.

Vježbenik može imati najviše tri mentora.

Članak 11.
Vježbenik kandidat za upis u Komoru zaključuje radni odnos u punom radnom vremenu s uredom ili pravnom osobom u kojoj provodi stručnu praksu pod nadzorom stručno kompetentne osobe – mentora i u kojoj je barem jedan od mentora zaposlen. Ogledni primjerak Ugovora o vježbeništvu radi stjecanja uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (OBRAZAC 2) i objavljen je na internetskoj stranici Komore.

Svaka promjena radnog odnosa dostavlja se u Komoru voditelju stručne prakse.

Članak 12.
Mentor vježbeniku kandidatu za upis u Komoru u bilo koji stručni smjer tijekom stručne prakse može biti samo ovlašteni arhitekt s najmanje pet godina stručnog staža u statusu ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta-urbanista ili ovlaštenog arhitekta unutarnje arhitekture. Mentor vježbeniku kandidatu za upis u Komoru u stručni smjer ovlašteni krajobrazni arhitekt može biti samo ovlašteni krajobrazni arhitekt s najmanje pet godina stručnog staža u statusu ovlaštenog krajobraznog arhitekta.

Jedan mentor istovremeno može nadzirati rad najviše tri vježbenika.

Članak 13.
Komora i mentori dužni su se brinuti za stručnu praksu vježbenika, za praktičnu poduku vježbenika kao i za usvajanje pravila Kodeksa strukovne etike Komore.

Članak 14.
Vježbenik je dužan za vrijeme stručne prakse raditi na svim poslovima koji mu budu povjereni od strane mentora i pridržavati se u tome dobivenih naputaka. Vježbenik ne može samostalno i za svoj račun obavljati poslove koji su u nadležnosti ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta-urbanista, ovlaštenog arhitekta unutarnje arhitekture ili ovlaštenog krajobraznog arhitekta.

Članak 15.
Program stručnog usavršavanja u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih krajobraznih arhitekata vježbenik ostvaruje skupljanjem bodova u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“ broj 24/08 i 141/09).

Članak 16.
Propisani komorski postupak za vježbenike kandidate za upis u Komoru smatrat će se uspješno obavljenim:

 1. ako je trajao propisano vrijeme,
 2. ako je obavljen pod propisanim nadzorom mentora,
 3. ako je vježbenik priložio Izvještaj o obavljenim stručnim zadacima. Ogledni primjerak Izvještaja o obavljenim stručnim zadacima nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (OBRAZAC 3) i objavljen je na internetskoj stranici Komore,
 4. ako je vježbenik magistar inženjer arhitekture ili magistar inženjer krajobrazne arhitekture skupio barem 40 bodova, a stručni specijalist inženjer arhitekture ili stručni specijalist krajobrazne arhitekture barem 80 bodova u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja,
 5. ako je vježbenik priložio potpisana i obrazložena mišljenja svih mentora da je vježbeničkim postupkom stekao potrebne ompetencije koje ga po opsegu i sadržaju kvalificiraju za ovlaštenog arhitekta u jednom od strukovnih smjerova.
  Završna mišljenja mentora o stečenim stručnim kompetencijama vježbenika nakon obavljenih zadataka podnose se na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika (OBRAZAC 4) i objavljen je na internetskoj stranici Komore,
 6. ako je vježbenik kandidat za upis u Komoru pred Odborom za upis i Odborom za obrazovanje prezentirao minimalno jedan rad na kojem je vježbenik – kandidat za upis u Komoru savladao sva strukovna područja i metodske jedinice potrebne za upis u određeni smjer, za što Odbor za upis i Odbor za obrazovanje izdaju zajedničku potvrdu.

IV. STRUKOVNA PODRUČJA IZ KOJIH SE OBAVLJA STRUČNA VJEŽBENIČKA PRAKSA

Članak 17.
Vježbenik kandidat za upis u Komoru kroz vježbenički staž u okviru kojeg pod nadzorom mentora provodi stručnu praksu prvenstveno radi na stručnim zadacima suradnika u projektiranju, suradnika u nadzoru nad izvođenjem radova, suradnika u urbanističkom i prostornom planiranju te krajobraznom planiranju.

Članak 18.
Vježbenik kandidat za upis u Komoru mora stručnu praksu obaviti u utvrđenim strukovnim područjima.

Članak 19.
Strukovna područja za kandidate za upis u Komoru za stručni smjer ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta-urbanista i ovlaštenog arhitekta unutarnje arhitekture su:

 1. Prostorno i urbanističko planiranje,
 2. Arhitektonsko projektiranje,
 3. Izvedba zgrada i nadzor nad izvedbom zgrada,
 4. Propisi Komore.

