Dani arhitekata 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA / srijeda i četvrtak, 1.12. i 2.12.2021. u 13 sati / program i poveznice

Termini održavanja: 1.12. i 2.12.2021. u 13 sati.
 
Najavljujemo Dane arhitekata 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA, koji će se održati u dva termina, u srijedu i četvrtak, 1. i 2. prosinca 2021. u virtualnom obliku prijenosom iz Društva arhitekata Zagreb / DAZ putem ZOOM platforme, s početkom u 13 sati.
 
Sa ciljem izrade podloge za daljnja planiranja aktivnosti rada odbora, molimo Vas da popunite anketu u poveznici u nastavku. Hvala!
 
 
Skup u organizaciji Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA biti će posvećen temama strukovnih standarda i digitalne transformacije usluga sa ciljem popularizacije postojećih standarda i iniciranja izrade revizije standarda u skladu s pojavom novih strukovnih specijalizacija i aktualnom digitalnom transformacijom. 
 
Kroz proteklu godinu fokus Odbora za standardizaciju bio je istraživanje teme strukovnih standarda i standarda projektantskih usluga u Hrvatskoj i Europi, kao i utjecaja digitalne transformacije usluga na kvalitetu usluga. Standardi usluga u Hrvatskoj nisu obnavljani od 2013. godine, i pitanje je u kojoj ih se mjeri projektantski uredi danas pridržavaju? 
Izlaganjima na skupu kroz primjere dobrih praksi propitivati će se mogućnosti unaprjeđenja kvalitete usluge kroz reviziju standarda usluga. Istaknuti će se benefiti uvođenja drugih oblika standarda i primjene već postojećih normi u poslovanju, kao i na koji način članovi komore mogu doprinijeti razvoju standarda.
Kroz primjere predstaviti će se uloga zakonodavca u određivanju sadržaja neke usluge i istaknuti uloga strukovnih komora koje imaju mandate donositi razne strukovne standarde u svrhu poboljšanja kvalitete usluge, ali i zaštite svojih članova na tržištu. 
Pregled standarda u Hrvatskoj i primjerima iz EU, biti će osnova za raspravu kroz koju je cilj istaknuti značaj i važnost povezivanja strukovnih komora na ovoj za sve izuzetno važnoj temi.
 
Fokus teme digitalne transformacije usluga biti će Modeliranje informacija o građevinama ili Building Information Modelling (BIM), kao i potencijali i benefiti koje uvođenje BIM-a na interdisciplinarnoj razini donosi u poslovanju. Dosadašnja istraživanja tržišta potvrđuju slabu raširenost BIM-a u Hrvatskoj gdje se arhitekti i projektantske struke ističu s najvećim postotkom primjene ali ne i korištenjem punog potencijala BIM-a. BIM se najčešće doživljava samo kao tehnologiju (kao 3D softver), a kroz izlaganja istaknuti će se ostale bitne komponente BIM koncepta – procesi i pravila/politike, kao i nužnost uključivanja građevinskih kompanija i investitora u implementaciju BIM koncepta u sve procese životnog ciklusa građevina.
 
U panel rasprave uključiti će se prakticirajući arhitekti, predstavnici drugih strukovnih komora, zakonodavca i investitora. Kroz rasprave će se istaknuti prednosti interdisciplinarnog pristupa problematici standardizacije i digitalne transformacije usluga, ali isto tako dotaknuti ćemo se problema i izazova koje takve promjene sa sobom nose.
 
Sa ciljem izrade podloge za daljnja planiranja aktivnosti rada odbora, molimo Vas da popunite anketu u poveznici u nastavku. Hvala!
 
 
 
Dani arhitekata 5.5 će se održati u srijedu i četvrtak, 1. i 2. prosinca 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.5 vrednuje se sa šest (6) sata.
 
A1.2 Gradnja / A1.3 Građevinska inspekcija, komunalno gospodarstvo i vodni doprinos / A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke / A1.6 Zdravlje i sigurnost / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A4.2 Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije / D1.4 Normizacije, EU norme i standardi / D3.1 BIM / B3.3 Informacijski sustavi / E2.6 Upravljanje tvrtkom i uredom 
Područje A – 2,5 h / Područje D - 2,5 h / Područje E - 1 h 
 
 
Program *
 
Dani arhitekata 5.5 | STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA
 
SRIJEDA, 1. prosinca 2021. - DAN 1
 
Voditelj: Ognjen Golubić
 
13.00 | Uvodni pozdrav
 
13.05 | Sponzorsko predavanje – KNAUF, BIM Plugin / BIM knjižnica
 
13.20 | Uvod u Dane arhitekata 5.5
Damir Mance, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
U uvodu ćemo ukratko prezentirati sadržaj I ciljeve konferencije kao i dosadašnje aktivnosti u radu Odbora na temu BIM-a
 
13.25 | Uvodno predavanje - BIM Standardi – mrkva ili batina?
Vedran Orešić, dipl. ing. arh., Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Nakon kratke analize ankete i stanja implementacije BIM-a u Hrvatskoj slijedi iz našeg gledišta slika o tome što se događa u svijetu po pitanju BIM-a. Ili je digitalna transformacija već prerasla BIM?
Pokušavamo odgovoriti na pitanja koja je uloga BIM standarda, zašto su nam BIM standardi potrebni, kakvi BIM standardi nam trebaju? Donosi li primjena BIM-a korist? Za koga?
 
13:40 | BIM standardi – gdje se nalazimo?
Nives Coce, struč. spec. ing. aedif., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Standardizacija odnosno normizacija BIM-a u svijetu i u Hrvatskoj je alarmantna, ne zbog slabog korištenja BIM-a već zbog njegovog naglog razvoja i povećane potražnje na tržištu građevinskog sektora. Gdje se u svemu tome nalazi Hrvatska i što struka treba učiniti da na vrijeme postane konkurentna?
 
14.00 | Standardizacija (i implementacija) BIMa unutar ureda za integralno projektiranje
Branko Knežević, dipl. ing. el., Associate Partner, Direktor (ATP)
Goran Anić, mag. ing. aedif., BIM Manager (ATP)
Integralni ured – integralno projektiranje / Roadmap - BIM EU – BIM HR – BIM ATP / Implementacija i standardizacija unutar ureda / Iskustva iz prakse
 
14.20 | Nizozemska iskustva implementacije i standardizacije BIM-a
Andrija Matotan, Arhitekt, de Architekten Cie, Amsterdam, Nizozemska // putem video-veze
Implementacija i standardizacija BIM-a u Nizozemskoj potječu primarno iz tržišnih utjecaja velikih klijenata, developera i izvođača u potrazi za smanjenjem rizika i neočekivanih izmjena projekata. Najrazvijenije primjene BIM-a imaju shodno tome inžinjersku komponentu kao ishodište s jasno definiranim standardima i protokolima te se primjenjuju poglavito u kasnijim stadijima projekata. S druge strane je rast u primjeni BIM-a sa strane arhitekata u ranijim fazama pretežito organičen / individualan s nekolicinom inicijativa, open-source BIM biblioteka i načina rada.
 
14.40 | buildingSMART, BIM u edukaciji, BIM Dictionary
v. pred. Damir Mance, dipl. Ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Odbor za standardizaciju usluga i BIM
izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu // putem video-veze
buildingSMART ističe se kao vodeća svjetska organizacija u digitalnoj transformaciji te razvoju, stvaranju i usvajanju otvorenih digitalnih standarda za produktivni tijek rada. Zalaže se za primjenu takozvanih otvorenih standarda (Open BIM).  Dolazak buildingSMART-a u Republiku Hrvatsku velika je vijest i ubrzat će procese implementacije BIM-a kroz cjelokupnu građevinsku industriju. Mnoge europske zemlje već su prihvatili primjenu Open BIM-a. Na primjer, program nove njemačke vlade ističe eksplicitnu primjenu Open BIM standarda i isporuke projekata kroz BIM okruženje.
Istovremeno, uloga fakulteta, obrazovnih i strukovnih institucija iznimno je važna u implementaciji BIM-a, pa tako tema BIM-a postaje sve zastupljenija u znanstvenim radovima, nastavi i stručnom usavršavanju. Bitna tema u procesu implementacije BIM-a je i nova terminologija, nastala kao posljedica digitalne transformacije usluga, a putem on-line platforme BIM Dictionary svi najvažniji termini prikazani su na jednom mjestu, prevedeni na 27 svjetskih jezika i kontinuirano se nadopunjuju i prilagođavaju priznatim međunarodnim standardima.
 
15.00 | Vienna goes Digital
Univ. Prof. Dr. DI. Arch. Iva Kovačić, TU Wien // putem video-veze
U kratkom prilogu biti će ocrtani novi smjerovi i trendovi u digitalnom planiranju baziranom na BIM-u sa fokusom na grad Beč.
Nakon vodeće uloge Austrije u standardizaciji BIM-a sa razvojem tzv. Property Servera (dinamične, otvorene baza podataka) još 2015. godine, slijedile su  Austrijske norme koje su definirale tehničke aspekte BIM tehnologije, a čine i fundament europskih normi CEN/TC 442/WG 3 "Information delivery specification".
Pored standardizacije BIM-a, važnu prekretnicu igra projekt i projekt BRISE u sklopu digitalizacije grada Beča koji će omogućiti digitalni proces zahtjeva te izdavanja građevinske dozvole, baziranom na tehnologiji BIM-a, umjetne inteligencije te augmented reality-ja.
U kratkom osvrtu biti će prikazan i BIM u edukaciji tj. visokom školstvu, te u kojem se kontekstu buduće generacije arhitekata i inžinjera pripremaju na rad sa BIM-om i digitalnim tehnologijama.
 
15.20 | PANEL RASPRAVA: BIM standardi (zašto i kakvi su nam potrebni?)
Moderator: Vedran Orešić, dipl. ing. arh. Odbor za standardizaciju usluga i BIM
Sudjeluju: 
1. Univ. Prof. Dr. DI. Arch. Iva Kovačić, TU Wien // putem video-veze
2. Goran Anić mag.ing.aedif., ATP Projektiranje d.o.o.
3. Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu// putem video-veze
 
15.55 | ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA DRUGOG DANA  
 
16.00 | Kraj
 
 
ČETVRTAK, 2. prosinca 2021. - DAN 2
 
Voditelj: Ognjen Golubić
 
13.00 | Uvodni pozdrav
 
13.05 | Uvodno predavanje – Standardi usluga u Hrvatskoj danas
Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Nakon kratke analize ankete i stanja primjene standarda usluga i standarda poslovanja u Hrvatskoj slijedi izlaganje planova Odbora na temu standarda usluga. 
Kao koristi uvođenja i primjene standarda ističu se olakšana komunikacija i razmjena informacija sa suradnicima, podizanje kvalitete usluge, “Lean design” ili eliminacija otpada digitalnom transformacijom usluga, bolji poslovni učinak i povećanje cijene rada, rast projektnih ureda, a time i znanja, prihoda i konkurentnosti na tržištima izvan Hrvatske.
Kroz predavanje stavljamo naglasak na interdisciplinaran pristup i važnost povezivanja svih strukovnih komora projektantskih struka u razvoju i usklađivanju standarda usluga.
 
13.25 | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nevena Štrbić, dipl. ing. građ., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Analiza postojećeg stanja zgrade (vezano na mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanja sigurnosti u slučaju požara i povećanja potresne otpornosti zgrade), novi Programi energetske i sveobuhvatne obnove zgrada sa mjerama zelene infrastrukture.
 
13.45 | Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore arhitekata - osnivanja komora, evropska asocijacija arhitekata, Zakonski okvir djelovanja ovlaštenih arhitekata
Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA
Osnivanje zajedničke Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, prije 21.godinu. Izrada i implementacija cjenika usluga s opisom usluga HKAIG. Uključivanje u evropsku asocijaciju arhitekata (ACE) 2004.g.. Osnivanje samostalnih komora 2009.g.. Zakonski okvir djelovanja ovlaštenih arhitekata. Osnivanje i rad Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Hrvatske komore arhitekata.
 
14.00 | SODAA – optimiziranje radnih procesa i standardizacija
Matija Sedak, dipl. ing. arh., SODAarhitekti d.o.o.
Prezentacija organizacije i standardizacije procesa funkcioniranja ureda, komuniciranja sa drugim strukama te izrade projekata unutar ureda SODAA (SODAarhitekti) kroz nekoliko važnijih faza kroz koje je ured prolazio – faza crtanja projekata kroz 2D CAD sa modeliranjem u 3D CAD programima, faza prijelaza modeliranja u Revitu te na posljetku faza modeliranja u Archicadu. Kroz sve navedene faze prikazivanje protoka informacija, razvoja uredskih standarda, procedura i pravila na simplificiran način prikaza elementa građevine, razvoj ureda kroz levels of BIM, napredci u dimenzijama BIM-a mogući zbog standardizacije (live cost estimation, pripremljena podloga za facility management…), poteškoće i prednosti prijelaza između navedenih faza te standardizacije unutar ureda, nove pozicije i zadaci koji su sa tim razvojem dolazili. Važnosti edukacija, BIM templatea i manuala, BEP-a… za održavanje i nadograđivanje standarda unutar ureda, ali i izvan (suradnici). Doticanje na temu razina standarda prema ISO 19650 (naglasak na privatne i nacionalne standarde) te zašto su nam standardi na razini struke u državi važni za sveukupni razvoj struke.
 
14.20 | Aktivnosti Hrvatske komore inženjera građevinarstva na aktualizaciji Pravilnika o standardu usluga
dr. sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG
Rad projektanata kreativan je postupak kojeg je teško standardizirati i potom vremenski normirati. Aktualni Pravilnici o standardima usluga daju neka početna rješenja kako procijeniti potreban broj norma sati, međutim potrebno ih je prvo aktualizirati, a kasnije i unaprijediti. Ovo će predavanje stoga predstaviti trenutačnu metodu izračuna norma sati rada inženjera građevinarstva, prikazati aktivnosti koje je Povjerenstvo za normiranje poslova i usluga pri HKIG provelo na izradi nove verzije Pravilnika o standardu usluga te planirane daljnje korake.
 
14.35 | PANEL RASPRAVA: Standardizacija usluga - Individualan ili interdisciplinaran pristup?
Moderator: Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM
Sudjeluju: 
1. Brankica Petrović, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova HKA
2. dr.sc. Matej Mihić, mag. ing. aedif., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / HKIG
3. Damir Miljački, dipl. ing. el., Predsjednik odbora za zakonodavstvo i član upravno odbora HKIE
4. Damir Žaja, dipl. ing. stroj., Voditelj projektnog ureda, Klimaoprema d.d.
5. Armando Vičić, Abilia d.o.o. / Adris grupa d.d.
 
15.20 | ZAVRŠNA RIJEČ I ZAKLJUČCI DANA ARHITEKATA 5.5
Damir Mance, Vedran Orešić
 
 
15.30 | DANI ARHITEKATA 5.0 – PANEL RASPRAVA OGLEDALO STRUKE
Moderator: Branimir Rajčić, dipl. ing. arh., Upravni odbor HKA
Sudjeluju: 
1. Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Predsjednica HKA
2. Lea Pelivan, dipl. ing. arh., Područni odbor Zagreb HKA
3. Kristina Perkov, mag. ing. arch., Odbor za zakonodavstvo HKA 
4. Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejsaža, predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
5. Nikša Božić, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
6. Damir Mance, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA 
 
16.30 | ZAVRŠETAK
* Program je podložan promjenama!
 
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA je BESPLATNO.
 
 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.