Naputak za pružanje usluga ovlaštenih arhitekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

1. Svrha naputka

Hrvatska komora arhitekata, donosi naputak za pružanje usluga ovlaštenih arhitekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012) (u daljnjem tekstu Zakon), kojega su se ovlašteni arhitekti dužni pridržavati radi ujednačavanja sadržaja, kvalitete i cijena usluga ovlaštenih arhitekata.
Ovlašteni arhitekti, u skladu sa Zakonom, ovlašteni su izraditi dio dokumentacije potrebne za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, koju podnositelj zahtjeva prilaže uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu dokumentacija za ozakonjenje).

Dokumentacija za ozakonjenje koju izrađuje ovlašteni arhitekt:
1/ Arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje se za zahtjevne zgrade, u koje pripadaju:
- nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2
- zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto)  površina veća od 1000 m2
- zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.
Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.
U skladu s člankom 21., st. 4, Zakona, umjesto snimka izvedenog stanja za manje zahtjevnu zgradu, odnosno jednostavnu zgradu, uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može se izraditi i priložiti arhitektonska snimka.
Arhitektonska snimka može uz zahtjevnu zgradu obuhvaćati i manje zahtjevnu zgradu, jednostavnu zgradu i/ili pomoćnu zgradu.

2/ Snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje se za manje zahtjevne zgrade, u koje pripadaju:
- nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
- zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

3/ Iskaz površina i obračunske veličine zgrade i Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru izrađuje se za  jednostavne zgrade, u koje pripadaju:
- nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
- zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

4/ Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju izrađuje se za javne zgrade

5/ Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara izrađuje se za javne zgrade

Pod građevinskom (bruto) površinom nezakonito izgrađene zgrade u smislu Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomoćne zgrade podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju.
U građevinsku (bruto) površinu iz prethodnog stavka uračunava se i građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji.

Ovlašteni arhitekt je dužan pri izradi dokumentacije za ozakonjenje, prikazati stvarno stanje zgrade u skladu sa stupnjem gotovosti i neovisno o funkcionalnim i inženjerskim nedostacima, te snosi odgovornost za usklađenost zahtijevanih podataka s izvedenim stanjem zgrade.

Funkcionalne i inženjerske nedostatke te prijedloge metoda njihovog ispravljanja ovlašteni arhitekt može ugovoriti izdvojeno, po završetku postupka ozakonjenja zgrade, u procesu rekonstrukcije ozakonjene zgrade.

2. Uvjeti za ozakonjenje zgrada

Zakonom su definirane dvije kategorije nezakonito izgrađenih  zgrada koje se mogu ozakoniti:
-     nezakonito izgrađene zgrade u skladu s planom,
-     nezakonito izgrađene zgrade protivno planu,

Osnovni uvjeti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade obiju kategorija su:

- da su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže
- da je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011 Državne geodetske uprave od 21.lipnja 2011.  ili  ako nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje

Ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade u skladu s planom moguće je uz uvjet:
-     da je zgrada izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja Zakona na snagu, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva.

Ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade protivno planu moguće je uz uvjet:
-    da ozakonjenje nije isključeno člankom 6. Zakona.
-     ukoliko je, protivno prostornom planu, izgrađeno najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

3. Opis poslova ovlaštenih arhitekata

3.1. Provjera zadatka - ocjena mogućnosti i uvjeta ozakonjenja zgrade

Prije ugovaranja izrade dokumentacije za ozakonjenje zgrade, potrebno je utvrditi da li nezakonito izgrađena zgrada zadovoljava uvjete ozakonjenja propisane Zakonom te ocijeniti mogućnost ozakonjenja zgrade.
Za definiranje obima usluge i provjeru mogućnosti i uvjeta ozakonjenja, ovisno o vrsti zgrade, nužno je izvršiti slijedeće predradnje:
1.  Provjera uvjeta za ozakonjenje zgrade
2.  Provjera postojeće projektne dokumentacije i dokaza legalnosti u slučaju rekonstrukcije postojeće zgrade
3.  Pregled zgrade
4. Gruba provjera veličine zgrade
5.  Utvrđivanje stvarne namjene zgrade

Pribavljanje dokumenata potrebnih za ozakonjenje zgrade nije sastavni dio naknade za uslugu ovlaštenog arhitekta. Ovisno o dogovoru s podnositeljem zahtjeva ova usluga se ugovara posebno.

3.2. Izmjera zgrade na licu mjesta i fotografsko snimanje

Izmjera se vrši ručno ili pomoću mjernih uređaja (lasersko skeniranje, tahimetrijsko snimanje, fotogrametrijsko snimanje, i sl.).
Fotodokumentacija treba sadržavati najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade.

3.3. Izrada dokumentacije za ozakonjenje

Svi grafički i tekstualni prilozi arhitektonske snimke prikazuju stvarno stanje zgrade u skladu sa stupnjem gotovosti i neovisno o funkcionalnim i inženjerskim nedostacima.
U slučajevima rekonstrukcije dijela postojeće zgrade izgrađenog bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu potrebno je u svim grafičkim  i tekstualnim prilozima prikazati postojeći i rekonstruirani dio zgrade, ukoliko su ta dva dijela zgrade konstruktivno i funkcionalno povezana.

3.4. Ishođenje rješenja o izvedenom stanju.

Ova usluga se može ugovoriti ovisno o dogovoru s podnositeljem zahtjeva i nije sastavni dio naknade za uslugu izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja već se ugovara posebno.

5. Obvezni sadržaj dokumentacije za ozakonjenje:

1/ Obvezni sadržaj arhitektonske snimke (određen čl. 11. st. 3: Zakona):

A/ Opći dio arhitektonske snimke:

1.  Naslovna stranica sa općim podacima:
-   naziv i adresa podnositelja zahtjeva
-    naziv i adresa projektnog ureda/tvrtke (podaci za komuniciranje)
-    naziv/namjena zgrade (po potrebi sa naznakom zahvata – rekonstrukcija)
-    lokacija zgrade: ulica i kućni broj (ako je određen), broj katarske čestice i općine
-    naziv - arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
-    broj (tehnički dnevnik)
-    ime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta (potpis i pečat u originalu)
-    ime, potpis i pečat odgovorne osobe u projektnom uredu u kojem je izrađena arhitektonska snimka (potpis i pečat u originalu)
-    mjesto i datum izrade
2.  Sadržaj sa popisom svih tekstualnih i grafičkih priloga.
3.  Rješenje o registraciji i upis u sudski registar
4.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

B/ Tehnički dio arhitektonske snimke:

       1.  Opći podaci:
-  ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj
-  tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta, te njegov pečat u originalu

2.  Lokacija zgrade:
-  ulica i kućni broj (ako je određen), broj katastarske čestice i općine,

3. Arhitektonski opis zgrade (struktura i opis dijelova zgrade)

4. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
-  površina zgrade: građevinska bruto površina,
-  broj etaža i visina zgrade (u m),
- obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se utvrđuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.

5. Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u mjerilu 1:100, a iznimno u drugom primjerenom mjerilu

6. Fotodokumentacija (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)

7. Opis stupnja završenosti zgrade

8. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema  kriterijima iz  članka 27. Zakona

9. Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju

10. Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara

 

Objašnjenja:

Točke 1. i 2. 
Ovi podaci unose se na svaku stranicu tekstualnog dijela arhitektonske snimke. Stranice svakog tekstualnog priloga( 3., 4., 7. i 8.) se numeriraju. Naslovnu stranicu pečatom ovjerava i potpisuje ovlašteni arhitekt (potpis i pečat moraju biti u originalu).

Točka 3.
Osim strukture i opisa dijelova zgrade, u ovom dijelu navesti i podatak koji su dijelovi zgrade izvedeni nezakonito.

Točka 4.      
Građevinska bruto površina se obračunava u skladu s odredbama čl.2, stavak 1, točka 38. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
Obračunske veličine zgrade prema posebnom propisu su podaci potrebni za obračun komunalnog i vodnog doprinosa i obračunavaju se u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10), Pravilnika o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 79/10), Uredbe o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12), i Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12).

Točka 5.      
Nacrti u sklopu arhitektonske snimke su u mjerilu 1:100, izuzetno u drugom primjerenom mjerilu, pa grafički prikaz treba biti primjeren tom mjerilu.
Nacrti moraju biti kotirani. Na situaciji moraju biti kotirani gabariti zgrade, udaljenost zgrade od svih međa ili drugih građevina i glavne visinske kote (glavne kote terena, pristupa / ulaza i poda prizemlja). Situacija se izrađuje na geodetskoj podlozi iz geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama, po potrebi na posebnoj geodetskoj podlozi. Na situaciji je potrebno označiti ulaz/mjesto priključenja na prometnu površinu, kao i tumač oznaka (legendu).
Na tlocrtima moraju biti kotirani konstruktivni elementi (nosivi zidovi, otvori u nosivim zidovima, stupovi, konstruktivni rasponi, konstruktivni elementi krovišta ako je dostupno) i veličine svih prostorija. Prostorije treba opisati po namjeni te iskazati površinu.
Tlocrt temelja se ne izrađuje. Tlocrt krovišta se izrađuje samo ako je krovište dostupno i kada ga je moguće snimiti. Na tlocrtu krovnih ploha označavanju se i kotiraju: gabariti, istake, nagibi krovnih ploha te otvori na krovištu (krovni prozori i sl).
Presjeci moraju sadržavati glavne visinske podatke (visinske kote svih etaža, međukatnih konstrukcija, vijenaca, sljemena, nadozida i sl,) u odnosu na relativnu kotu prizemlja (+/- 0,00). Svi zidovi, stropne ploče i krovovi crtaju se kao konture bez unutarnje konstruktivne strukture i slojeva.
Pročelja se prikazuju  pojednostavljeno sa svim bitnim elementima. Kotiraju se kote terena uz pročelje u odnosu na prizemnu etažu zgrade kao visinske kote.
Svaki nacrt mora sadržavati sastavnicu sa podacima:
-     naziv i adresa podnositelja zahtjeva
-    naziv i adresa projektnog ureda/tvrtke
-     ime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta (potpis i pečat ne moraju biti u originalu)
-     prema odluci projektanta, imena suradnika
-     naziv/namjena i lokacija zgrade
-     naziv - arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
-     naziv/ sadržaj nacrta
-     broj (tehnički dnevnik)
-    mjerilo ili mjerila ( ukoliko je nacrt izrađen u više mjerila)
-     datum izrade

Točka 7.      
Stupanj završenosti - definirati je li zgrada u potpunosti završena ili ne. Ukoliko na zgradi postoje građevinski ili drugi radovi (osim fasade) koji nisu završeni, zgrada se smatra nezavršenom.

Točka 8.      
Podaci za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. Zakona
Visinu i način obračuna iznosa naknade, te detaljne uvjete plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno ozakonjenja te zgrade, propisuje Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) te detaljnije Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12).
Visina naknade za zgradu, odnosno za dio zgrade koji se ozakonjuje, utvrđuje se ovisno o:

 • veličini
 • lokaciji (položaju u prostoru)
 • namjeni zgrade
 • načinu plaćanja naknade.

Naknada se utvrđuje u ovisnosti o obujmu zgrade prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) za cijelu ili dio nezakonito izgrađene zgrade koja se ozakonjuje.

Visina naknade utvrđuje se prema izrazu:
VN = Non x Lk
pri čemu pojedine skraćenice imaju slijedeće značenje:
VN – visina naknade (u kn)
Non – naknada po obujmu i namjeni (u kn)
Lk – koeficijent lokacije.

Naknada po obujmu i namjeni (Non) utvrđuje se prema izrazu:
Non = No x Kn
pri čemu pojedine skraćenice imaju slijedeće značenje:
No – naknada po obujmu (u kn)
Kn – koeficijent namjene.

Naknada po obujmu i namjeni mora iznositi najmanje 500,00 kuna. Iznimno, za pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 iznosi 500,00 kuna po zgradi.

Naknada po obujmu (No) utvrđuje se prema izrazu:
No = O1 x Jn1 + O2 x Jn2 + O3 x Jn3 + O4 x Jn4
pri čemu pojedine skraćenice imaju slijedeće značenje:
O1, O2, O3, O4 – dijelovi obujma zgrade (u m3)
Jn1, Jn2, Jn3, Jn4 – jedinična vrijednost naknade (u kn/m3)

Dijelovi obujma zgrade (O1, O2, O3, O4)
Dijelovi obujma zgrade utvrđuju se prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12), uz primjenu slijedeće raščlambe:
O1 – obuhvaća obujam zgrade do 300 m3
O2 – obuhvaća obujam zgrade od 300 do 3.000 m3
O3 – obuhvaća obujam zgrade od 3.000 do 7.000 m3
O4 – obuhvaća obujam zgrade preko 7.000 m3

Jedinična vrijednost naknade (Jn1, Jn2, Jn3, Jn4)
Jedinična vrijednost naknade propisana je vrijednost vezana uz svaku od gore opisanih kategorija volumena:
JN1 /vezana na O1/ = 4 kn/m3
JN2 /vezana na O2/ = 10 kn/m3
JN3 /vezana na O3/ = 30 kn/m3
JN4 /vezana na O4/ = 75 kn/m3

Koeficijent namjene (Kn)
Koeficijent namjene utvrđuje se ovisno o namjeni zgrade ili dijela zgrade koji se ozakonjuje, te iznosi kako slijedi:

 • Kn za zgradu poljoprivredne namjene, uključivo ribarstvo i akvakultura = 0,30
 • Kn za zgradu industrijske odnosno gospodarsko-proizvodne namjene = 0,50
 • Kn za zgradu stambene i/ili druge namjene (poslovni prostor, garaža i dr.) = 1,00

Ako se u zgradi nalaze prostori različite namjene, koeficijent namjene (Kn) utvrđuje se prema pretežitoj namjeni zgrade ili dijela zgrade koji se ozakonjuje, odnosno namjeni kojoj služi 50% i više neto površine prostora (površine poda bez zidova) predmetne zgrade.

Koeficijent lokacije (Lk)
Koeficijent lokacije utvrđuje se ovisno o lokaciji zgrade, odnosno njezinom položaju u prostoru, te iznosi kako slijedi:

 • Lk za zgradu unutar građevinskog područja = 1,00
 • Lk za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva i akvakulture, koja se nalazi izvan

građevinskog područja = 1,00

 • Lk za zgradu izvan građevinskog područja (osim za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva i akvakulture) = 3,00
 • Lk za zgradu u području gospodarske i zaštitne šume, te šume s posebnom namjenom = 5,00
 • Lk za zgradu na vodnom dobru (osim za zgradu čija je namjena akvakultura) = 5,00
 • Lk za zgradu u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 100 m izvan građevinskog područja (osim za zgradu čija je namjena akvakultura) = 7,00

Ako je nezakonito izgrađena zgrada smještena na granici područja, odnosno nalazi se na više područja, za tu zgradu primjenjuje se koeficijent lokacije (Lk) koji je veći.

Za definiranje koeficijenta lokacije podatke je potrebno preuzeti iz relevantnog prostornog plana koji određuje prostorno-urbanističke parametre za zgradu koja je predmet obračuna naknade.

Naknada za zadržavanje zgrade u prostoru može se platiti jednokratno ili obročnom otplatom ukoliko je njezin iznos veći od 1.500,00 kuna. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za ozakonjenje zgrade treba pisano navesti koji način plaćanja naknade odabire, odnosno izjasniti se da li naknadu namjerava platiti jednokratno ili obročno, s naznakom roka otplate. Ako se podnositelj pisano ne izjasni o načinu plaćanja naknade, upravno tijelo izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem. Rok za jednokratno plaćanje naknade, odnosno kod obročne otplate rok plaćanja prvog obroka, iznosi 30 dana od dana izvršnosti rješenja.

Tablica za izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru izrađena od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objavljena je na linku: Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (xls)

Točka 9.      
Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju, daje se prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu, te prema zahtjevima iz čl. 14, st. 3, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).
Izjava se donosi samo za one elemente za koje je ovlašteni arhitekt ovlašten projektirati.
Izdavanju izjave može prethoditi utvrđivanje izvedenog stanja i ispitivanja kojim će se utvrditi ispunjavanje bitnog zahtjeva za građevinu - sigurnosti u korištenju, u skladu s člankom 23. st.2. alineja 4.
Sadržaj Izjave dat je u prilogu 1. ovog naputka.

Točka 10.    
Izjava ovlaštenog arhitekta da nezakonito izgrađena zgrada javne namjene ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara, daje se prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu, te prema zahtjevima iz čl. 14, st. 3, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).
Izjava se donosi samo za one elemente za koje je ovlašteni arhitekt ovlašten projektirati.
Izdavanju izjave može prethoditi utvrđivanje izvedenog stanja i ispitivanja kojim će se utvrditi ispunjavanje bitnog zahtjeva za građevinu - sigurnosti u korištenju, u skladu s člankom 23. st.2. alineja 4.
Sadržaj Izjave dat je u prilogu 2. ovog naputka.

2/ Obvezni sadržaj snimke izvedenog stanja (određen čl. 12. st. 3: Zakona):

A/ Opći dio snimke izvedenog stanja:

1.  Naslovna stranica sa općim podacima:
-   naziv i adresa podnositelja zahtjeva
-    naziv i adresa projektnog ureda/tvrtke (podaci za komuniciranje)
-    naziv/namjena zgrade (po potrebi sa naznakom zahvata – rekonstrukcija)
-    lokacija zgrade: ulica i kućni broj (ako je određen), broj katarske čestice i općine
-    naziv - snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
-    broj (tehnički dnevnik)
-    ime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta (potpis i pečat u originalu)
-    ime, potpis i pečat odgovorne osobe u projektnom uredu u kojem je izrađena snimka (potpis i pečat u originalu)
-    mjesto i datum izrade
2.  Sadržaj sa popisom svih tekstualnih i grafičkih priloga.
3.  Rješenje o registraciji i upis u sudski registar
4.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

B/ Tehnički dio snimke izvedenog stanja:

1.  Opći podaci:
-  ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj
-  tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta, te njegov pečat u originalu

2.  Lokacija zgrade:
-  ulica i kućni broj (ako je određen), broj katastarske čestice i općine,

3.  Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
-  građevinska bruto površina,
-   broj etaža i visina zgrade (u m),
-    obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se utvrđuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.

4.  Nacrti (tlocrti, presjeci i pročelja) u mjerilu 1:100, a iznimno u drugom primjerenom mjerilu

5.  Fotodokumentacija (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
6. Opis stupnja završenosti i upotrebljivosti zgrade

7. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema  kriterijima iz  članka  27. Zakona

 

Objašnjenja:

Sva objašnjenja važe kao i za arhitektonsku snimku izvedenog stanja.

3/ Obvezni sadržaj Iskaza površina i obračunske veličine zgrade i iskaza podataka za obračun naknade (određen čl. 13. st. 3 i 5: Zakona):
A/ Opći dio:

1.  Naslovna stranica sa općim podacima:
-   naziv i adresa podnositelja zahtjeva
-    naziv i adresa projektnog ureda/tvrtke (podaci za komuniciranje)
-    naziv/namjena zgrade (po potrebi sa naznakom zahvata – rekonstrukcija)
-    lokacija zgrade: ulica i kućni broj (ako je određen), broj katarske čestice i općine
-    naziv - snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
-    broj (tehnički dnevnik)
-    ime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta (potpis i pečat u originalu)
-    ime, potpis i pečat odgovorne osobe u projektnom uredu u kojem je izrađena snimka (potpis i pečat u originalu)
-    mjesto i datum izrade
2.  Sadržaj sa popisom svih tekstualnih i grafičkih priloga.
3.  Rješenje o registraciji i upis u sudski registar
4.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

B/ Tehnički dio:

1.  Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:
-  građevinska bruto površina,
-   broj etaža i visina zgrade (u m),
-    obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se utvrđuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa.

2. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema  kriterijima iz  članka  27. Zakona

 

Objašnjenja:

Sva objašnjenja važe kao i za odgovarajuća poglavlja za arhitektonsku snimku izvedenog stanja.

5. Osnove određivanja naknade usluga ovlaštenih arhitekata

Naknada se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju prije početka pružanja usluga ovlaštenog arhitekta.

Naknada ovlaštenom inženjeru geodezije za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama, odnosno posebne geodetske podloge, naknada ovlaštenom inženjeru građevinarstva za dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti te naknada ovlaštenim inženjerima građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva za izjavu da zgrade javne i društvene namjene ispunjavaju bitne zahtjeve u smislu sigurnosti u korištenju i zaštite od požara obračunavaju se posebno.

1/ Naknada za uslugu izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja

Naknada se određuje obavezno u okviru najnižih i najviših postotaka od proračunske vrijednosti gradnje utvrđenih Pravilnikom o cijenama usluga HKAIG (NN 85/99) - u daljnjem tekstu Pravilnik.

Naknada za uslugu izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja iznosi 30 % od cijene svih faza arhitektonskog projekta izračunatog prema čl. 47. Pravilnika.

Proračunski troškovi temeljem kojih se računa cijena usluge utvrđuju se prema proračunskim troškovima izgradnje istovjetne nove zgrade u skladu s čl 45. Pravilnika.

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove izrade arhitektonske snimke zgrada određuje se prema čl. 46. Pravilnika.

U cijeni usluge nisu sadržani neophodni popratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno u skladu s čl. 9. Pravilnika.

U slučaju postojanja projektne dokumentacije izvedene zgrade, izrađene od ovlaštene osobe, za potrebe ishođenja dozvola za gradnju, potrebno je utvrditi primjenjivost dokumentacije te u skladu s tim odrediti cijenu usluge koja može iznositi +/- 15% od cijene naknade za uslugu izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja. 

2/         Naknada za uslugu izrade snimke izvedenog stanja
Naknada za uslugu izrade snimke izvedenog stanja dana je okvirno temeljem Pravilnika o cijenama usluga HKAIG (NN 85/99), i iskazana slijedećom tablicom:

* GBP je građevinska (bruto) površina zgrade iz članka 2. stavak 1. točka 38. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 50/12 i 55/12)

Cijene navedene u tablici su upućujuće i iskazane u svrhu informacije zainteresiranim osobama kao predvidivi troškovi investitora.
Iskazane cijene nisu obvezujuće za bilo koju stranku u poslu, a cijena konkretne usluge ovisi o dogovoru i volji naručitelja i izvršitelja.
Stvarna cijena određenog posla  ovisi o konkretnoj građevini, njezinoj veličini i složenosti te ponudi izvršitelja usluge i odluci naručitelja.
Cijene navedene u tablici su neto cijene bez PDV-a.
U cijeni nisu troškovi vezani uz izradu snimke koji se obračunavaju posebno.

