Zakoni

 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja
  (NN 78/15, 118/18 , 110/19)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
  NN (82/15, 70/19, 47/20)
 • Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima
  (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, Danom stupanja na snagu Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15) prestaje važiti članak 188. Zakona o autorskom pravu i ostalim pravima (članak 381.), 141/13, 127/14, 62/17)

Zaštita podataka

Više infromacija: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Opći upravni postupak

 • Zakon o općem upravnom postupku
  (NN 47/09)

Obvezni odnosi

Pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup infomacijama
  (NN 25/13, 85/15)
 • Popis tijela javne vlasti
  (NN 19/10)
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
  (NN 140/09)

Javna nabava

 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 100/18, 5/19-ispravak)
 • Zakon o javnoj nabavi
  (NN 120/16)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • (NN 6/12, 125/14)
 • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
  (NN 89/12, 145/14)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  (NN 65/17)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
  (NN 65/17)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
  (NN 101/17)

Javno-privatno partnerstvo

 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu
  (NN 78/12, 152/14, 114/18)
 • Uredba o kriterijima ocjene projekata javno-privatnog partnerstva
  (NN 56/09)
 • Uredba o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva
  (NN 88/12)
 • Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
  (NN 147/10)