Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske Rive u Makarskoj

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske Rive u Makarskoj

GRAD MAKARSKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske rive u Makarskoj

Vrsta natječaja:Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti

Rok za predaju natječajnih radova:21.06.2022.

Nagrade:

Rezultati žiriranja:

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: E-PN 01/22


Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 122-22/MA-AU/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska; OIB: 53515145212; telefon: +385 21 608 407; e-mail: grad@makarska.hrwww.makarska.hr; odgovorna osoba: Zoran Paunović, gradonačelnik; osoba za kontakt:Mira Roso

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Branka Juras, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3249, Ured Branka Juras j.d.o.o.; Milićeva 28, Split; tel: 021 783 132, e-mail: bjured@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske Rive u Makarskoj

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske rive u Makarskoj

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Predmet natječaja je 1) izrada idejnog urbanističkog rješenja gradske rive te 2) izrada idejnog
arhitektonskog rješenja uređenja i urbane opreme dijela gradske rive u Makarskoj.
Natječajem se predviđaju dvije razine rješenja:

1. anketna razina natječaja kojom se treba predložiti urbanističko rješenje gradske rive.
Cilj anketnog dijela natječaja (1) je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističkih rješenja. Rješenje treba ispitati mogućnost pješačkog povezivanja dijela rive s djelomičnim ukidanjem kolnog prometa. Nagradama vrednovani radovi u anketnom dijelu Natječaja bit ce osnova za izradu urbanističkih programskih smjernica koje ce se kao dugoročno i konačno rješenje uklopiti u buduću prostorno plansku dokumentaciju.

2. razina za realizaciju kojom se unutar zone obuhvata traži idejno arhitektonsko rješenje uređenja i urbane opreme gradske rive u Makarskoj, kojem bi se pristupilo nakon završetka
natječaja i izrade potrebne projektne dokumentacije po odabranom projektu.
Cilj natječaja za realizaciju (2) je dobiti najbolje idejno rješenje trajnog uređenja sa urbanom opremom gradske rive koje ce poštovati postojeći ambijent, prirodne vrijednosti kao i kulturnu baštinu, urbanu graditeljsku matricu i mjerilo prostora.

Ovim projektom se traži kvalitetno prostorno i oblikovno idejno rješenje uređenja gdje je potrebno uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista s povijesnom urbanističko – arhitektonskom strukturom rive i krajolika te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.
Uređenje rive ce, osim radova na opločenju, postavljanju urbane opreme i rasvjete inicirati i
promišljanja o zatvaranju kolnog prometa dijela rive (anketna razina).

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 (ispravak granice), 17/08, 19/09, 3/16, 9/20).

 

PRAVO SUDJELOVANJA  
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

 

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.             

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: https://makarska.hr/ i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-s.hr.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - LINK

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 21.04.2022. godine (prema članku 34. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma NN 85/14).

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 11.05.2022. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.makarska@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.makarska.hr do 20.05.2022. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 21.06.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Riva Makarska – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječajnih radova

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

  1.     Vedran Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS
  2.     Marin Jelčić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
  3.     Dujam Ivanišević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
  4.     Nikola Radeljković, dizajner, predstavnik provoditelja
  5.     Zoran Paunović , gradonačelnik/ predstavnik raspisivača

Zamjenik člana OS-a:

  1.     Marija Medoš dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja


Stručni savjetnici:

  1.     Anita Gamulin dipl.ing.arh., konzervatorica
  2.     Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika


Tehnička komisija:

  1.     Maša Medoš, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
  2.     Nina Kovačević, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja


Tajnica natječaja:
Petra Jerković, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 336.000,00 kuna neto odnosno cca 470.526,25 kn bruto (bez PDV-a).*

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada         Broj nagrada         Neto iznos          *Bruto iznos
1. nagrada            1                134.400,00 kn        188.210,50 kn
2. nagrada            1                  84.000,00 kn        117.631,56 kn
3. nagrada            1                  50.400,00 kn          70.578,94 kn
4. nagrada            1                  40.320,00 kn          56.463,15 kn
5. nagrada            1                  26.880,00 kn          37.642,10 kn

        
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
    a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
    b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
    c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
    d/ Koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

 

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje uređenja u pogledu funkcionalnosti, zoniranja svih prometnih, urbanih i parkovnih površina sa rasvjetom i urbanom opremom.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- uspješnost rješenja u domeni zoniranja jedinstvenog javnog prostora rive, te rješenja i unapređenja održivog načina prometne komunikacije;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja odnosno oblikovanja urbane opreme;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost (iskazati financijske pokazatelje), izvodljivost te energetsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost u izgradnji i održavanju;
- kvaliteta krajobraznog rješenja uređenja

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2,  člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016,  koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.        

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.546.868,71 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

- nagradni fond u iznosu od 336.000,00 kuna neto, odnosno 470.526,25 kuna bruto bez PDV-a,

- naknada radnim tijelima u iznosu od 98.280,00 kuna neto, odnosno 146.342,46 kuna bruto bez PDV-a,

- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 930.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za uređenje rive i urbane opreme sukladno pozitivnim propisima (cjelokupna projektontehnička dokumentacija sa svim elaboratima koji potrebni za izradu projekata za ishođenje akata za građenje s troškovnicima svih struka (moraju biti sukladni ZJN 2016, osobito u odnosu na ODJELJAK D – Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije).

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije za opremanje i uređenje iznosi 37.462.500,00 kuna (bez PDV-a)

 

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.