3/ Naknada za uslugu izrade iskaza površina i obračunskih veličina zgrade, i iskaza podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Naknada za uslugu izrade iskaza površina i obračunskih veličina zgrade, i iskaza podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru obračunava se kao vremenska naknada, temeljem stvarno utrošenog vremena u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga HKAIG (NN 85/99)

4/ Naknada za uslugu ishođenja rješenja o izvedenom stanju

Ova usluga se može ugovoriti, ovisno o dogovoru s podnositeljem zahtjeva i nije sastavni dio naknade za uslugu izrade arhitektonske snimke odn. snimke izvedenog stanja već se ugovara posebno.

 

PRILOG 1:

Na temelju odredbi članka 11. stavka 2 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), izdaje se:

IZJAVA OVLAŠTENOG ARHITEKTA DA NEZAKONITO IZGRAĐENA ZGRADA JAVNE NAMJENE ISPUNJAVA BITNI ZAHTJEV SIGURNOSTI U KORIŠTENJU

Oznaka izjave:
Podnositelj zahtjeva:
Zgrada / namjena zgrade:
Lokacija:  (ulica i k.broj, broj k.č., ime katastarske općine)
Vrijeme građenja:
Temeljem usporedbe izvedenog stanja navedene završene zgrade sa propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena / sa važećim propisima (odabrati jedno od navedenog i navesti naziv propisa), te prema zahtjevima iz članka 14., stavak 3, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), ustanovljeno je da ista ispunjava one bitne zahtjeve sigurnosti u korištenju koji su u domeni projektiranja ovlaštenog arhitekta:

 • da su ugrađene završne podne obloge protuklizne i ravne
 • da su izvedene zaštitne ograde i rukohvati na propisanim pozicijama i propisane visine
 • da su stubišta i hodnici izvedeni u propisanim dimenzijama (širina, širina kraka, dimenzije i broj stepenica...)

Izjava je utemeljena na vizualnom pregledu zgrade / te dodatno izvršenim ispitivanjima (odabrati potonje ako su ispitivanja izvršena, te u tom slučaju navesti vrstu ispitivanja i njihove rezultate, te ih priložiti).
Mjesto i datum:

Ovlašteni arhitekt: (ime i prezime, žig ovlaštenog arhitekta i vlastoručni potpis)

 

PRILOG 2:

Na temelju odredbi članka 11. stavka 2 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), izdaje se:
IZJAVA OVLAŠTENOG ARHITEKTA DA NEZAKONITO IZGRAĐENA ZGRADA JAVNE NAMJENE ISPUNJAVA BITNI ZAHTJEV ZAŠTITE OD POŽARA

Oznaka izjave:
Podnositelj zahtjeva:
Zgrada / namjena zgrade:
Lokacija:  (ulica i k.broj, broj k.č., ime katastarske općine)
Vrijeme građenja:
Temeljem usporedbe izvedenog stanja navedene završene zgrade sa propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena / sa važećim propisima (odabrati jedno od navedenog i navesti naziv propisa), prema zahtjevima iz članka 14., stavak 3, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te prema uvjetima koje propisuje Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) ustanovljeno je da ista ispunjava one bitne zahtjeve zaštite od požara koji su u domeni projektiranja ovlaštenog arhitekta sa ovlaštenjem za izradu elaborata zaštite od požara:

 • da su osigurani vatrogasni pristupi prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
 • da je nosiva konstrukcija propisane vatrootpornosti
 • da su izlazi iz zgrade za potrebe evakuacije izvedeni na propisani način
 • da su izvedeni i u funkcionalnom stanju propisani sustavi zaštite
 • da su osigurane propisane sigurnosne udaljenosti od eventualnih spremnika goriva i od susjednih zgrada

Izjava je utemeljena na vizualnom pregledu zgrade / te dodatno izvršenim ispitivanjima (odabrati potonje ako su ispitivanja izvršena, te u tom slučaju navesti vrstu ispitivanja i njihove rezultate, te ih priložiti).

Mjesto i datum:
Ovlašteni arhitekt: (ime i prezime, žig ovlaštenog arhitekta i vlastoručni potpis)