• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

09/02/2018

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovno-stambene građevine Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 22  (OIB: 16308837296), zastupan po Članu uprave gospodinu Ahmetu  Mešiću

tel: 01 6061 510  -  mail: info@mesic-com.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po direktoru Stipanu Maroviću,  

tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

 

RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti

 

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI

ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

 

 

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

NA NATJEČAJU NE MOGU SUDJELOVATI kao natjecatelji: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecanja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda .

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt  - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com, telefon 01 4856 123

Izrađivač uvjeta natječaja je Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – mail : zdravko.mahmet@gmail.com, telefon 01 60 40 278     

Javni natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture , urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/16.07.2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa,  ima  pravo  sudjelovanja  na  ovom natječaju samo s jednim radom.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismom.

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu arhitektonskog projekta

iznosi cca 419.888,00 (bez PDV-a), prema  Pravilniku o standardu usluga arhitekata  Hrvatske komore arhitekata.

Procijenjena vrijednost investicije: cca 10.300.000,00  kn bez PDV-a odnosno nadzemno 5.850,00 kn/m2 i podzemno 3.000,00 kn/m2 (prosječno 5.137,50 kn/m2) bez PDV-a.

PREDMET javnog natječaja je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju poslovno-stambene građevine na lokaciji u Zagrebu, Petrinjska 87, k.č. 7492 k.o. Centar.

Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi prema Programu Raspisivača cca  506 m2, što je površina katastarske čestice.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskogrješenja temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projektiza uređenje prostora i izgradnju poslovno stambene građevine na lokaciji Petrinjska 87, Zagreb, k.č. 7492 k.o. Centar.

Registarski broj natječaja je:  54-18/ZG-A/N

NATJEČAJNE podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na

e-mail: stimar@stimar.hri biti će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom

(podloge se  dostavljaju mailom i to bez naknade - ne plaćaju se)

 

ROKOVI:

Početak natječaja  08.02.2018.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 01.03.2018.

Pisani odgovori (mailom)  bit će dostavljeni do  08.03.2018.

Rok predajenatječajnih radova je 11.04.2018. do16 sati u prostorijama tvrtke provoditelja : STIMAR d.o.o. Ulica grada Vukovara 271 – Zagreb

Pitanja se dostavljaju na STIMAR d.o.o, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem emaila stimar@stimar.hr

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond od 90.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije četiti (4) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada   36.000,00 kn
Druga nagrada   27.000,00 kn
Treća nagrada   18.000,00 kn
Četvrta nagrada   9.000,00 kn

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznihpriloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će jednakovrijedno  valorizirati slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;

3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Petrinjske 87, Zagreb; 

6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

 

Kriteriji su jednakovrijedni

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Uvjetima natječaja.

 

ČLANOVI OCJENJIVAČKOG SUDA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana

 1. Neda Balog Dolečki, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica - predsjednica ocjenjivačkog suda
 2. Milivoj Cota, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt - dopredsjednik ocjenjivačkog suda
 3. Zrinka Marović, mr.oec.

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

 1. Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

Savjetnici

 1. Stipan Marović, dipl.iur.oec.
 2. Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija

Tajnik natječaja

 1. Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 27.04.2018. godine.

Rezultati natječaja – uspjeh na natječaju i visina nagrade,  biti će dostavljeni svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda a najkasnije prvog slijedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili putem e-maila

U roku od 8 (osam) dana  po donošenju odluke ocjenjivačkog suda obavijestiti će se svi natjecatelji pisanim putem ili e-mailom o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici www.stimar.hr  kao i grafički prilozi nagrađenih radova i Odluka sa sjednice Ocjenjivačkog suda na kojoj su ocijenjivani  prispjeli natječajni radovi. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku, dnevne novine „Jutarnji list“.

Izložba natječajnih radova održat će se po završetku rada Ocjenjivačkog suda u roku od 30 dana u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obavješteni svi natjecatelji putem e-maila i na web stranici www.stimar.hr.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA