Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o gradnji
  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 115/18, 117/21Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 • (NN 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 • (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Naputci

 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
  (NN 46/20, 80/20)
 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  (NN 56/14)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  (NN 23/18)

Uredbe

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  (NN 112/14, 98/19)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  (NN 53/02, 20/17)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN 98/99,  29/03, 20/17)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/14, 72/20)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  (NN 32/14 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postorojenja
  (NN 36/16, 79/16, 108/21)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
  (NN 88/17) - Napomena: Pravilnik je stupio na snagu 30. rujna 2017. godine. Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevinaa i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera
  (NN 131/21, 68/22)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 46/18, 98/19)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  (NN 116/19)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19, 123/19, 36/20)
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  (NN 116/19)
 • Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom
  (NN 116/19)

 

Obnova zgrada oštećenih potresom

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/2010/21, 117/21)
 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 88/22)
 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 34/21
 • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21, 19/22)

 

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
  (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenie zgrade u prostoru
  (NN 98/12)

Područja posebne državne skrbi

 • Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13)
 • Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi
  (NN 144/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi
  (NN 144/11)

Poticanje ulaganja

Posebne uzance o građenju

 • Posebno uzance o građenju
  (NN 137/21)

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
  (NN 94/22)