Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
  (NN 91/18, 1/21)
 • Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
  (NN48/97)
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
  (NN 89/15, 94/16)
 • Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita
  (NN 101/09, 40/10)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu
  (NN 1/11)
  (Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima 
  (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16)
 • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
  (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 
  (NN 48/18)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta 
  (NN 49/86)
 • Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uorabi radne opreme
  (NN 18/17)
  Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) kao i odredbe drugih propisa o uporabi radne opreme, koje su u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika.
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 
  (NN 5/84)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 
  (NN 46/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
  (NN 39/06, 106/07)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu 
  (NN 155/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina 
  (NN 10/86)
  Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala 
  (NN 49/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura 
  (NN 10/86)
 • Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile 
  (NN 7/89)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama 
  (NN 11/84, 7/89)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova 
  (NN 40/07)
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 
  (NN 56/83)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu - vidi članak 103. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
  (NN 112/14, 43/15, 72/15)
 • Pravilnik o izradi procjene rizika
  (NN 112/14)
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
  NN 112/14)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
  (NN 50/19 )
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
  (NN 91/15)
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
  (NN 16/16)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
  (NN 16/16)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  (NN 114/02, 131/02-ispravak i 126/03)
  Danom stupanja na snagu Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) prestaje važiti članak 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – RO.
  Danom stupanja na snagu Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) prestaju važiti članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.
 • Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
  (NN 3/84, 55/85)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do stupanja na snagu novih propisa.

Naputak

 • Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
  (NN 119/14)