• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/11/2022

Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA HEINZELOVA - VUKOVARSKA

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

OPĆI, PRVOG STUPNJA SLOŽENOSTI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI, ANONIMNI

J A V N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA HEINZELOVA - VUKOVARSKA

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 130-22/ZG-IUA/NJN

Evidencijski broj nabave Raspisivača natječaja 1874-2022-EMV , CPV: 71230000-9

 

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
GRAD ZAGREB, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
OIB: 61817894937
Internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnik Tomislav Tomašević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Grge Tuškana 41, Zagreb
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
GRAD ZAGREB
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
Republike Austrije 18, 10000 Zagreb
Stručni tim: Nataša Aralica, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica
                      Jelena Bule, mag.ing.arch.
                      Dubravko Širola, dipl.ing.prom.
                      Dinko Brdarić, dipl.ing.prom.

VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, za realizaciju, I stupnja složenosti, jednostupanjski, anonimni za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.

CPV: Organizacija natječaja za arhitektonske projekte, Oznaka: 71230000-9, usluge projektiranja u arhitekturi,
Evidencijski broj: 1874-2022-EMV

PREDMET NATJEČAJA
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.

Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade dječjeg vrtića Heinzelova – Vukovarska.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio Natjecatelj prvonagrađenog rada.
Natječaj je raspisan i provodi se u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati te u skladu s ZJN NN 120/16, 114/22.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne ili fizičke osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Natjecatelj ima pravo sudjelovanja, ako u svojstvu autora ima jednu ili više stručnih osoba. Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika diplome. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti,dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.
Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno. Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog elaborata, stručni savjetnici izrađivača Natječajnog elaborata kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne skupine uključivo njihov bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi neposredno nadređeni i suradnici. Osobe koje bi zbog svog sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ne mogu kao Natjecatelji sudjelovati u natječaju.

OGLAS O NATJEČAJU
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, prema sljedećem: Poziv na natječaj i Natječajni elaborat, objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN). Bez odgode, isti dan, a nakon objave u EOJN, Poziv na natječaj i Natječajni elaborat objavit će se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.zagreb.hr. Obavijest o raspisu natječaja bit će dostavljena dnevnom tisku ( Večernji list ) te Hrvatskoj komori arhitekata i društvima arhitekata.

NATJEČAJNI ELABORAT
Natječajni elaborat, pripremljen u odgovarajućem digitalnom formatu, Raspisivač stavlja na raspolaganje Natjecateljima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na sljedećoj poveznici:https://studio.gin.hr/index.php/s/NqXTYxXRaJ4ANHm

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 23. studeni 2022. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 20. prosinca 2022. godine.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu dv.heinzelova@gmail.com
Pisani odgovori na pitanja bit će objavljeni do 3. siječnja 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr te na sljedećoj poveznici:
https://studio.gin.hr/index.php/s/NqXTYxXRaJ4ANHm
Rok predaje Natječajnih radova je 17. veljače 2023. godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave na adresi:
Studio A d.o.o., Zagreb, Grge Tuškana 41, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ - VRTIĆ

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi ocjenjivačkog suda:

1. Nataša Aralica, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
2. Marko Dabrović, dipl. ing. arh.,- predstavnik Provoditelja
3. Dominka Mladineo, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
4. Marin Mikelić, dipl. ing. arh., - predstavnik Provoditelja
5. Vedran Pedišić, dipl. ing. arh., - predstavnik Provoditelja, Predsjednik O.s.

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Nenad Kondža,dipl.ing.građ. - predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
1. Jelena Bule, dipl.ing.arh
2. Ivica Jandrić, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
1. Andrea Vukojić, dipl. ing. arh.

NAGRADE
Određuje se ukupni iznos nagradnog fonda od 184.000,00 kuna neto, odnosno 24.423 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450).

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade:

Prva nagrada u neto iznosu od 73. 600,00 kn, odnosno 9.769 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),
2. Druga nagrada u neto iznosu od 46. 000,00 kn, odnosno 6.106 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),
3. Treća nagrada u neto iznosu od 27. 600,00 kn, odnosno 3.663 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),
4. Četvrta nagrada u neto iznosu od 22. 080,00 kn, odnosno 2.931 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450),
5. Peta nagrada u neto iznosu od 14. 720,00 kn, odnosno 1.954 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450).

U svrhu isplate Raspisivač će s nagrađenim Natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni Natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim propisima. Bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ako se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
Raspisivač će nagrađenim Natjecateljima isplatiti nagrade roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno radovi:
a) predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja
b) koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c) čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d) koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga) pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će se voditi sljedećim kriterijima:- prostorni koncept u skladu s zatečenim kontekstom
- prostorno-funkcionalna kvaliteta rješenja
- funkcionalno-estetska kvaliteta arhitektonskog rješenja
- ocjena posebnosti natječajnog rada
- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost rješenja u izvedbi i uporabi
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- provedivost sukladno Natječajnom zadatku

Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 984.000,00 kn neto, odnosno 130.600,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama i izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Nagradni fond u iznosu od 184.000,00 kuna neto, odnosno 24.423,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450).,- naknada radnim tijelima s materijalnim troškovima u iznosu od 38.640,00 kuna neto odnosno 5.128,41 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Vrijednost usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN NN 120/16, 114/22, s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN NN 120/16, 114/22 i u skladu s Pravilnikom ostandardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu od cca 800.000,00 kn neto odnosno 106.178,00 € (fiksni tečaj konverzije 7.53450). Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Idejni projekt s prostornim prikazima, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt okoliša, sve elaborate, troškovnike, Plan izvpđenja radova (koordinator 1) kao i svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola, opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima. Planirana vrijednost ukupne investicije iznosi 26.500.000,00 kn (bez PDV[1]a), 9.000,00kn/m2.

Autor prvonagrađenog rada u obvezi je isporučiti 3D BIM/CAD/GIS model natječajnog rada georefernciran u HTRS96 TM, uklopjen u postojeći 3D model Grada Zagreba i službenu katastarsku podlogu, u multipatch obliku sa zatvorenim plohama i bridovima.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu