• Zakon o obrani
  (NN 33/02, 58/02-ispravak, 76/07, 153/09)
  Vidi: čl.65. st.1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04)
 • Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata
  (NN 175/03)
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama zaštite te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu
  (NN 63/11)
 • Pravilnik o tajnosti podataka obrane
  (NN 39/08)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu
  (NN 2/91)
 • Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
  (NN 45/84)
 • Pravilnik o vojnom letenju
  (NN 35/12)

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa
  (Sl. list SFRJ 55/83)