JAVNI POZIV

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA POTICANJE PROJEKATA

ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA U 2019. GODINI

I.
Projekti članova Hrvatske komore arhitekata (HKA), za koje su sredstva osigurana u Proračunu HKA-a za 2019. godinu u iznosu od 50.000,00 kn (s pdv-om), aktivnosti su od interesa za arhitektonsku struku, za znanstveno i stručno istraživanje i vrednovanje hrvatske arhitekture, očuvanje hrvatske arhitektonske baštine te promicanje hrvatske arhitekture i hrvatskih arhitekata u zemlji i inozemstvu.

II.

HKA će financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje i financiranje:

 • izdavačke i publicističke djelatnosti i sl.
 • organizaciju izložbi, stručnih i znanstvenih skupova, manifestacija, konferencija i sl.
 • organizaciju predavanja, prezentacija, seminara, radionica i sl.

III.
Pravo podnošenja prijava temeljem ovog JAVNOG POZIVA imaju sljedeći prijavitelji:

 • fizičke osobe koje su članovi HKA-a bez obzira na to jesu li u aktivnom statusu ili u mirovanju. Ukoliko je prijavitelj više fizičkih osoba barem jedna od njih mora biti član HKA-a. Ukoliko je prijavitelj više fizičkih osoba, osoba zadužena za provedbu projekta – voditelj projekta mora biti član HKA-a bez obzira na to je li u aktivnom statusu ili u mirovanju,
 • pravne osobe koje obavljaju djelatnost opisanu u točki II, a koje nisu u privatnom vlasništvu (npr. udruge, javne ustanove i sl.). Ukoliko je prijavitelj pravna osoba, osoba zadužena za provedbu projekta – voditelj projekta, mora biti član HKA-a bez obzira na to  je li u aktivnom statusu ili u mirovanju.

IV.

Prijave se podnose na OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA koji je dostupan u izborniku POTICANJE PROJEKATA ČLANOVA HKA-a na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr .

V.

Jedan prijavitelj, bez obzira na to je li fizička ili pravna osoba, može prijaviti samo jedan projekt. Jedan voditelj projekta može biti imenovan voditeljem projekta samo za jedan projekt.

VI.

Projekti članova kojima su dodijeljena sredstva po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za 2018. godinu ne mogu biti prijavljeni na Javni poziv za dodjelu sredstava za 2019. godinu.

VII. 
Rok za dostavu prijava je 29. travnja 2019. godine do 16.00 sati, isključivo na e-mail adresu: projekti@arhitekti-hka.hr(s naznakom: prijava projekata).

VIII.
Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA, prijave koje nisu dostavljene u roku ili na odgovarajućem OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA te prijave članova HKA-a i osoba zaduženih za provedbu projekta – voditelja projekta koji nisu platili članarinu HKA-u za 2018. godinu (ukoliko su u statusu aktivnog člana HKA-a), neće se razmatrati.

IX.
Financijska sredstva će se dodjeljivati temeljem sljedećih kriterija:

 • originalnost teme/sadržaja koja se istražuje/prezentira putem projekta, odnosno da isti ili slični projekti s predmetnom temom ili sadržajem nisu realizirani u Hrvatskoj,
 • projekti, sadržaji ili aktivnosti isključivo u općem interesu promicanja hrvatske arhitekture i  arhitekata,
 • promicanje vrijednosti hrvatskog prostora, urbanizma i arhitekture u zemlji i inozemstvu,
 • istraživanje, čuvanje i prezentiranje hrvatske urbanističke i arhitektonske baštine,
 • istraživanje recentnih pojava i procesa u urbanizmu i arhitekturi, u stručnom, znanstvenom ili poslovnom/profesionalnom smislu,
 • doprinos arhitektonskoj djelatnosti koji će se postići realizacijom projekta,
 • realna i provediva financijska konstrukcija (troškovnik) projekta
 • sposobnost prijavitelja i voditelja projekta za provedbu projekta,
 • rok realizacije projekta: najkasnije do 31. siječnja 2020. godine. 

X.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Upravni odbor HKA-a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava. Zajedan projekt može se najviše dodijeliti 10.000,00 kn (s pdv-om).

XI.

Sa svakim prijaviteljem kojem se temeljem ovog JAVNOG POZIVA odobre financijska sredstva, HKA će sklopiti poseban ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze. Okvirni prijedlog ugovora dostupan je uz tekst JAVNOG POZIVA i pripadajući OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA u posebnom izborniku POTICANJE PROJEKATA ČLANOVA HKA-a na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr.

XII.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr najkasnije do 17. svibnja 2019. godine.

UPRAVNI ODBOR

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA