Zakoni

 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
  NN 126/21)

Uredbe

 • Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva
  (NN 105/15)

Pravilnici

 • Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču
  (NN 41/10)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme
  (NN 89/10)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV
  (NN 105/10)
 • Pravilnik o sigurnosti strojeva
  (NN 28/11)
 • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  (NN 34/11)
 • Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/13)
 • Pravilnik o aerosolnim rasprišivačima
  (NN 58/10, 140/14,117/17)
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
  (NN 18/15)
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre
  (NN 14/16)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala 
  (NN 20/16)
 • Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
  (NN 21/16)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
  (NN 21/16)
 • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
  (NN 27/16)
 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
  (NN 28/16, 88/19)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ekspolozivnim atmosferama
  (NN 33/16)
 • Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
  (NN 43/16)
 • Pravilnik o radijskoj opremi
  (NN 43/16, 88/19)
 • Pravilnik o tlačnoj opremi
  (NN 43/16, 79/19)
 • Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
  (NN 112/16)
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva 
  (NN 66/18)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi
  (NN 5/19)
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
  (NN 20/20, 87/20, 104/21)
 • Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
  (NN 75/20)

Podzakonski propisi preuzeti na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13.)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (»Službeni list SFRJ«, br. 13/78.)
 • Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja(»Službeni list SFRJ«, br. 19/68.)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV(»Službeni list SFRJ«, br. 65/88., »Narodne novine«, br. 24/97.)

 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova(»Službeni list SFRJ«, br. 51/73., 69/73. – ispravak, 11/80. – izmjena, članak 10. Pravilnika o tehničkim normativima za postavljanje elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova – br. 36/86., članak 333. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV – br. 65/88.), na snazi su samo odredbe koje se odnose na niskonaponske elektroenergetske vodove i priključke nazivnog napona do 1 kV

 • Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova(»Službeni list SFRJ«, br. 36/86.)