Na temelju članka 89. stavka 7. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, donosi

 

 

Pravilnik o znaku Hrvatske komore arhitekata

Uvodna odredba

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuje izgled znaka, oblik i sadržaj pečata i žiga, te način uporabe znaka Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora).

Oblik i sadržaj znaka Komore

Članak 2.
Komora ima svoj znak. Znak Komore utvrđuje Upravni odbor. Znak Komore je zaštićen.

Znak Komore čine likovni elementi povezani u jedinstvenu cjelinu, koja ostvaruje prepoznatljivost i originalnost vizualnog identiteta Komore.

Znak Komore sastoji se od znaka i imena Komore. Kvadrat u znaku može biti i u crvenoj boji (RAL 3020). Znak se sastoji od spojenih kvadrata i slova A u crnoj boji, a ime se sastoji od riječi „Hrvatska komora arhitekata“, napisanih fontom Helevetica Light (Hrvatska komora) i Helvetica Bold (arhitekata). Oba fonta su 10% sužena i u crnoj boji. Osnovna varijanta znaka je vodoravna, sastoji se od znaka i imena koji su jedan pored drugog u crnoj boji.

Znak Komore može se pojavljivati u četiri varijante: vodoravnoj, vodoravno izduženoj, okomitoj i okomito izduženoj. Znak Komore može se pojavljivati u navedenim varijantama u negativu i u boji.

Oblik i sadržaj pečata i žiga Komore

Članak 3.
Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom „Hrvatska komora arhitekata“ napisanog verzalom, broja pečata odnosno žiga, znaka u sredini kružnice i imena Zagreb napisanog verzalom.

Pečati se mogu otiskivati u crnoj, tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

Žig izrađen od kovine otiskuje se u crvenom vosku.

Komora ima i suhi žig.

Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

Oblik i sadržaj štambilja Komore

Članak 4.
Štambilj Komore četvrtastog je oblika, dimenzije 47x18mm, a sastoji se od vodoravne varijante znaka Komore i adrese napisane verzalom.

Štambilj se otiskuje u crnoj boji.

Štambilj nema snagu ni važnost pečata Komore.

Način uporabe znaka, pečata i žiga Komore

Članak 5.
Znak Komore upotrebljava se na svim dokumentima (aktima) Komore, koje potpisuju ovlaštene osobe Komore.

Znak Komore upotrebljava se i na službenim internetskim stranicama Komore, u Glasilu Komore, na predstavljanju Komore te na svim javnim objavama i predstavljanjima Komore.

Trećim osobama zabranjeno je koristiti znak Komore.       

Žig i pečat upotrebljavaju se u službenim prostorijama Komore. Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija, žig i pečat mogu se upotrebljavati i izvan tih prostorija.

Zaštita znaka Komore

Članak 6.
Znak Komore zaštićen je registriranim žigom pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Registrirani žig Komori daje isključivo pravo na uporabu znaka u odnosu na treće osobe. Komora ima pravo spriječiti treće osobe da rabe znak Komore bez njezina odobrenja.

Završna odredba

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavitit će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

Klasa:    960-05/12-01/03   
Ur. broj: 505-12-2                 

U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.

_______________________________
Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata