Uvid u domaće i strane primjere izvrsnosti u graditeljskoj praksi, uspješne europske primjere poticanja strategije održivog razvoja, ohrabrujuće novosti u domaćoj regulativi i regulativi EU-a, razlogom su za utemeljen optimizam da ćemo i u našoj sredini uspjeti izgraditi sustav mjera za postizanje kvalitete izgrađenog okoliša i snažnije pokrenuti mehanizme održivog razvoja. Diskusija sudionika Dana Hrvatske komore arhitekata - Okrugli stol, rezultirala je sljedećim zaključcima stručnog skupa:

 

U čemu su zapreke?

 

Naša je zemlja tijekom 2013. god. bila suočena s opsežnom izmjenom zakonskih akata, uvjetovanom, između ostaloga, potrebom harmoniziranja nacionalne regulative s europskom pravnom stečevinom, zbog ulaska RH u Europsku uniju. Provedba mjera koje će osigurati široku frontu djelovanja na ostvarivanju Programa „20 + 20 + 20“, u dogovornim rokovima, kojom možemo doprinijeti ispunjavanju ciljeva Europske energetske politike, iz 2007. god.:

 

1.                Smanjenju emisije stakleničkih plinova za 20 %;

2.                Povećanju energetske učinkovitosti za 20 %;

3.                Povećanju udjela obnovljivih izvora energije na 20 %;

4.                Povećanju udjela bio goriva u prometu na 10 %,

 

te drugih međunarodno preuzetih obaveza, nije ostvarena u opsegu koji garantira postizanje zacrtanih ciljeva. Stoga, s Dana Hrvatske komore arhitekata, ponovo naglašavamo važnost unaprjeđenja regulatornog okvira i otklanjanja zaostalih zakonodavnih zapreka prisutnih u:

 

I.    Iz  Zaključaka 2013. god.:

 

1.    Neusklađenostima zakonskih akata, sektorskih i međusektorskih,

2.    Rigidnom  tumačenju i implementaciji odredbi EU direktiva (javna nabava arhitektonskih usluga, osiguravanje realnih naknada za arhitektonske usluge, izbacivanju obveze primjene natječaja, kao oblika javne nabave bazirane na kvaliteti i dr.),

3.    Izostanku među sektorske koordinacije na zakonodavnoj i praktičnoj provedbi  strategije održivog razvoja,

4.    Izostanku konkretne implementacije i primjene Arhitektonskih politika Republike Hrvatske 2013.-2020. - Nacionalnih smjernica za vrsnoću i kulturu građenja.

 

Hrvatska komora arhitekataželi biti uključena, ne tek na formalnoj razini, već kao punopravni sudionik, u postupke donošenja zakonskih akata, kao i pokretač i sudionik usuglašavanja međusektorskih zakonskih dokumenata, kako bi njena stručna znanja i praktično iskustvo bili iskorišteni na dobrobit našeg društva.

 

Što smo realizirali od zadaća zacrtanih prošle godine?

 

1.    Komora sustavno radi na razbijanju predrasuda o istovremenoj provedivosti strategije održivog razvoja i javnoj nabavi po načelu ponude sa najnižom cijenom, pozivanjem na dobre primjere unutar tržišta EU-a, poput Njemačke. Donesen je Pravilnik o standardu usluga, s pripadajućim Programom za izračun potrebnih norma sati, za izvršenje pojedine arhitektonske usluge, u svemu usklađen s europskom i aktualnom nacionalnom regulativom.

 

2.    Unatoč regulativi koja relativizira obvezu provedbe natječaja Komora sustavno

promovira arhitektonsko urbanističke natječaje kao sastavnicu prostornih planova i način javne nabave arhitektonskih usluga, koji daje garanciju kvalitete, posebice kod javnih zgrada i prostornih zahvata, budući natječajna dokumentacija, između ostaloga, osigurava uvid u energetsku i ekološku isplativost zgrade / prostornog zahvata, a time i ukupnu kvalitetu planiranog prostornog zahvata.

Komoraje priredila prijedlog teksta Pravilnika  o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutrašnjeg uređenja i uređenja krajobraza, koji je u postupku strukovnog usuglašavanja kod Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA), nakon čega će ga usvojiti skupštine HKA-a i UHA-e.

 

3.    Komora lobira kod nadležnih institucija za regulaciju javne nabave zasnovane na kvaliteti, u smislu zaštite izgrađenog okoliša, nacionalnog interesa i strategije održivog razvoja. Sustavno prati postupke javne nabave i upozorava sudionike na nepravilnosti, upućujući na ispravan način postupanja, primarno u interesu naručitelja, i to s neočekivano visokim postotkom uspješnosti.

 

4.    Promovira kvalitetu kao:

-       temeljnu odrednicu održivog razvoja,

-       princip zaštite interesa investitora,

-       princip zaštite javnog i nacionalnog interesa.

 

5.    Na temelju rezultata prošlogodišnje Ankete, kao i uvida u potrebe naših članova, Hrvatska komora arhitekata pribavila je licencu za provedbu edukacijskog programa za  stručno osposobljavanje i unaprjeđivanje znanja svojih članova u okviru Programa stalnog stručnog usavršavanja, te provodi Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko  certificiranje zgrada – Modul 1 i Modul 2.

 

Koji su pravci budućeg djelovanja?

 

Donošenjem Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi,  Europskog parlamenta i Vijeća, koja je stupila na snagu 17. travnja 2014. god., koja, polazeći od principa zaštite potrošača, za cilj ima:

 

  • Stvaranje novih pravila javne nabave, koja će osigurati najbolju kvalitetu za dani novac, zahvaljujući novim kriterijima, dajući veći značaj kvaliteti, zaštiti okoliša, socijalnim aspektima i inovacijama,
  • Povećanje transparentnosti postupaka javne nabave, uz osiguravanje najbolje kvalitete i zaštitu interesa poreznih obveznika i javnih naručitelja,

 

i na nacionalnim su razinama stvoreni uvjeti za cjelovit, potpuno nov način promišljanja najbolje ponude. Rok za implementaciju odredbi Direktive u nacionalna zakonodavstva je 24 mjeseca.

 

Komora, duboko svjesna važnosti tumačenja i promicanja pozitivnih pomaka i posljedica odredbi Direktive nadležnim tijelima, zbog golemog značenja na budući razvoj zemlje, i prije stupanja na snagu ovoga dokumenta poduzela je brojne mjere za pribavljanje primjera najbolje europske prakse, kako bi s konkretnim rješenjima i prijedlozima mogli lobirati za izmjenu hrvatskog zakonodavstva.

 

Zato, promoviranje svijesti o tome da je borba za održivi razvoj borba za kvalitetu, promjenu navika i promišljenu primjenu inovacija i tehnoloških rješenja, prilagođenih specifičnostima konkretnog podneblja i konkretne društvene situacije, ocjenjujemo ključnim strateškim ciljem, ne samo arhitektonske struke već svih društvenih čimbenika, pa u tom smislu i pozivamo na zajedničko djelovanje u tom pravcu.

 

Uz Zaključke Dana Hrvatske komore arhitekata prilažemo i Manifest Vijeća arhitekata Europe, koje predstavlja strukovnu zajednicu ovlaštenih arhitekata u 33 zemlje, a koja broji nešto više od 550.000 članova. U prigodi izbora u Europski parlament, Vijeće arhitekata Europe, pa tako i Hrvatska komora arhitekata,  žele skrenuti  pozornost društva na važnost uključivanja onih političara u vrhovna tijela europske vlasti, koji su osviješteni i zauzeti za promicanje odgovorne arhitekture, unaprjeđenje arhitektonske kvalitete u izgrađenom okolišu, održivog razvoja, podupiranje kvalitete arhitektonske prakse, najviših obrazovnih i profesionalnih standarda, čuvanja javnog interesa, optimiziranja profesionalne mobilnosti i stimuliranja gospodarskog razvoja i rasta.      

 

 Organizacijski odbor Dana Hrvatske komore arhitekata

 V. Zagrebačkog energetskog tjedna

 

CONCLUSIONS-ENGLISH VERSION

Manifest vijeća Europe