Članak 20.
Strukovna područja za kandidate za upis u Komoru za stručni smjer ovlaštenog krajobraznog arhitekta su:

 1. I. Krajobrazno-arhitektonsko projektiranje,
 2. II. Izvedba i nadzor nad izvedbom objekata krajobrazne arhitekture,
 3. IV Urbanističko i prostorno planiranje,
 4. IV. Krajobrazno planiranje,
 5. V. Propisi Komore.

Članak 21.
Popis strukovnih područja i metodskih jedinica koje je vježbenik kandidat za upis u Komoru obavezan proći kroz stručnu praksu pod nadzorom mentora nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Na postupke i radnje koje nisu utvrđene ovim Pravilnikom primjenjivat će se odredbe Pravilnika o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata Komore.

Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 960-05/10-01/18
Ur. broj: 505-10-1

U Zagrebu, 15. prosinca 2010. godine

Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik
Hrvatske komore arhitekata


STRUKOVNA PODRUČJA I METODSKE JEDINICE

STRUKOVNA PODRUČJA ZA KANDIDATE ZA UPIS U KOMORU ZA STRUČNI SMJER OVLAŠTENOG ARHITEKTA, OVLAŠTENOG ARHITEKTA-URBANISTA I OVLAŠTENOG ARHITEKTA UNUTARNJE ARHITEKTURE SU:

I. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

 • analiza važećih prostornih planova u svrhu provedbe i primjene u urbanističko-arhitektonskom rješenju,
 • inventarizacija prostora,
 • analize i ispitivanja, ograničavajući čimbenici,
 • sistematizacija ulaznih podataka,
 • izrada urbanističkih ili urbanističko-arhitektonskih studija i / ili varijantnih rješenja,
 • izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog projekta ili urbanističko-arhitektonski natječaj.

II. ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE

 1. PRIPREMA I ISTRAŽIVANJE:
  • detaljna analiza troškova arhitektonske usluge i sastavljanje ponude / ugovora,
  • sudjelovanje / vođenje sastanaka s investitorom,
  • snimanje i inventarizacija postojećeg stanja,
  • analize, valorizacije, ispitivanja,
  • izrada varijantnih rješenja kao podloga za izradu projektnog zadatka,
  • izrada projektnog zadatka,
  • energetska učinkovitost i održivo građenje,
  • razrješavanje projektnog zadatka,
  • izrada varijantnih idejnih rješenja,
  • prezentacija – plakat / ppt / maketa,
  • sudjelovanje na natječajima.
 2. LOKACIJSKE DOZVOLE I DOZVOLE ZA GRAĐENJE:
  • sudjelovanje / vođenje sastanaka s investitorom,
  • idejni projekt,
  • energetska učinkovitost i održivo građenje,
  • ishođenje lokacijske dozvole i dozvola za građenje,
  • parcelacija građevinskog zemljišta,
  • glavni projekt,
  • fizika zgrade – toplinska i zvučna zaštita,
  • zaštita od požara,
  • zaštita na radu,
  • izrada troškovnika,
  • procjena troškova gradnje,
  • vođenje projekta / koordinacija podprojektanata.

III. IZVEDBA ZGRADA I NADZOR NAD IZVEDBOM ZGRADA

 1. IZVEDBENI PROJEKT:
  • sudjelovanje / vođenje sastanaka s investitorom,
  • izvedbeni nacrti,
  • razrada detalja,
  • vođenje projekta / koordinacija podprojektanata.
 2. PLANIRANJE I ORGANIZACIJA GRAĐENJA:
  • troškovnici i specifikacije,
  • terminski planovi,
  • vođenje projekata,
  • projektantski nadzor,
  • stručni nadzor izvedbe po fazama
   (od pripremnih do završnih obrtničkih i instalacijskih radova),
  • tehničko savjetovanje investitora,
  • tehnički pregled.

IV. PROPISI KOMORE

 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji,
 • Statut Komore,
 • Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata,
 • Pravilnik o obavljanju vježbeničkog staža,
 • Pravilnik o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata,
 • Pravilnik o cijenama usluga.

STRUKOVNA PODRUČJA ZA KANDIDATE ZA UPIS U KOMORU ZA STRUČNI SMJER OVLAŠTENOG KRAJOBRAZNOG ARHITEKTA

I. KRAJOBRAZNO ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE

 1. PRIPREMA I ISTRAŽIVANJE
  • utvrđivanje ciljeva, interesa i programskog okvira zadatka,
  • snimanje i inventarizacija postojećih prirodnih i izgrađenih elemenata,
  • prostorne analize, identifikacija mogućnosti i ograničenja,
  • izrada konceptnih varijantnih rješenja,
  • razrada odabrane varijante idejnog rješenja,
  • prezentacijski materijal: plakat / ppt / maketa / 3D vizualizacije,
  • sudjelovanje na natječajima (krajobrazno-arhitektonski i urbanistički natječaji).
 2. LOKACIJSKA DOZVOLA I DOZVOLE ZA GRAĐENJE
  • idejni krajobrazno-arhitektonski projekt,
  • ishođenje lokacijske dozvole i dozvola za građenje,
  • glavni krajobrazno-arhitektonski projekt,
  • troškovnici,
  • vođenje projekta / koordinacija podprojektanata.

II. IZVEDBA OBJEKATA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

 1. IZVEDBENI PROJEKT
  • izvedbeni nacrti,
  • razrada presjeka i detalja,
  • troškovnici,
  • vođenje projekta / koordinacija podprojektanata.
 2. PLANIRANJE I ORGANIZACIJA GRAĐENJA
  • specifikacije,
  • terminski planovi,
  • projektantski nadzor,
  • stručni nadzor izvedbe po fazama (od pripremnih do završnih parkovnih i instalaterskih radova),
  • tehnički pregled.

III. URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE

 1. URBANISTIČKO PLANIRANJE
  1. analiza važećih prostornih planova u svrhu provedbe i primjene u urbanističko-arhitektonskom rješenju,
  2. snimanje i inventarizacija prostora,
  3. prostorne analize i ispitivanja,
  4. sistematizacija i komparacija ulaznih podataka,
  5. zaštitno-okolišni čimbenici,
  6. područja posebnih ograničenja u korištenju,
  7. izrada studija i / ili varijantnih rješenja,
  8. izrada idejnog urbanističkog projekta ili urbanistički natječaj.
 2. PROSTORNO PLANIRANJE
  • PRIPREMNA ETAPA
  • snimanje i inventarizacija prostora,
  • analize i ispitivanja, sistematizacija ulaznih podataka, ograničavajući čimbenici,
  • izrada studije i / ili varijantnih rješenja.
  • PREDKONCEPCIJSKA ETAPA
  • sistematizacija svih ulaznih podataka,
  • etapa prednacrta plana za prethodnu raspravu,
  • ETAPA IZRADE PLANA
  • izrada grafičkog dijela plana,
  • izrada tekstualnog dijela plana i provedbenih odredbi,
  • javna rasprava i javni uvid.
  • ZAVRŠNA ETAPA UOBLIČAVANJA PLANA U DOKUMENT
  • odgovori na primjedbe,
  • mišljenja nadležnih tijela,
  • finalizacija izrade plana.

IV. KRAJOBRAZNO PLANIRANJE

 1. 1. VREDNOVANJE KRAJOBRAZA (PPŽ, PPPPO, PPUG/O, GUP)
  • samostalno vrednovanje
   – za razvoj (potencijali za korištenje prostora)
   – za zaštitu (potencijalne degradacije radi korištenja prostora).
 2. KRAJOBRAZNI PLAN (PPŽ, PPPPO, PPUG/O, GUP)
  • utvrđivanje uvjeta, problema i trendova,
  • opredjeljivanje za strateške ciljeve,
  • identifikacija komponenti krajobraza,
  • sistematizacija prostornih podataka,
  • krajobrazno-prostorne analize: privlačnost za razvojne i primarne djelatnosti,
  • analize negativnih utjecaja na okoliš,
  • pogodnost prostora za razvojne djelatnosti i korištenje prirodnih resursa,
  • izrada varijanti i analiza konflikata u okvirima krajobraznog plana,
  • izrada krajobraznog plana,
  • javna rasprava i javni uvid.
 3. KRAJOBRAZNI PLAN (UPU, DPU)
  • utvrđivanje problema i / ili mogućnosti,
  • opredjeljivanje za strateške ciljeve,
  • identifikacija komponenti krajobraza,
  • sistematizacija prostornih podataka,
  • krajobrazno-prostorne analize: razvojne i zaštitno-okolišne kao podloga za izradu varijanti UPU-a i / ili DPU-a,
  • ocjena i odabir najpovoljnije varijante.
 4. ZAŠTITNO-OKOLIŠNO PLANIRANJE
  • rezervatno planiranje, tipologija krajobraza,
  • strateška i projektna procjena utjecaja na okoliš.

V. PROPISI KOMORE

 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji,
 • Statut Komore,
 • Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata,
 • Pravilnik o obavljanju vježbeničkog staža,
 • Pravilnik o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata,
 • Pravilnik o cijenama usluga.