• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
  (NN 63/08,90/10)
 • Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
  (NN 40/91)
 • Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
  (NN 53/93)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
  (NN 124/09, 73/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
  (NN 63/08, 90/10)
 • Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
  (NN 11/94)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
  (NN 2/11)
 • Standard za školske knjižnice
  (NN 34/00)
 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
  (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
  (NN 63/08, 90/10)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
  (NN 133/97)
 • Zakon o obrazovanju odraslih
  (NN 17/07)
  Vidi: čl.22. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 107/07)
  Vidi: čl.20. st.2. i 3. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
  (NN 129/08, 52/10)