• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama koji daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili tijelima s javnim ovlastima poput Hrvatske komore arhitekata. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj 67/2017.) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu, koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obvezno navođenje izvora informacije.

Otvorena dozvola omogućava korisniku svaku uporabu informacija na koje se odnosi, uključujući prostorno i vremenski neograničeno, besplatno, neisključivo i osobno pravo uporabe informacija koje su predmet dozvole.

Otvorena dozvola odnosi se na i na sadržaj i na strukturu predmetnog skupa podataka koji predstavlja informacije javnog sektora, kao i na metapodatke koji se odnose na predmetne informacije.

I.

Informacije i metapodaci mogu se koristiti u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

– reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama

– prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka

– iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama

II.

U slučaju uporabe informacija korisnik se obvezuje:

– navesti izjavu o izvoru informacije kako je naznačena od strane tijela koje je izradilo informaciju te datum zadnje izmjene

– u slučaju da izvor nije naveo izjavu o izvoru, navesti: »Sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom«, uz isticanje poveznice

– navesti poveznicu na skup podataka (URI), ukoliko je informacija javno objavljena

III.

Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.

Ova dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
 

Obrazac molimo pošaljite na adresu e-pošte pristupinformacijama@arhitekti-hka.hr

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2021. godinu

Izvješće za 2022. godinu

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI


Preuzimanje podataka u CSV formatu