• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

29/08/2022

Anketni natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja Gradskog projekta Istočna obala

GRAD SPLIT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi ANKETNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističkog rješenja GRADSKOG PROJEKTA ISTOČNA OBALA U SPLITU
 
Vrsta natječaja:Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, I stupnja složenosti, anketni urbanistički natječaj
 
Rok za predaju natječajnih radova: 22.11.2022.
Nagrade:
Rezultati žiriranja:
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-258/2022-PP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 126-22/ST-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ivica.puljak@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Ivica Puljak, gradonačelnik, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Urbi & archi d.o.o., Šižgorićeva 24, 21000 Split; Janja Novaković dipl.ing.arh., ovl. arhitektica i urbanistica (A 4755, A-U 2)
 
VRSTA NATJEČAJA - Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, I stupnja složenosti anketni urbanistički natječaj za Gradski projekt Istočna obala u Splitu.
 
PREDMET ANKETNOG NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističkog rješenja Gradskog projekta Istočna obala u Splitu.
 
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
 
• Osnovni ciljevi provedbe anketnog urbanističkog natječaja su:
-     prikupljanje, analiza i odabir većeg broja urbanističkih rješenja za područje Istočne obale, na temelju kojih će Ocjenjivački sud definirati preporuke za daljnja postupanja vezana uz razvoj ovog prostora i po potrebi preporuke za reviziju važećih planskih odredbi GUP-a i PPUG-a Splita
-    prikupljanje, analiza i odabir većeg broja idejnih prometnih rješenja novog kolnog pristupa i izlaza iz Gradske luke
-    prikupljanje, analiza i odabir većeg broja prometnih rješenja za kvalitetnije povezivanje prostora Istočne obale s prostorom gradskog projekta Kopilica.
 
• Opći ciljevi i zadaci za predložena urbanistička rješenja:
1.    Urbanističko rješenje potrebno je uklopiti u cjelovitu sliku Gradske luke, kao najznačajnijeg javnog prostora grada Splita, u prostornom, funkcionalnom, simboličkom i oblikovnom smislu.
2.    Urbanističko rješenje treba dati prijedlog sveobuhvatne urbane regeneracije ovog prostora, transformacije prostora s „izgubljenim identitetom“ i stvaranja novog identiteta.
3.    Urbanističko rješenje, osim u prostor Gradske luke, treba kvalitetno integrirati u kontaktno područje sjeverno i istočno od obuhvata – povezivanjem u prometnu mrežu s naglaskom na pješački i biciklistički promet, odabirom oblikovanja i sadržaja, zaštitom vrijednih vizura itd.
4.    Urbanističko rješenje treba ponuditi inovativna prostorna rješenja, temeljena na postavkama zelenih i održivih gradova. Vrijednost i potencijal lokacije treba sagledati prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima.
5.    Od urbanističkih rješenja traži se fleksibilnost (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju, itd.).
6.    Potrebno je predložiti program izgradnje i uređenja prostora, sa sadržajima i kapacitetima, u skladu s prethodno navedenim ciljevima.
7.    Prometno rješenje pristupa i izlaza iz luke treba biti detaljno razrađeno, s provjerenim tehničkim karakteristikama (poprečni profili, nagibi i radijusi zakrivljenosti prometnica).
 
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem obveze provedbe natječaja utvrđene Generalnim urbanističkim planom Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 01/06, 15/07, 03/08, 03/12, 32/13 , 52/13, 41/14, 55/14 - pročišćeni tekst).
 
PRAVO SUDJELOVANJA  
 
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.
Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u ''Slobodnoj Dalmaciji“ i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.             
U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: http://www.split.hr i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-s.hr.
Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - POVEZNICA.
 
ROKOVI NATJEČAJA
 
Početak natječaja je 26.08.2022. godine (prema članku 34. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma NN 85/14).
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 22.09.2022. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.istocna.obala@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.split.hr do 07.10.2022. godine.
 
Rok predaje natječajnih radova je 22.11.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Istočna obala– ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 60 dana od dana predaje natječajnih radova.
 
