Zakoni

 • Zakon o gospodarenju otpadom
  (NN 84/21)
  Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 101. ovoga Zakona i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 3. srpnja 2024.
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  (NN 130/05)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine
  (NN 84/23)

Uredbe

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  (NN 6/14)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  (NN 97/15, 7/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  (NN 105/15, 57/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima 
  (NN 112/15, 72/18-ispravak, 81/20, 140/20)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  (NN 50/17, 84/19, 31/21-odluka Ustavnog sudaNapomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 106/22) prestaju važiti odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, br. 50/17., 84/19. i 31/21. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Pravilnici

 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) – pretrazi CADIAL
  (NN 90/15)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada
  (NN 4/23)
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada
  (NN 55/23
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  (NN 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom  
  (NN 106/22)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  (NN 20/2016)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
 • (NN 69/16)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  (NN 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  (NN 117/14)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
  (NN 89/08)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  (NN 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
  (NN 128/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  (NN 95/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)

  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  (NN 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  (NN
  136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18-ispravak, 81/20
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
  Napomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13), osim odredbi: članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. koje su na snazi do uspostave Registra.
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  (NN 113/16)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  (NN 40/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  (NN
  74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  (NN 42/14, 48/14-ispravak, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  (NN
  97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/1386/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15).
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  (NN 88/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  (NN 99/15)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  (NN 59/06 109/12)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  (NN 58/11)