Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU
 
GRAD ČAKOVEC
raspisuje, a
 
UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA
organizira i provodi
 
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja trga republike u Čakovcu
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je 
GRAD ČAKOVEC, 
Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec 
OIB: 44427688822 
tel: 040 314 920 
fax: 040 311 724 
e-adresa: gradonacelnik@cakovec.hr 
Odgovorna osoba Raspisivača: gradonačelnica 
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec 
K. Racina 1, 40000 Čakovec 
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je: 
Udruženje arhitekata Međimurja 
Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec 
OIB:53620633344 
Tel. 098814015 
e-adresa: arhitekti-medjimurja@gmail.com 
Odgovorna osoba Provoditelja: predsjednica Udruženja 
Blanka Levačić, mag.ing.arch. 
A.Šenoe 48, Šenkovec, 40000 Čakovec 
 
AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA: 
Autorski tim: 
Jadranka Grgan- Makovec, dipl.ing.arh. 
Udruženje arhitekata Međimurja 
Mihovljanska 11, 40000 Čakovec 
e-adresa: jgrganmakovec@gmail.com 
Marina Mrla, mag.ing.arch. 
Udruženje arhitekata Međimurja 
Travnik 22, 40000 Čakovec 
e-adresa: mrla.marina@gmail.com 
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. 
Udruženje arhitekata Međimurja 
Lavoslava Ružičke 20, 40000 Čakovec 
e-adresa: mpintar.ck@gmail.com 
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HKA: 125-22/ČK-UA/NJN 
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: I-22-08-123 
 
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku. 
 
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: 
Svrha natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Čakovcem je izrada projekta uređenja Trga. 
Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenja prostora Trga Republike, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i na otvorenom javnom gradskom prostoru. 
Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija Trga s pješačkom zonom centra grada i gradskim parkom Perivojem Zrinski. 
 
PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU: 
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata 
Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, voditelj natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. 
 
NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA ZAINTERESIRANIM NATJECATELJIMA 
Oglas o raspisu natječaja biti će objavljen u dnevnom glasilu u Večernjem listu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina i na mrežnim stranicama: 
- Grada Čakovca (www.cakovec.hr
- Hrvatske komore arhitekata (www.arhitekti-hka.hr
- Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr
- Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr
 
Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj POVEZNICI: 
 
 
 
ROKOVI : 
Početak natječaja: 2.09.2022. 
 
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 23. rujna 2022. godine putem elektroničke pošte (natjecaj.trgck@gmail.com) s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – TRG REPUBLIKE U ČAKOVCU 
Pisani odgovori biti će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama i na stranicama Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr) najkasnije do 4. listopada 2022. godine
 
Rok za predaju natječajnih radova je 22. studeni 2022. godine do 12:00 sati u pisarnicu Grada Čakovca, neovisno o načinu dostave. 
 
ČLANOVI, ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA NATJEČAJA: 
 
OCJENJIVAČKI SUD 
Predsjednik Ocjenjivačkog suda: 
1. prof. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 
Članovi Ocjenjivačkog suda: 
2. Damir Šoltić, mag.ing.traff. predstavnik Raspisivača 
3. Oliver Ilić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača 
4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 
5. Kata Marunica, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja 
 
Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda: 
Ninoslav Šipoš dipl.ing.arh. 
 
TEHINIČKA KOMISIJA 
Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja 
 
TAJNICA 
Jadranka Grgan-Makovec, dipl ing.arh., predstavnica Provoditelja 
 
NAGRADE 
I. nagrada 56.000,00 kn netto 78.400,00 kn brutto 
II. nagrada 42.000,00 kn netto 58.800,00 kn brutto 
III. nagrada 28.000,00 kn netto 39.200,00 kn brutto 
IV. nagrada 14.000,00 kn netto 19.600,00 kn brutto 
 
PLANIRANE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje iznosi 12.400.000,00 kn (bez PDV), pri čemu je okvirna vrijednost izgradnje 2.000,00 kn/m2 (bez PDV) 
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 772.000,00 kuna (bez PDV-a) od čega je : 
- iznos nagradnog fonda 140.000,00 kuna neto, odnosno aproksimativno 196.000,00 kn bruto. 
- neto isplate odnosno naknade radnim tijelima – ocjenjivačkoj, tehničkoj komisiji i provoditelju 68.000,00 kuna, odnosno aproksimativno 84.000,00 kn bruto 
- ugovor o javnim uslugama za poslove projektiranja koji se planira sklopiti s prvonagrađenim natjecateljem (uz uvjeti da ispuni tražene dokaze sposobnosti) u procijenjenom iznosu od 564. 000,00 kn (bez PDV-a). 
Procijenjena vrijednost javne nabave za usluge projektiranja iznosi 620.000,00 kuna. 
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike, te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinskih radova. 
 
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu usklađeni s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a) predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima natječaja 
b) koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima natječaja 
c) čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima natječaja 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati: 
- zadovoljenje prostornog programa 
- kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst 
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora 
- prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja 
- inovativnost, kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju 
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju 
- mogućnost realizacije u etapama/fazama 
- odnos prema kulturnoj baštini i spomenicima kulture 
 
OSTALI NAVODI: 
 
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja. 
 
Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.