 
RADNA TIJELA NATJEČAJA
 
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:
 
Članovi OS-a:
1.    Ivica Puljak,  gradonačelnik, predstavnik Raspisivača
2.    Ines Berlengi, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
3.    Edo Šegvić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
4.    Robert Duić, dipl.ing.agr., predstavnik Provoditelja
5.    Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
6.    Hrvoje Šmidihen dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
7.    Ivica Trumbić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Zamjenice člana OS-a:
1.     Ana Grgić, dip.ing.arh., predstavnica Provoditelja
2.     Kristina Perkov mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja
 
Stručni savjetnici:
1.    Dražen Pejković, dipl.ing.arh., Grad Split
2.    Ante Martinis, dipl.ing.građ., LU Split
3.    Domagoj Bublić, HŽ Infrastruktura
4.    dr. sc. Radoslav Bužančić, KO u Splitu, Ministarstvo kulture i medija RH
5.    Mario Šimundić, dipl.ing.građ., Hrvatske Ceste
 
Tehnička komisija:
1.     Gorana Barbarić, mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja
2.     Jere Kuzmanić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Janja Novaković, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
NAGRADE
 
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 520.000,00 kuna (69.015,86 eura) neto odnosno cca 728.195,38 kn (96.648,14 eura) bruto (bez PDV-a).*
 
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada     Br.nagrada     Neto  kn             Neto euro            *Bruto  kn           *Bruto euro
1. nagrada         1         208.000,00 kn    27.606,34 EUR    291.278,15 kn    38.659,25 EUR
2. nagrada         1         130.000,00 kn    17.253,97 EUR    182.048,85 kn    24.162,03 EUR
3. nagrada         1           78.000,00 kn    10.352,38 EUR    109.229,31 kn    14.497,22 EUR
4. nagrada         1           62.400,00 kn      8.281,90 EUR      87.383,45 kn    11.597,78 EUR
5. nagrada         1           41.600,00 kn      5.521,27 EUR      58.255,63 kn      7.731,85 EUR
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
    a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
    b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
    c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
    d/ Koji nisu u skladu s Programom i ostalim uvjetima Natječaja
 
Pored usklađenosti rada s Općim uvjetima Natječaja ( u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga) i Programom, pri ocjenjivanju radova valorizirat će se uspješnost predloženih urbanističkih rješenja u postizanju ciljeva i zadataka zadanih Programom, što se osobito odnosi  na:
-    uspješnost u uklapanju urbanističkog rješenja u cjelovitu sliku Gradske luke, kao najznačajnijeg javnog prostora grada Splita, u prostornom, funkcionalnom, simboličkom i oblikovnom smislu
-    kvalitetu i prepoznatljivost urbanističkog rješenja u smislu prijedloga sveobuhvatne urbane regeneracije prostora Istočne obale, transformacije prostora s „izgubljenim identitetom“ i stvaranja novog identiteta
-    kvalitetno integriranje prostora Istočne obale u kontaktno područje sjeverno i istočno od obuhvata – povezivanjem u prometnu mrežu s naglaskom na pješački i biciklistički promet, odabirom oblikovanja i sadržaja, zaštitom vrijednih vizura itd.
-    inovativnost prostornih rješenja, uspješnost u usklađivanju s postavkama zelenih i održivih gradova, kao i u prepoznavanju vrijednosti i potencijala lokacije prema ekološkim, društvenim i ekonomskim kriterijima
-    fleksibilnost urbanističkih rješenja (u fazama realizacije, načinu korištenja, predloženim sadržajima i oblikovanju, itd.)
-    kvalitetu i usklađenost programa izgradnje i uređenja prostora, predloženih sadržaja i kapaciteta u odnosu na prethodno navedene kriterije, stupanj razrade i provedivost programa izgradnje
-    kvalitetu, provedivost i stupanj tehničke razrade prometnog rješenja pristupa i izlaza iz luke.
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2,  člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016,  koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
    
Natječaj se provodi kao anketni natječaj s nagradama ili isplatama sudionicima sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.
    
Procijenjena vrijednost nabave – anketni natječaj sastoji se od nagradnog fonda i isplata naknada radnim tijelima te iznosi ukupno 1.025.676,81kuna bez PDV-a (148.481,27 eura bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 520.000,00 kuna (69.015,86 eura) neto, odnosno 728.195,38 kuna (96.648,14 eura) bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 202.800,00 kuna (26.916,19 eura) neto, odnosno 297.481,43 kuna (39.482,57 eura) bruto bez PDV-a.
 
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.