• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/02/2023

Javni natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja ŽUPNE CRKVE BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA U ZAGREBU – VRBANI III ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE / OBAVIJEST O STAVLJANJU PROJEKTNOG NATJEČAJA U MIROVANJE

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

OPĆI, PRVOG STUPNJA SLOŽENOSTI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI, ANONIMNI

J A V N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

ŽUPNE CRKVE BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA U ZAGREBU – VRBANI III

ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

 

Zbog usaglašavanja formalnih elemenata natječajnog programa sa stručnim službama Grada Zagreba predmetni natječaj stavlja se umirovanje. Svi prostorni elementi predviđeni programom zadržavaju se i neće se mijenjati. Kako je natječaj stavljen u mirovanje novi rok predaje natječajnih radova biti će obljavljen po usaglašenom programu na isti način kao i ova obavijest.
Obavijest o stavljanju natječaja u mirovanje biit će dostavljena dnevnom tisku te Hrvatskoj komori arhitekata i društvima arhitekata
 


Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 133-22/ZG-IAU/N

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
Zagrebačka nadbiskupija
Župa Bogojavljanja – Sveta Tri Kralja, Zagreb – Vrbani III
Privremeno sjedište
Listopadska 4, 10110 Zagreb
OIB: 99777779413
telefon: +385 91 506 8736
e-mail: trikralja.vrbani3@gmail.com
odgovorna osoba: Slavko Kresonja, župnik

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Grge Tuškana 41, Zagreb
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Studio A d.o.o., Ulica Grge Tuškana 41, Zagreb; OIB 75866788318.
Autori Programa su župnik Slavko Kresonja i Nenad Kondža, ovlašteni arhitekt
Autor Uvjeta natječaja je Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

VRSTA NATJEČAJA
Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, 1. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko[1]urbanističkog rješenja župne crkve bogojavljenja – Župa Bogojavljanja – Sveta Tri Kralja, Zagreb – Vrbani III Zagrebačke nadbiskupije.

PREDMET NATJEČAJA
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rješenja župne crkve bogojavljenja – Župa Bogojavljanja – Sveta Tri Kralja, Zagreb – Vrbani III Zagrebačke nadbiskupije.

CILJ PROVEDBE NATJEČAJA

Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i cjelovitog rješenja ŽUPNE CRKVE BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA. Cilj ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje sakralne arhitekture koje će funkcionalno, estetski i ambijentalno dopuniti i u urbanističkom smislu dovršiti središnji potez javnih i društvenih sadržaja, pješačkih i zelenih površina naselja Vrbani III te koje će biti racionalno i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranog zahvata projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i organizaciji sadržaja uz uvažavanje preporuka zadanih programom i prilozima programa.
Natječaj za realizaciju će temeljem uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgrade koja je predmet natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

OGLAS O NATJEČAJU
Obavijest o raspisu natječaja bit će dostavljena dnevnom tisku te Hrvatskoj komori arhitekata i društvima arhitekata.

NATJEČAJNI ELABORAT
Natječajni elaborat, pripremljen u odgovarajućem digitalnom formatu, Raspisivač stavlja na raspolaganje.
Natjecateljima na sljedećoj poveznici: https://studio.gin.hr/index.php/s/x23jeJx8SCP44L5

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 19.12.2022. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 17.01.2023. godine.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu crkva.vrbani@gmail.com
Pisani odgovori na pitanja bit će objavljeni objavljeni na poveznici:
https://studio.gin.hr/index.php/s/x23jeJx8SCP44L5 do 26.01.2023 godine.
Rok predaje Natječajnih radova je 14.03.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresi: Studio A d.o.o., Zagreb, Ulica Grge Tuškana 41, s napomenom: ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 03.04.2023. godine.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Ocjenjivački sud:
1. prof.dr.sc. Ante Crnčević, OFM, liturgičar, predstavnik Raspisivača
2. Ivan Križić, d.i.a., predstavnik Provoditelja,
3. prof.dr.sc. Boris Morsan, d.i.a, predstavnik Raspisivača, Predsjednik OS-a
4. Vedran Pedišić, d.i.a., predstavnik Raspisivača
5. mons. Tomislav Subotičanec, moderator Nadbiskupskog duovnog stola, predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana OS-a:
Nenad Kondža, d.i.a., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
Andrea Vukojić, d.i.a., predstavnica Provoditelja

Tajnik natječaja:
Ivica Jandrić, d.i.a., predstavnik Provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna neto, odnosno 18.581,19 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450).
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada              Broj nagrada      Neto iznos                                                         *Bruto iznos

I. nagrada                           1             56.000,00 Kn / 7.432,97 Eur       81.200,00 Kn / 10.777,80 Eur

II. nagrada                         1             42,000,00 Kn / 5.574,72 Eur        60.900,00 Kn / 8.083,35 Eur

III. nagrada                         1             28.000,00 Kn / 3.716,48 Eur       40.600,00 Kn / 5.388,90 Eur

IV. nagrada                         1             14.000,00 Kn / 1.858,24 Eur       20.300,00 Kn / 2.694,45 Eur

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

U svrhu isplate Raspisivač će s nagrađenim Natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni Natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim propisima. Bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ako se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Raspisivač će nagrađenim Natjecateljima isplatiti nagrade roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema okolišu, topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),
- arhitektonsko oblikovanje,
- kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja
- ekonomičnost i provedivost rješenja,

Nagradni fond u iznosu od 140.000,00 kuna neto, odnosno 18.581,19 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450), Naknada provoditelju 35.000,00 kn neto, odnosno 4.645,60 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450), Naknada članovim OS, tehničkoj komisiji i tajniku 39.200,00 kn neto, odnosno 5.203,08 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),

SVEUKUPNO: 214.200,00 kn neto, odnosno 28.431,11 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi do cca 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) odnosno 212.370,59 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450), prema Pravilniku o standardu  usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 16.900.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.243.164,32 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450), tj. 5.500,00 kn/m2 odnosno 730,02 € bez PDV-a kao trošak građenja.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju ŽUPNE CRKVE BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA U ZAGREBU –VRBANI III ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE. Autor prvonagrađenog rada u obvezi je isporučiti 3D BIM/CAD/GIS model natječajnog rada georefernciran u HTRS96 TM, uklopjen u postojeći 3D model Grada Zagreba i službenu katastarsku podlogu, u multipatch obliku sa zatvorenim plohama i bridovima.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.