Pravilnik o znaku Hrvatske komore arhitekata

Snimite Pravilnik o znaku Hrvatske komore arhitekata
(70 Kb)

Na temelju članka 89. stavka 7. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, donosi

 

Pravilnik o znaku Hrvatske komore arhitekata

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje izgled znaka, oblik i sadržaj pečata i žiga, te način uporabe znaka Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora).

 

Oblik i sadržaj znaka Komore

Članak 2.

Komora ima svoj znak. Znak Komore utvrđuje Upravni odbor. Znak Komore je zaštićen.

Znak Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Znak Komore sastoji se od znaka i imena Komore. Kvadrat u znaku može biti i u crvenoj boji (RAL 3020). Znak se sastoji od spojenih kvadrata i slova A u crnoj boji, a ime se sastoji od riječi „Hrvatska komora arhitekata“, napisanih fontom Helevetica Light (Hrvatska komora) i Helvetica Bold (arhitekata). Oba fonta su 10% sužena i u crnoj boji. Osnovna varijanta znaka je vodoravna, sastoji se od znaka i imena koji su jedan pored drugog u crnoj boji.

Znak Komore može se pojavljivati u četiri varijante: vodoravnoj, vodoravno izduženoj, okomitoj i okomito izduženoj. Znak Komore može se pojavljivati u navedenim varijantama u negativu i u boji.

 

Oblik i sadržaj pečata i žiga Komore

Članak 3.

Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom „Hrvatska komora arhitekata“ napisanog verzalom, broja pečata odnosno žiga, znaka u sredini kružnice i imena Zagreb napisanog verzalom.

Pečati se mogu otiskivati u crnoj, tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Žig izrađen od kovine otiskuje se u crvenom vosku.

Komora ima i suhi žig.

Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

 

Oblik i sadržaj štambilja Komore

Članak 4.

Štambilj Komore četvrtastog je oblika, dimenzije 47x18mm, a sastoji se od vodoravne varijante znaka Komore i adrese napisane verzalom.

Štambilj se otiskuje u crnoj boji.

Štambilj nema snagu ni važnost pečata Komore.

 

Način uporabe znaka, pečata i žiga Komore

Članak 5.

Znak Komore upotrebljava se na svim dokumentima (aktima) Komore, koje potpisuju ovlaštene osobe Komore.

Znak Komore upotrebljava se i na službenim internetskim stranicama Komore, u Glasilu Komore, na predstavljanju Komore te na svim javnim objavama i predstavljanjima Komore.

Trećim osobama zabranjeno je koristiti znak Komore.       

Žig i pečat upotrebljavaju se u službenim prostorijama Komore. Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija, žig i pečat mogu se upotrebljavati i izvan tih prostorija.

 

Zaštita znaka Komore

Članak 6.

Znak Komore zaštićen je registriranim žigom pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Registrirani žig Komori daje isključivo pravo na uporabu znaka u odnosu na treće osobe. Komora ima pravo spriječiti treće osobe da rabe znak Komore bez njezina odobrenja.

 

Završna odredba

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavitit će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

 

Klasa:    960-05/12-01/03   
Ur. broj: 505-12-2                 

U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.

Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata