Pravilnik HKA o stručnom usavršavanju

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15), te članka 7. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, broj 140/15), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 011-01/16-01/19, Ur.broj: 531-01-16-4, od 30. ožujka 2016. godine, Skupština Hrvatske komore arhitekata, na sjednici održanoj 15. travnja 2016. godine donijela je

PRAVILNIK HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o stručnom usavršavanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uspostavlja se obrazovni standard stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: HKA SU standard) koji obuhvaća program, uvjete, način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja članova Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), i drugih zainteresiranih osoba koje žele upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja struke te stjecanja novih znanja i vještina.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju slobodan izbor odabira sadržaja i oblika stručnog usavršavanja koji njima odgovara.

Članak 2.

(1) Stručno usavršavanje osoba (u daljnjem tekstu: stručno usavršavanje), provodi se u skladu s načelima propisanim posebnim zakonom koji uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Načelo dostupnosti izobrazbe provodi se na način da je pristup pojedinim sadržajima i oblicima stručnog usavršavanja dopušten svakoj osobi pod jednakim uvjetima, neovisno o stupnju edukacije, struci, članstvu u Komori ili strukovnoj organizaciji odnosno upisu na fakultet ili veleučilište.

(3) Načelo stručne osnovanosti izobrazbe uz istodobno prenošenje svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća provodi se na način da:

 • je program stručnog usavršavanja u skladu s ovim Pravilnikom
 • se svim osobama koje su stekle i/ili mogu prenijeti svjetsko i vlastito stručno iskustvo i dostignuće mora omogućiti da ista iskustva prenesu zainteresiranim polaznicima stručnog usavršavanja, pod uvjetom: da je svjetsko ili vlastito stručno iskustvo relevantno u smislu stručne osnovanosti i da je prijenos iskustva pripremljen na način koji zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika.

(4) Načelo slobodnog izbora provodi se na način da:

 • svi sadržaji i opisi izobrazbe prema programima stručnog usavršavanja donesenim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika budu javno dostupni polaznicima stručnog usavršavanja, radi mogućnosti izbora
 • svi polaznici stručnog usavršavanja mogu birati sadržaje i oblike stručnog usavršavanja koje će pohađati, neovisno o modulima i skupovima modula koji čine stručno-obrazovnu cjelinu; ovo pravo ne podrazumijeva ishođenje odgovarajućih potvrda i certifikata predviđenih u slučaju da polaznik ne obuhvati sve sadržaje i oblike stručnog usavršavanja objedinjene u jednom modulu.

(5) Načelo kontinuirane evaluacije pružatelja stručne izobrazbe provodi se na način da:

 • svakog predavača evaluiraju polaznici stručnog usavršavanja evaluacijskim postupkom koji se provodi u skladu s ovim Pravilnikom s ciljem utvrđivanja uspješnosti pružanja stručne izobrazbe polaznicima stručnog usavršavanja
 • svakog predavača evaluira voditelj stručnog usavršavanje na godišnjoj razini, na temelju rezultata evaluacijskog postupka polaznika stručnog usavršavanja.
Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 • sadržaj stručnog usavršavanja - jedinica edukativnog sadržaja u okviru stručnog usavršavanja koja polazniku stručnog usavršavanja daje mogućnost podizanja stručnosti rada u prostornom uređenju i gradnji u nekoj pojedinačnoj relevantnoj temi
 • oblik stručnog usavršavanja – način provedbe stručnog usavršavanja
 • modul stručnog usavršavanja – skup međusobno povezanih sadržaja stručnog usavršavanja provedenih kombiniranjem oblika stručnog usavršavanja koji polazniku stručnog usavršavanja daje mogućnost podizanja stručnosti rada u prostornom uređenju i gradnji o nekoj stručno relevantnoj temi
 • primjerene struke – primjerene struke one struke čije kompetencije, znanja i vještine u nekom ograničenom segmentu struke odgovaraju kompetencijama, znanju i vještinama osnovne struke u prostornom uređenju i gradnji
 • temeljna izobrazba – stručno usavršavanje koje obuhvaća interdisciplinarna i druga znanja i vještine nužne za uspješno obavljanje stručnih poslova i poslovanje
 • napredna izobrazba – stručno usavršavanje iz naprednih i/ili specijaliziranih znanja i vještina putem više povezanih oblika stručnog usavršavanja
 • pružatelj stručne izobrazbe – predavač, fizička osoba uključena u realizaciju stručnog usavršavanja
 • polaznik stručnog usavršavanja – fizička osoba koja se stručno usavršava
 • provoditelj stručnog usavršavanja – Komora
 • formalno učenje - je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba
 • kompetencije - su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost
 • sat – vremenska jedinica stručnog usavršavanja koja traje 45 minuta
 • Program stručnog usavršavanja – popis područja i tema temeljne i napredne izobrazbe -
 • godišnji plan stručnog usavršavanja – popis aktivnosti stručnog usavršavanje predviđenih za navedenu godinu
 • evidencija stručnog usavršavanja – baza podataka svih prihvaćenih programa stručnog usavršavanja
 • evidencija stručnog usavršavanja za polaznike – evidencija svih aktivnosti stručnog usavršavanja za pojedinog polaznika
Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži Prilog 1 – Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekta koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

USPOSTAVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Sustav stručnog usavršavanja

Članak 6.

(1) Stručno usavršavanje je neformalno učenje kojim polaznik stručnog usavršavanja stječe nova stručna znanja, vještine i kompetencije odnosno unapređuje stečena stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za obavljanje poslova u zakonom uređenom području, te druge stručne, kontrolne i upravljačke poslove povezane s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja iz područja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(2) Stjecanje odnosno unapređenje stručnih znanja, vještina i kompetencija rezultat je aktivnosti stručnog usavršavanja kojima pružatelji stručnog usavršavanja prenose polaznicima stručnog usavršavanja znanja, vještine i kompetencije na način te u sadržaju i obliku uređenim ovim Pravilnikom, te drugih aktivnosti stručnog usavršavanja, priznatih u skladu s ovim Pravilnikom, kojima polaznici stječu odnosno unapređuju znanja, vještine i kompetencije.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka sudionici stručnog usavršavanja provode modularnom temeljnom i naprednom izobrazbom.

(4) Sadržaj stručnog usavršavanja Komora definira u okviru Programa stručnog usavršavanja u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Oblici stručnog usavršavanja obuhvaćaju osobito:

 • predavanja
 • radionice
 • tečajeve
 • seminare
 • pripremne programe
 • provjere stečenih znanja, vještina i kompetencija.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, aktivnosti stručnog usavršavanja ne moraju imati modularni karakter, ako se radi o sadržajima stručnog usavršavanja koji su nedovoljnog opsega da bi činili zasebni modul.

Članak 7.

Svrha stručnog usavršavanja je podizanje odnosno održavanje razine stručnih znanja polaznika stručnog usavršavanja zbog:

 • obavljanja djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora, vođenja građenja i vođenja radova te vođenja projekata, koje je usklađeno s propisima
 • obavljanja stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način, a kako bi to obavljanje poslova bilo usklađeno s propisima te s poslovnim pravilima, običajima i praksom
 • održivog poslovanja pri obavljanju tih poslova
 • zadržavanja odnosno podizanja konkurentnosti.
Članak 8.

Oblici stručnog usavršavanja održavaju se iz područja temeljne i/ili napredne izobrazbe utvrđenih Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata iz Priloga 1 ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu Program stručnog usavršavanja).

Članak 9.

Stručnim usavršavanjem se polaznicima usavršavanja osigurava obnova i unapređenje temeljnih i naprednih znanja i vještina koja su stekli prethodnim formalnim učenjem.

Sudionici stručnog usavršavanja

Članak 10.

(1) Stručno usavršavanje ustrojava, organizira i provodi Komora.

(2) Stručno usavršavanje namijenjeno je osobama koje su položile stručni ispit za obavljanje poslova prostornoga uređenja i graditeljstva, te koje u zakonom uređenom području obavljaju poslove:

 • prostornog uređenja
 • projektiranja
 • stručnog nadzora
 • vođenja građenja odnosno vođenja pojedinih radova
 • vođenja projekata gradnje
 • izrade elaborate za potrebe projekata
 • i slične stručne poslove.

(3) Stručno usavršavanje namijenjeno je i osobama koje obavljaju druge stručne, kontrolne i upravljačke poslove povezane s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja u djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(4) Polaznikom stručnog usavršavanja može biti i osoba koja nije položila stručni ispit te osoba koja ne obavlja poslove iz stavaka 2. ili 3. ovoga članka. Tim se osobama ne izdaje certifikat o završenoj specijalističkoj izobrazbi u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 11.

(1) Komora ustrojava, organizira i provodi stručno usavršavanje u okviru javnih ovlasti propisanih posebnim zakonom koji uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Komora za članove Komore vodi evidenciju stručnog usavršavanja za polaznike stručnog usavršavanja bez naknade, a može voditi evidenciju stručnog usavršavanja i za polaznike stručnog usavršavanja koji nisu članovi Komore, uz naknadu čiju visinu određuje Skupština Komore.

(3) Komora izdaje Potvrdnice, potvrde i certifikate o stručnom usavršavanju.

(4) Polaznici stručnog usavršavanja mogu birati sadržaje i oblike stručnog usavršavanja prema vlastitom interesu.

ORGANIZACIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Voditelj i zamjenik voditelja stručnog usavršavanja

Članak 12.

(1) Stručno usavršavanje provode voditelj i zamjenik voditelja stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: voditelj i zamjenik), koji djeluju sukladno ovom Pravilniku.

(2) Voditelja i zamjenika imenuje Upravni odbor Komore.

(3) Voditelj i zamjenik mogu za svoj rad po pojedinim temama i obvezama surađivati i s drugim članovima Komore ili drugim predstavnicima koji nisu članovi Komore.

(4) Sve poslove voditelja propisane ovim Pravilnikom, može po potrebi obavljati i njegov zamjenik.

Članak 13.

(1) Voditelj i zamjenik provode uspostavu i organiziranje stručnog usavršavanja te prate provedbu stručnog usavršavanja.

(2) Voditelj i zamjenik provode i:

 • evaluaciju programa stručnog usavršavanja
 • druge postupke u skladu s ovim Pravilnikom.

Program stručnog usavršavanja i praćenje

Članak 14.

(1) Program stručnog usavršavanja i izobrazba koja se provodi u skladu s njim moraju biti stručno osnovani.

(2) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da se sadržaj i oblik stručnog usavršavanja temelje na cjelinama koje se odnose na teme, tematike i područja koji su svi u vezi s obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja pojedinih radova, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(3) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da je za svaki sadržaj i oblik stručnog usavršavanja osigurana provedba.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka izrađuje voditelj.

Članak 15.

(1) Evaluaciju stručne osnovanosti programa stručnog usavršavanja provodi voditelj.

(2) Nakon provedene evaluacije, voditelj može program stručnog usavršavanja prihvatiti u cijelosti ili djelomično, ili odbiti njegovo prihvaćanje. Program stručnog usavršavanja, odnosno njegov dio koji je prihvaćen, uvrštava se u evidenciju programa stručnog usavršavanja.

(3) Evidencija programa stručnog usavršavanja ažurira se po potrebi, a najmanje jednom u 12 mjeseci. Programi stručnog usavršavanja koji više ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika, označavaju se u evidenciji kao „neaktivni“, i u vezi takvih programa se više ne mogu izdavati potvrde odnosno certifikati propisani ovim Pravilnikom.

Članak 16.

(1) Komora u okviru HKA SU standarda za polaznike stručnog usavršavanja uspostavlja tri razine praćenja temeljne izobrazbe. Za svaku razinu praćenja polaznika stručnog usavršavanja određuje se minimalno utrošeno vrijeme potrebno za pristup pojedinim programima temeljne naobrazbe u okviru programa stručnog usavršavanja Komore.

(2) Minimalni uvjeti za zadovoljavanje HKA SU standarda za jednu kalendarsku godinu kojima treba udovoljiti polaznik stručnog usavršavanja, jesu za:

 • Razinu A – minimalno 40 i više sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja
 • Razinu B – minimalno 30 i više sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja
 • Razinu C – minimalno 20 i više sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja.

(3) Komora za dostignutu razinu HKA SU standarda polazniku stručnog usavršavanja izdaje Potvrdnicu za kalendarsku godinu.

(4) Napredni program stručnog usavršavanja ne podliježe razinama praćenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Napredni program izobrazbe

Članak 17.

(1) Napredni program izobrazbe jest program usavršavanja koji polaznicima stručnog usavršavanja osigurava usvajanje potrebnih stručnih znanja, vještina i kompetencija u određenom području obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja pojedinih radova, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(2) Više naprednih programa stručne izobrazbe može uključivati module koji su uključeni u druge module stručnog usavršavanja.

Članak 18.

(1) Napredni program izobrazbe sastoji se od većeg broja povezanih oblika stručnog usavršavanja koji zajedno polazniku stručnog usavršavanja daju naprednu izobrazbu.

(2) Napredni program treba, osim uvjeta propisanih za programe stručnog usavršavanja, dodatno ispuniti i sljedeće uvjete:

 • dati cjelovitu naprednu izobrazbu za prepoznatljivo i definirano područje obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja pojedinih radova, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način
 • sadržavati oblike stručnog usavršavanja koji, sukladno područjima propisanim Programom stručnog usavršavanja, daju najmanje stručnu i regulatornu, a po potrebi i poslovnu komponentu znanja, vještina i kompetencija, u vezi s predmetom napredne izobrazbe.

(3) Polaznicima stručnog usavršavanja koji su s uspjehom završili napredni program izdaje se certifikat o provedenom naprednom stručnom usavršavanju.

Organizacijski aspekti u vezi IT stručnog usavršavanja

Članak 19.

(1) Stručno usavršavanje može se provoditi i bez fizičke prisutnosti polaznika stručnog usavršavanja predavanju, radionici, tečaju, seminaru i sl., ili provjeri stečenih znanja, primjenom informatičkih tehnoloških rješenja.

(2) Pri provedbi stručnog usavršavanja primjenom informatičkih rješenja mora se osigurati jednaki ili povoljniji stupanj:

 • prenošenja znanja polaznicima stručnog usavršavanja
 • sigurnosti podataka koji se razmjenjuju između provoditelja stručnog usavršavanja i polaznika stručnog usavršavanja
 • utvrđivanja identiteta polaznika stručnog usavršavanja
 • onemogućavanja zlorabe primjene informatičkih rješenja, kakav je osiguran i u slučaju fizičke prisutnosti polaznika stručnog usavršavanja nekom od sadržaja i oblika stručnog usavršavanja.
Članak 20.

Stručno usavršavanje elektronskim putem podrazumijevaju učenje uz pomoć računala i interneta u minimalnom trajanju od 45 minuta. Svako stručno usavršavanje elektronskim putem mora sadržavati provjeru znanja.

Članak 21.

(1) Voditelj može odlučiti da se određeni oblik stručnog usavršavanja koji se održava ili je održan uživo, a prethodno je evaluiran prema odredbama ovoga Pravilnika, audiovizualno snimi i reproducira na mrežnoj stranici Komore za potrebe stručnog usavršavanja.

(2) O uvjetima audiovizualnog snimanja kao i o postotku sadržaja snimke kojeg je potrebno pregledati i načinu provjere znanja, odlučuje voditelj.

Rješavanje testova u pisanom/elektroničkom obliku i kontrolirano stručno usavršavanje putem interneta (e-learning)

Članak 22.

(1) Pod pisanim testom podrazumijeva se test prethodno odobren od voditelja.

(2) Da bi test, pisani ili elektronički, bio ocijenjen pozitivno, polaznik stručnog usavršavanja mora ispravno odgovoriti najmanje na 60% pitanja iz testa.

PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Godišnji plan i Program stručnog usavršavanja

Članak 23.

(1) Godišnji plan i Program stručnog usavršavanja, na prijedlog voditelja donosi Upravni odbor.

(2) Komora organizira stručno usavršavanje prema Planu i Programu iz stavka 1. ovoga članka, koje na prijedlog voditelja donosi Upravni odbor.

(3) Godišnji plan stručnog usavršavanja treba sadržavati:

 • način i oblik održavanja stručnog usavršavanja
 • sadržaj stručnog usavršavanja
 • okvirne teme i mjesta održavanja stručnog usavršavanja.

Uvjeti za provedbu stručnog usavršavanja

Članak 24.

Komora mora za provedbu programa stručnog usavršavanja osigurati:

 • odgovarajuće pružatelje stručnog usavršavanja za svaki sadržaj i oblik stručnog usavršavanja koji je sastavni dio Programa stručnog usavršavanja
 • odgovarajuću organizacijsku strukturu i ljudske resurse zadužene za organizacijska pitanja provedbe Programa stručnog usavršavanja
 • odgovarajući prostor, opremu i druga sredstava namijenjena provedbi Programa stručnog usavršavanja.
Članak 25.

(1) Pružatelji stručnog usavršavanja su stručne osobe arhitektonske ili srodne struke koje kumulativno ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da imaju stručna i/ili specijalistička znanja
 • da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja na način propisan ovim Pravilnikom
 • da imaju najmanje pet godina radnog iskustva ili da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima što obuhvaća poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima.

(2) Iznimno za osobe primjerenih struka koje nisu iz područja navedenih u stavku 1. ovoga članka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima mora biti najmanje pet godina nakon stjecanja prava da obavljanju određeni posao.

(3) Osim ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pružatelj stručnog usavršavanja po zahtjevu voditelja ili zamjenika mora pružiti i druge dokaze kojima dokazuje posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja.

Članak 26.

Ispunjavanje uvjeta iz članka 25. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika proizlazi iz kontinuirane evaluacije pružatelja stručne izobrazbe koja se provodi u skladu s ovim Pravilnikom.

Prijavljivanje na stručno usavršavanje

Članak 27.

(1) Komora je dužna putem mrežnih stranica učiniti dostupnim pisana pravila o načinu provedbe Programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Informatičkom aplikacijom stručnog usavršavanja elektronskim putem se prijavljuje sudjelovanje na stručnom usavršavanju za članove Komore.

Izdavanje certifikata i potvrda, izvoda iz evidencije

Članak 28.

(1) O pohađanju sadržaja i oblika stručnog usavršavanja, polaznicima stručnog usavršavanja se izdaju potvrde i certifikati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Podaci o izdanim potvrdama i certifikatima se evidentiraju uz ocjenu jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni kriteriji iz HKA SU standarda.

(2) Svi podaci o izdanim potvrdama i certifikatima, zajedno s pripadnim Potvrdnicama HKA SU standarda evidentiraju se u posebnoj evidenciji, a na osobni zahtjev mogu se prikazati na mrežnoj stranici Komore i na osobnim stranicama člana Komore uz njegove osobne reference.

(3) Polaznici stručnog usavršavanja mogu ovlastiti Komoru da javno objavi podatke iz evidencije o njihovom stručnom usavršavanju. Za podatke koji su javno objavljeni, Komora može izdati i službeni izvod iz evidencije.

Članak 29.

(1) O pohađanju pojedinačnih sadržaja i oblika stručnog usavršavanja te o pohađanju modula stručnog usavršavanja koji su dio temeljne izobrazbe odnosno koji su dio napredne izobrazbe, Komora izdaje potvrdu.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

 • naziv i logotip Komore
 • ime, prezime i OIB polaznika
 • naziv i vrstu sadržaja i oblika stručnog usavršavanja kojeg je polaznik pohađao, s iskazanim brojem sati stručnog usavršavanja i datumom/datumima pohađanja
 • evidencijski broj i naziv programa stručnog usavršavanja u sklopu kojeg se sadržaj i oblik stručnog usavršavanja provodi
 • mjesto i datum izdavanja potvrde
 • potpis odgovorne osobe Komore.
Članak 30.

(1) O pohađanju cjelovitih sadržaja i oblika stručnog usavršavanja, koji su dio napredne izobrazbe, Komora izdaje potvrdu.

(2) Nakon uspješno položenog ispita za naprednu izobrazbu iz stavka 1. ovog članka Komora izdaje certifikat.

(3) Certifikat iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

 • naziv i logotip Komore
 • ime, prezime i OIB polaznika
 • tekst „Certifikat o završenoj naprednoj izobrazbi u području …“(upisuje se područje napredne izobrazbe)
 • naziv napredne izobrazbe, s iskazanim brojem sati stručnog usavršavanja i razdobljem u kojem je polaznik pohađao module stručnog usavršavanja
 • evidencijski broj i naziv naprednog područja Programa u sklopu kojeg je definiran sadržaj napredne izobrazbe
 • mjesto i datum izdavanja certifikata
 • potpis odgovorne osobe Komore.

Suradnja sa strukovnim organizacijama, sveučilištima, veleučilištima i drugim pravnim osobama koje provode stručno usavršavanje

Članak 31.

(1) Komora u provedbi komorskog sustava stručnog usavršavanja može surađivati i s drugim zainteresiranim strukovnim organizacijama, sveučilištima, veleučilištima i drugim pravnim osobama koje provode stručno usavršavanje.

(2) Pretpostavka za suradnju s osobama iz stavka 1. ovoga članka je komplementarnost sadržaja i stručne razine predloženih programa stručnog usavršavanja s HKA SU standardom.

(3) Postupak utvrđivanja komplementarnosti sadržaja i stručne razine programa stručnog usavršavanja s HKA SU standardom osoba iz stavka 1. ovoga članka, provode voditelj i zamjenik.

Evaluacijski postupak za predavače

Članak 32.

(1) Pružatelji stručnog usavršavanja se evaluiraju u sklopu evaluacije programa stručnog usavršavanja u čijoj provedbi sudjeluju.

(2) Evaluacija provedena za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja provedena u sklopu jednog programa stručnog usavršavanja ne prihvaća se kao evaluacija i za drugi program/e.

(3) Ponovljeni postupak evaluacije pružatelja stručnog usavršavanja provodi se najmanje jednom godišnje na temelju rezultata evaluacije koju daju polaznici stručnog usavršavanja.

PRIPREMNI PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 33.

(1) U svrhu pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita Komora može provoditi pripremni program.

(2) Sadržaj pripremnog programa za polaganje stručnog ispita mora odgovarati ispitnom programu koji je propisalo ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Prijelazna odredba

Članak 34.

Komora nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja s provođenjem programa stručnog usavršavanja u skladu s ovim Pravilnikom.

Završne odredbe

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju članova Hrvatske komore arhitekata od 16. prosinca 2011. godine.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

Klasa: 011-01/16-01/06
Urbroj: 505-05-16-1

Zagreb, 15. travnja 2016.br/> Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

PRILOG 1: PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA