Zakoni

 • Zakon o zaštiti okoliša
  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )
  Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) prestaje važiti članak 76. stavak 5. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13.).
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš
  (NN 46/02, 78/15)
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  (NN 30/09)

Uredbe

 • Uredba o okolišnoj dozvoli
   (NN 8/14, 5/18)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
   (NN 61/14, 3/17)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
  (NN 3/17)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  (NN 64/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
  (NN 68/08)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  (NN 44/16, 107/19)
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  (NN 44/14)
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  (NN 31/17, 50/20)
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  (NN 77/14)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksi i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN 71/04)
 • Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17)

Pravilnici

 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
  (NN 91/16)
 • Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
  (NN 117/17)
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  (NN 126/09, 65/12)
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja
  (NN 113/08)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  (NN 57/10)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  (NN 31/10)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  (NN 3/22)
  Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 87/15), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO Priloga 5. toga Pravilnika te Priloga 1., Priloga 2., Priloga 3. i Priloga 4. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2023. godine..
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila
  (NN 120/07)
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  (NN 145/08)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  (NN 156/14)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  (NN 110/14)
 • Pravilnik o stručnom vijeću
  (NN 121/14)
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  (NN 139/14)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
  (NN 156/14, 34/18) Napomena: na snazi do 31. prosinca 2019. godine
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
  (NN 84/19) Napomena: stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine
 • Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
  (NN 7/15 )

Odluke

 • Odluka o objavljivanju Pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  (NN 154/08)
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 107/03)

Naputci

 • Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okolliša
  (NN 79/95)