Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama
  (NN 54/99)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu
  (NN 117/07)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
  (NN 93/98,116/07, 141/08)
 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
  (NN 134/09)

Priznata tehnička pravila

 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica
  (Sl. list SFRJ 10/90, 52/90)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine
  (Sl. list SFRJ 44/83, 60/86)
  Vidi: čl.71. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)