Pravilnik o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata

PRAVILNIK O PEČATIMA, ISKAZNICAMA I POSLOVNOJ KARTICI HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Na temelju članka 45. stavak (4) Statuta Hrvatske komore arhitekata (“Narodne novine” broj 15/21), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na svojoj 5. telefonskoj sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine

PRAVILNIK O PEČATIMA, ISKAZNICAMAI POSLOVNOJ KARTICI HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se veličina i oblik pečata i iskaznice, izdavanje, uporaba i vraćanje pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih krajobraznih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, inženjera gradilišta arhitektonske struke, voditelja radova arhitektonske struke, krajobraznih arhitekata, stranih ovlaštenih osoba (u daljnjem tekstu: Komora).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod.

(2) Odluku o veličini i obliku, te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice, pečata i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom donosi Upravni odbor Komore.

(3) Pravo na pečat u skladu s propisima Komore ima:

- član Komore upisan u odgovarajući imenik

- strana ovlaštena osoba upisana u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke ko­jima je Komora izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe, u daljnjem tekstu strana ovlaštena osoba.

(4) Pravo na iskaznicu u skladu s propisima Komore ima član Komore upisan u odgovarajući imenik.

(5) Pravo na poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom ima:

- član Komore upisan u odgovarajući imenik

- strana ovlaštena osoba.

Članak 2.

(1)  Na temelju upisa u odgovarajući imenik Komora izdaje odgovarajuće rješenje, iskaznicu, pečat i poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje poseban pečat i iskaznicu.

(2) Na temelju upisa u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke ko­jima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe stranoj ovlaštenoj osobi izdaje se odgovarajuća potvrda, pečat i poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom.

(3) Iskaznica, pečat i poslovna kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom su trajno vlasništvo Komore.

 

II. PEČAT

Pravo na pečat i izdavanje pečata

Članak 3.

(1) Pečat izdaje Tajništvo Komore.

(2) Pečat se izdaje na temelju rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore i na temelju potvrde o upisu u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe.

(3) Komora naručuje izradu pečata kod ovlaštenog izrađivača.

(4) Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje poseban pečat.

Oblik i sadržaj pečata

Članak 4.

(1) Pečat člana Komore i strane ovlaštene osobe je pravokutnog oblika, dimenzija 47x18 mm.

(2) Oblik i sadržaj izdanog pečata mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 1. u prilogu ovog Pravilnika.

(3) Pečat člana Komore upisanog u odgovarajući imenik mora sadržavati znak Komore, oznaku stručnog smjera, ime i prezime, postignut akademski stupanj, oznaku i upisni broj člana. Oznake u sadržaju pečata koje se odnose na upis u odgovarajući imenik Komore jesu:

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni arhitekt oznaka je „A“

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni krajobrazni arhitekt oznaka je „KA“

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista – ovlašteni arhitekt urbanist oznaka je „A-U“

- za upis u Imenik inženjera gradilišta  i/ili voditelja radova arhitektonske struke – stručni smjer inženjer gradilišta arhitektonske struke oznaka je „A IG“

- za upis u Imenik inženjera gradilišta  i/ili voditelja radova arhitektonske struke – stručni smjer voditelj radova arhitektonske struke oznaka je „A VR“

- za upis u Imenik krajobraznih arhitekata – stručni smjer krajobrazni arhitekt oznaka je „I KA“

- za upis u Imenik stranih ovlaštenih osoba – stručni smjer ovlašteni arhitekt oznaka je „SA“

- za upis u Imenik stranih ovlaštenih osoba – stručni smjer ovlašteni arhitekt urbanist oznaka je „SA-U“

(4) Pečat strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke ko­jima je Komora izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora sadržavati znak Komore, ime i prezime, oznaku „A – PR“ i upisni broj,  oznaku „arhitekt“, oznaku „povremeno/privremeno odobrenje“, i oznaku trajanja odobrenja.

(5) Pečat strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe mora sadržavati znak Komore, ime i prezime, oznaku „AU – PR“ i upisni broj,  oznaku „arhitekt urbanist“, oznaku „povremeno/privremeno odobrenje“, i oznaku trajanja odobrenja.

Zamjena i prestanak valjanosti pečata

Članak 5.

(1) Pečat člana Komore ili strane ovlaštene osobe se zamjenjuje:

- ako ga član Komore ili strana ovlaštena osoba izgubi

- ako se tijekom uporabe istrošio toliko da više nije uporabljiv

- ako član Komore ili strana ovlaštena osoba promijeni osobno ime ili prezime

- ako su se promijenili drugi važni podaci iz obveznog sadržaja pečata.

(2) Član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su prilikom zamjene pečata iz razloga navedenih u stavku 1., podstavcima 2. - 4. ovoga članka, stari pečat vratiti Komori.

(3) Član Komore ili strana ovlaštena osoba koji ostanu bez pečata u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili na bilo koji drugi način ostanu bez pečata, dužni su o tome odmah obavijestiti Komoru.

(4) Pečat člana Komore ili strane ovlaštene osobe koji je izgubljen, oglasit će se nevažećim u “Narodnim novinama”.

(5) Član Komore ili strana ovlaštena osoba snosit će trošak izrade novog pečata i oglašavanje iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U slučaju kada je pečat oglašen nevažećim, novi pečat mora sadržavati oznaku da se radi o izdavanju novog pečata, i to na način da se iza upisnog broja dodaje oznaka /1.

Članak 6.

(1) Pečat člana Komore prestaje vrijediti danom prestanka članstva u Komori, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg imenika Komore.

(2) Pečat strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke ko­jima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe prestaje vrijediti istekom roka na koji je izdano odobrenje.

(3) U skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su vratiti pečat u roku osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori odnosno istekom roka trajanja odobrenja.

(4) Ako član Komore ili strana ovlaštena osoba ne vrate pečat u roku navedenome u stavku 2. ovoga članka, Komora će ga o svom trošku proglasiti nevažećim u „Narodnim novinama“, objaviti na mrežnoj stranici Komore te će o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.

(5) Pečati koji nisu izrađeni u skladu s ovim Pravilnikom, nevažeći su.

Članak 7.

  1. Član Komore dužan je privremeno pohraniti pečat u Komori u slučajevima mirovanja članstva i izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok.
  2. Strana ovlaštena osoba dužna je pohraniti pečat u Komori u slučaju izrečene stegovne mjere  zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(3) Po prestanku razloga iz stavka 1. ovoga članka članu  Komore ili stranoj ovlaštenoj osobi pečat se vraća.

Odgovornost, uporaba i evidencija pečata

Članak 8.

(1) Član Komore ili strana ovlaštena osoba preuzimanjem pečata odgovaraju za njegovo čuvanje i pravilnu uporabu, tj. uporabu u skladu s posebnim zakonskim propisima.

(2) U slučaju gubitka, zlouporabe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi s uporabom pečata, član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su odmah obavijestiti Komoru.

Članak 9.

Član Komore ili strana ovlaštena osoba svojim pečatom potvrđuju istinitost i točnost podataka dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa zakonima koji uređuju poslove prostornog uređenja i gradnje, Statutom i drugim općim aktima Komore, te preuzimaju odgovornost za izražene sadržaje tih dokumenata te mogu staviti svoj pečat samo na one projekte i druge dokumente koje su sami izradili, odnosno koji su izrađeni pod njihovim vodstvom, odnosno na one dokumente u okviru obavljanja poslova u svojstvu odgovorne osobe, u skladu sa zadaćama struke i posebnim propisima.

Članak 10.

(1) O izdanim, zamijenjenim ili izgubljenim pečatima evidenciju vodi Tajništvo Komore.

(2) Evidencija se vodi na evidencijskim listovima koji su sastavni dio zbirke isprava za pojedinog člana Komore, a prema Obrascu 2. u prilogu ovog Pravilnika.

III. ISKAZNICA

Članak 11.

(1) Članovi Komore iskaznicom dokazuju identitet i pripadnost Komori s pravom u obavljanju poslova iz područja gradnje i prostornoga uređenja, u svojstvu odgovorne osobe.

(2) Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje posebnu iskaznicu.

Članak 12.

(1) Iskaznica člana Komore pravokutnog je oblika, dimenzije 86x54mm, zaobljenih rubova, bijela, plastificirana.

(2) Oblik i sadržaj izdane iskaznice mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 3. u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 13.

O izdanim iskaznicama evidenciju vodi Tajništvo Komore.

Članak 14.

  1. Član Komore koji izgubi iskaznicu dužan je o tome odmah izvijestiti Komoru.

(2) Nova iskaznica izdat će mu se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena u „Narodnim novinama“ nevažećom.

(3) Iskaznica člana Komore se zamjenjuje:

- ako se tijekom uporabe istrošila toliko da više nije uporabljiva

- ako član Komore promijeni osobno ime ili prezime

- ako su se promijenili drugi važni podaci.

(4) U skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka troškove oglašavanja u „Narodnim novinama“ i izdavanje nove iskaznice snosi član Komore.

Članak 15.

(1) Član Komore dužan je privremeno pohraniti iskaznicu u Komori u slučajevima mirovanja članstva i izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(2) U slučaju prestanka članstva u Komori, član je dužan iskaznicu vratiti u Tajništvo Komore u roku osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori.

(3) Počasni članovi Komore nakon prestanka redovitog članstva u Komori mogu zadržati iskaznicu člana Komore, ali je ne smiju koristiti za dokazivanje članstva u Komori i ostvarivanje bilo kojeg prava koje pripada samo aktivnim članovima Komore.

IV. POSLOVNA KARTICA S POTPISNIM I IDENTIFIKACIJSKIM CERTIFIKATOM

Pravo na poslovnu karticu

Članak 16.

(1) Pravo na poslovnu karticu stječe se na temelju rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore i na temelju potvrde o upisu u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba arhitektonske struke kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Evidenciju stranih ovlaštenih osoba kojima je izdala potvrdu za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe.

(2) Komora naručuje izradu poslovne kartice kod ovlaštenog izrađivača na zahtjev člana Komore ili strane ovlaštene osobe.

(3) Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje posebnu poslovnu karticu.

 

Članak 17.

(1) Članovi Komore i strane ovlaštene osobe poslovnom karticom potpisuju dokumente u digitalnom obliku.

(2) Član Komore ili strana ovlaštena osoba preuzimanjem poslovne kartice odgovaraju za njeno čuvanje i pravilnu uporabu, tj. uporabu u skladu s posebnim zakonskim propisima.

(3) U slučaju gubitka, zlouporabe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi s uporabom poslovne kartice, član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su odmah obavijestiti Komoru.

 

Članak 18.

Član Komore ili strana ovlaštena osoba svojom poslovnom karticom s potpisnim i identifikacijskim certifikatom potvrđuju istinitost i točnost podataka dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa zakonima koji uređuju poslove prostornog uređenja i gradnje, Statutom i drugim općim aktima Komore, te preuzimaju odgovornost za izražene sadržaje tih dokumenata te mogu staviti svoj potpis samo na one projekte i druge dokumente koje su sami izradili, odnosno koji su izrađeni pod njihovim vodstvom, odnosno na one dokumente u okviru obavljanja poslova u svojstvu odgovorne osobe, u skladu sa zadaćama struke i posebnim propisima.

Članak 19.

(1) Član Komore koji izgubi poslovnu karticu dužan je o tome odmah izvijestiti Komoru.

(2) Poslovna kartica člana Komore se zamjenjuje:

- ako je poslovna kartica izgubljena ili na drugi način nestala

- ako se tijekom uporabe istrošila toliko da više nije uporabljiva

- ako član Komore promijeni osobno ime ili prezime

- ako su se promijenili drugi važni podaci.

(4) U skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka troškove oglašavanja u „Narodnim novinama“ i izdavanje nove iskaznice snosi član Komore.

Članak 20.

(1) Član Komore dužan je privremeno pohraniti poslovnu karticu u Komori u slučajevima mirovanja članstva i izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(2) U slučaju prestanka članstva u Komori, član je dužan poslovnu karticu vratiti u Tajništvo Komore u roku osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata (Klasa: 011-01/16-01/02, Ur. broj:505-01-16-1) od 13. siječnja 2016. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata (Klasa: 011-01/17-01/07, Ur. broj: 505-01-17-1) od 8. svibnja 2017. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata (Klasa: 350-01/20-05/10, Urbroj: 505-01-20-6) od 23. rujna 2020. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(3) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

 

Klasa: 011-01/21-01/02

Urbroj: 505-21-1

Zagreb, 14. travnja 2021. godine

 

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., v.r. predsjednica Hrvatske komore arhitekata