• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

13/10/2023

Rezultati Natječaja Za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja uređenja Trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 139-23/OP-AU/NJN.
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u Narodnim novinama: 2023/S F12-0021786.
Evidencijski broj iz Plana nabave Raspisivača natječaja:  23-07-PN.
 
Raspisivač i investitor je GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija 16, OIB: 99455464348, tel.: +385 51 701 322, mail: grad.opatija@opatija.hr web: www.opatija.hr. Odgovorna osoba je gradonačelnik Fernando Kirigin, osoba za kontakt: Mirta Tomulić; mirta.tomulic@opatija.hr; 
 
Provoditelj je DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386, tel.: +385 95 391 1235, e-mail: info@d-a-r.hr, web: www.d-a-r.hr. Odgovorna osoba je predsjednica Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arch.
 
objavljuju rezultate natječaja
 
Na natječaj koji je trajao od 22. svibnja 2023. do 22. rujna 2023. godine pristiglo je 16 radova od kojih su 15 ostvarili pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja. Ocjenjivački sud u sastavu:
1. Bojan Bilić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja  
2. Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
3. Lea Pelivan, dipl.ing.arh.,predstavnik provoditelja  
4. Mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača  
5. Dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača  
6. Siniša Zdjelar, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
7. Dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača  
 
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova donio je slijedeće odluke:
 
 
Prva (1.) nagrada u neto iznosu od 19.950,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 12.,  
Autori: Stojan Skalicky, doc.dr.tech, Marko Jaušovec, Tina Rudolf, Tina Van der Auwera, Karlo Modrovčić, Anja Patekar
 
 
 
 
Druga (2.) nagrada u neto iznosu od  12.468,75 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 14.,  
Autori: AG planum doo, Marko Cvjetko, Miron Hržina, Ivica Keršić, Dunja Sokolović, Elena Tikvić
 
 
 
 
Treća (3.) nagrada u neto iznosu od  7.481,25  Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 10.,  
Autori: Frane Dumandžić, Dijana Modrić, Kristian Primorac, Nenad Ravnić, Filip Ružić, Filip Vidović, Karla Vučić
 
 
 
 
Četvrta (4.) nagrada u neto iznosu od 5.985,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 09.  
Autori: Jan Vrabec, Stipe Šešelja, Ana Konsuo, Iva Šimić Erjavec
 
 
 
 
Peta (5.) nagrada u neto iznosu od 3.990,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 13.
Autori: Atmosfera doo, Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić, Leila Daoud
 
 
 
 
Autori natječajnog elaborata su AO16 – studio za arhitekturu i urbanizam d.o.o.; Krešimirova 1, Rijeka; Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A4298, mail: gorana@ao16.hr, u suradnji s AKA TIM d.o.o.; Šetalište 13. Divizije 109, Rijeka; Jana Mikuličić Antulov, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4032, mail: jana@akatim.hr.
 
Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade projektno-tehničke dokumentacije; idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prostor Trga Vladimira Gortana (I.faza realizacije natječaja), te idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za preostali obuhvat natječaja, koja će definirati faze izvedbe (II.faza).
 
Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
- zadovoljenje prostornog konteksta i programa;
- uspješnost rješenja u domeni oblikovanja jedinstvenog javnog prostora šetnice, trga, kupališta te rješenja i unapređenja održivog načina prometnog sustava;
- prepoznatljivost koncepta u pogledu arhitektonskog, urbanističkog i krajobraznog rješenja 
- kvaliteta krajobraznog uređenja
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja odnosno oblikovanja urbane opreme;
- održivost rješenja u izgradnji i održavanju (ekonomičnost, izvodljivost te energetskaučinkovitost i ekološka prihvatljivost)
 
Članovi i zamjenici ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija i tajnik
 
Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu:
 
Bojan Bilić, dipl.ing.arh., predjsednik OS-a, predstavnik provoditelja  
Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Lea Pelivan, dipl.ing.arh.,predstavnik provoditelja  
Mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača  
Dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača  
Siniša Zdjelar, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača  
Dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača  
 
Zamjenike članova OS-a čine; Davor Šprajc, dipl.ing.građ. i Gorana Stipeč Brlić, mag. ing. arh.
 
Stručni savjetnici su: mr.sc. Zrinka Brajan dipl.ing.agr., dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, mag.ing.aedif. i dr. sc. Igor Ružić mag.ing.aedif.
 
Tehničku komisiju čine; Mirta Tomulić, mag.ing.aedif. i Damian Sobol Turina, dipl.ing.arh.urb.
 
Tajnica natječaja je Nika Keller, dipl.ing.arh.
 
Projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3% od planirane sveukupne  vrijednosti  investicije, što iznosi maksimalno 250.000,00 EUR neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja. Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16, 114/22), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.