Zakoni

Pravilnici

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj NN ()

 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
  (NN 79/17)
 • Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 135/06)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  (NN 01/06)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
 • Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova NN(8/13)
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješ­ćivanju o kvaliteti zraka  (NN 57/13)

Uredbe

 • Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH
  (NN 76/18)
 • Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  (NN 65/16)
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 4/02)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
  (NN 83/21)
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
  (NN 77/20)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  (NN 87/17)
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06)
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  (NN 141/05, 33/11)
  Vidi: čl.35. st.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 145/10)
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva
  (NN 33/11)
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
  (NN 94/07)
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  (NN 5/17)
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
  (NN 141/08)
 • Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka
  (NN 68/08)
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  (NN 142/08)
 • Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  (NN 73/16)
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  (NN 152/09)
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  (NN 76/09)
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine
  (NN 61/08)
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (NN 145/08)
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (NN 24/10)
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  (NN 151/08)
 • Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
  (NN 90/19)