PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama koji daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili tijelima s javnim ovlastima poput Hrvatske komore arhitekata. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac molimo pošaljite na adresu e-pošte pristupinformacijama@arhitekti-hka.hr

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2021. godinu


Preuzimanje podataka u CSV formatu