• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

27/04/2023

Projektni natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja DOM ZA STARIJE DUBRAVA

GRAD ZAGREB

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I  N A T J E Č A J

za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1297-2023-EVV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 128-22/ZG-IAU/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja Doma za starije osobe Dubrava sukladno „Programu natječaja za idejno rješenje novog objekta Doma za starije osobe Dubrava“ izrađenom od Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba u studenom 2022. godine i ovlaštenog arhitekta-urbanista Borisa Gregurića.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja novog Doma za starije osobe Dubrava u Zagrebu, kapaciteta 200 korisnika, prema programskoj strukturi koja je sastavni dio Programa.

PRAVO SUDJELOVANJA Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.            

NATJEČAJNI ELABORAT raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, uz obaveznu registraciju te neograničen i besplatan pristup. Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/domdubrava uz obaveznu registraciju te neograničen, izravan i besplatan pristup.

Izrađivač natječajnog programa:
ovlašteni arhitekt-urbanist Borisa Gregurića A-U 553
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 26.4.2023.  godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 17.5.2023.  godine.
Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.d-a-z.hr do 24.5.2023. godine.

Krajnji rok za predaju projekata / natječajnih radova je 3.7.2023. godine do 16:00 h.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je  2.8.2023. godine.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Članovi OS-a:
Tomislav Petrinjak, dipl. ing. arh.
Darko Manestar, dipl. ing. arh.
prof. Tin Sven Franić, dipl. ing. arh.
Iva Bedenko, dipl. ing. arh.
Boris Gregurić, dipl. ing. arh.

Zamjenik:
Filip Kelava, dipl. ing. arh.

Tehnička komisija:
Mirna Barac, dipl. ing. arh.,
prof. Zrinka Barišić Marenić, dipl. ing. arh.

Tajnik natječaja:
Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 39.551,40€  neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada

    Broj nagrada

Neto iznos/€

      *Bruto iznos/€

Prva nagrada

1

15.820,56

22.154,73

Druga nagrada

1

9.887,85

13.846,70

Treća nagrada

1

5.932,71

8.308,02

Četvrta nagrada

1

4.746,17

6.646,42

Peta nagrada

1

3.164,11

4.430,95

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;

- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;

- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja.

 

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14), kojom je određeno da se u provedbi natječaja primjenjuje Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14).

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN (NN 120/16, 114/22).

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju, koja obuhvaća izgradnju, okoliš i opremanje Doma za starije osobe u Dubravi  je 13.163.047,18€ bez poreza i prireza i dodatnih davanja, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

             - nagradni fond u iznosu od 39.551,40€ neto, odnosno oko 55.386,82€  bruto bez pdv-a,

- naknada radnim tijelima u iznosu od 6.427,10€ neto, odnosno oko 9.684,15€ bruto bez pdv-a,

- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 313.551,13€ neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN (NN 120/16, 114/22), s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN (NN 120/16, 114/22)pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN (NN 120/16, 114/22)i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (osnovni poslovi), koja obuhvaća izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije građenja iznosi 12.781.903,25€ bez PDV-a, pri čemu planirana okvirna vrijednost (bez PDV-a) izgradnje zgrade iznosi 1.200 €/m2 bruto, okoliš 200€/m2 i opremanje 350€/ m2.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.